ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဂယ္လက္ဆီတာဝါအမွတ္ (၄) တည္ေဆာက္ၿပီးစီး

Yoma Strategic Holdings  ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ေနေသာ
ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဂယ္လက္ဆီတာဝါအမွတ္(၄) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေၾကာင္း 
ထိုကုမၸဏီက ေၾကညာခဲ့သည္။

ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တိုက္ခန္းေပါင္း ၁,၈ဝဝ ေက်ာ္ကို ဝယ္ယူသူမ်ားအား အပ္ႏွံၿပီးျဖစ္၍
အိမ္ရာမ်ား၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းYoma Strategic 
ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Cyrus Pun က ေျပာသည္။

ေျမ ၁၇ ဧကေပၚတြင္ သန္လ်င္ၾကယ္စင္အိမ္ရာ စီမံကိန္းဇုန္စီအတြက္ အထပ္ ၂ဝေက်ာ္ျမင့္
အေဆာက္အအံု ေျခာက္လံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ
ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားမွ အထပ္ ၂၈ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတာဝါ (၁) ၊ ၂၅ ထပ္ျမင့္
အေဆာက္အအံု တာဝါ (၃)ႏွင့္ (၄)မ်ားကို၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အၿပီး တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာ သန္လ်င္ၾကယ္စင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၏ ဇုန္ေအတြင္
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုငါးလံုးႏွင့္ တိုက္ခန္းေပါင္း ၉၂၈ ခန္း ပါဝင္ၿပီး ဇုန္ဘီတြင္
အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုငါးလံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၁,ဝ၄၃ ခန္း ပါဝင္သည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕၏ ပဲခူးျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ရွိၿပီး ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္က ေျမ ၄၆၅ ဧကက်ယ္ဝန္းေသာ
ေျမေပၚတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ စီမံကိန္း
အားလံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးပါက အခန္းေပါင္း ၉,ဝဝဝ ေက်ာ္ ထြက္ေပၚလာမည္
ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑