ငွားရမ္းခ ႏွစ္ ၃ဝ ေပးရန္ မလိုေသာ တိုက္ခန္းမ်ား ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေဆာက္လုပ္

 ေဒသခံဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ေနထုိင္ရန္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ တုိက္ခန္းမ်ားကို ယခုလအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ႏိုင္ဝင္းထြန္း/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေဒသခံဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ေနထုိင္ရန္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ တုိက္ခန္းမ်ားကို ယခုလအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ႏိုင္ဝင္းထြန္း/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ီစုရပ္ကြက္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေဒသခံေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ ၃ဝ
ငွားရမ္းခမဲ့ျဖင့္ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ တိုက္ခန္း၁၂ဝ ေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း UNHabitat
မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Bijay Karmacharya က ေျပာသည္။

ကုုလသမဂၢ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္အရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစိုးရ၏
ေငြေၾကးအကူအညီျဖင့္ UNHabitat မွ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၈ဝ ပါဝင္ေသာ ႐ိုးမအိမ္ရာကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းအပိုင္း(၁)မွ အခန္းေပါင္း
၁၂ဝ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ထိုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးေသာ ႐ိုးမအိမ္ရာ၊ စီမံကိန္း ပထမပိုင္းမွ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ
ေဒသခံမ်ားကို ဇူလိုင္ ၂ ရက္မွစတင္ကာ ေနထိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းဒုတိယပိုင္းမွ
တိုက္ခန္းမ်ားမွာ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဘီေဂ်းက ေျပာသည္။

''ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈနဲ႔ UNHabitat က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ေနထိုင္ဖို႔
သင့္ေတာ္တဲ့အိမ္ရာ မရွိသူေတြအတြက္ တိုက္ခန္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ခန္း
ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရဆီက ေျမေတာင္းခံခဲ့ၿပီးေတာ့ အစိုးရက ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊
က်ီစု ရပ္ကြက္က ဒီေျမကိုေပးလို႔ ဒီေျမေပၚမွာ ဒီနားဝန္းက်င္မွာေနတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလြန္းတဲ့
ေဒသခံေတြအတြက္ တိုက္ခန္းေတြ ေဆာက္လုပ္ ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

အဆိုပါ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိေသာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခန္းလွ်င္ ၃၅ဝ
စတုရန္းေပ ရွိေသာ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ အခေၾကးေငြေပးရန္ မလိုဘဲ ႏွစ္ ၃ဝ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ေနထိုင္ဖို႔ အေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့သူေတြက အဲဒီတိုက္ခန္းေတြမွာ ႏွစ္ ၃ဝ အလကားေနထိုင္ခြင့္
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ ၃ဝ ေနာက္ပိုင္း သူတို႔ကိုပဲ ဆက္ထားမယ္တို႔၊ တျခားသူေတြကို ေနထိုင္ခြင့္
ေပးသင့္တယ္တို႔၊ ဘာတို႔ေတာ့ ေသခ်ာ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရ
မည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းမလိုက္နာပါက ေနထုိင္ခြင့္ ႐ုတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဘီေဂ်းက
ေျပာသည္။

''ေနထုိင္သူေတြအေနနဲ႔ တိုက္ခန္းေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီးေတာ့ စည္းကမ္းရွိစြာ
ေနထိုင္ရပါမယ္။ တိုက္ခန္းေတြကို ျပန္လည္ငွားရမ္းခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္နဲ႔ လႊဲေျပာင္းေနထိုင္ခြင့္
လံုးဝမရွိရပါဘူး။ တိုက္ခန္းေတြမွာ အမွန္တကယ္ ေနထုိင္သူေတြပဲ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး စတိုအေနနဲ႔
သံုးစြဲခြင့္ မျပဳပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကို မလိုက္နာတဲ့သူေတြအတြက္
တိုက္ခန္းေနထိုင္ခြင့္ကို ႐ုတ္သိမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ႏွစ္ ၃ဝ အထိ ငွားရမ္းခမလိုဘဲ ေနထုိင္ႏုိင္မည့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးထပ္အေဆာက္အအံုမ်ား။ ႏိုင္ဝင္းထြန္း/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ႏွစ္ ၃ဝ အထိ ငွားရမ္းခမလိုဘဲ ေနထုိင္ႏုိင္မည့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးထပ္အေဆာက္အအံုမ်ား။ ႏိုင္ဝင္းထြန္း/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အိုးအိမ္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္အရ တည္ေဆာက္ေပးေသာ အဆိုပါ ႐ိုးမအိမ္ရာ
စီမံကိန္းတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမပိုင္းစီမံကိန္းအရ တိုက္ခန္း ၁၂ဝ ပါဝင္ေသာ
ငါးထပ္တိုက္ အေဆာက္အအံု ေျခာက္လံုးကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္
အတြက္ တိုက္ခန္း ၆ဝ ပါဝင္ေသာ ငါးထပ္တိုက္ အေဆာက္အအံု သံုးလံုးကို တည္ေဆာက္လ်က္
ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ေနထိုင္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့အိမ္ရာ မရွိသူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ေဒသခံေတြအတြက္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ႐ိုးမအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို Pilot Project အေနနဲ႔
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုးမအိမ္ရာစီမံကိန္း ပထမနဲ႔
ဒုတိယအဆင့္ႏွစ္ခုမွာ ေနထိုင္သူ ၁,ဝဝဝ ေက်ာ္အတြက္ တိုက္ခန္းေပါင္း ၁၈ဝ ကို ေနထိုင္ဖို႔
တိုက္ခန္းေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါအိမ္ရာစီမံကိန္းကို community based စီမံကိန္းအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည့္သူမ်ားကို ေဒသခံမ်ား
ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဘီေဂ်းက ေျပာသည္။

''ေဒသခံေတြအတြက္ community based Project အေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့
အတြက္ ဒီတိုက္ခန္းေတြမွာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရမယ့္ ေနထိုင္ခြင့္ရမယ့္သူေတြကို ေဒသခံေတြကိုပဲ
ေရြးခ်ယ္ ခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြမွာ ဘယ္သူက ပိုဆင္းရဲတယ္ဆိုတာ သူတို႔ပဲ အသိဆံုးျဖစ္လို႔
ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြ ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး အစည္းအေဝး
အႀကိမ္၂ဝခန္႔ လုပ္ၿပီးမွ ေနထိုင္ခြင့္ ရသင့္တဲ့သူေတြကို သူတို႔ဘာသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေဒသခံမ်ားေနထိုင္ရန္ အိမ္ရာ
ရရွိေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တိုင္းႏွင့္
ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေန သူမ်ားအတြက္ အငွားခ်အိမ္ရာမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂ ရက္က က်င္းပေသာ
႐ိုးမအိမ္ရာဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ Mr. Tateshi Higuchi က ''ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြစုေပါင္းၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ရွိသူေတြအတြက္ ဒီလိုမ်ဳိး အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခြင့္ရရွိတဲ့
အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕တို႔နဲ႔ ေပါင္းၿပီး
ေတာ့ ႐ိုးမအိမ္ရာကဲ့သို႔ အိမ္ရာေတြလည္း ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါတယ္''ဟု
ေျပာသည္။

႐ိုးမအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ က်ီစုေဒသခံ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက စိတ္ကူး
မယဥ္ခဲ့ ဖူးေသာ ငွားရမ္းခေပးရန္မလိုဘဲ ေနထိုင္ရန္ တိုက္ခန္းရရွိသည့္အတြက္ ဝမ္းသာေၾကာင္း
ေျပာသည္။

''ဘဝမွာ ေနထိုင္ဖို႔ တိုက္ခန္းအလကားရမယ္လို႔ ဘယ္တုန္းကမွ မေတြးခဲ့ဖူးပါဘူး။ အခုလိုမ်ဳိး
တကယ္ရလာတာေတာင္ မယံုႏုိင္ေသးပါဘူး။ အရင္လို ဝါးအိမ္ေလးေတြနဲ႔ ျဖစ္သလိုေနမယ့္အစား
ဒီလိုေနထိုင္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့တိုက္ခန္း ရရွိတာျဖစ္လုိ႔ အတိုင္းမသိ ဝမ္းသာပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္စြန္းအပိုင္းတြင္ရွိေသာ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကို ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းတြင္
စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေနထိုင္သူ ၁၆၆,ဝဝဝ ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အထုိက္အေလ်ာက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ခုအျဖစ္
ျဖစ္ေသာ္လည္း စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္အေနျဖင့္ မရပ္တည္ႏုိင္ေသးေပ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑