ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

လက္ရွိေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း
တိုးပြားလာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လူဦးေရႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္ဟု
လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၁ဝ ရက္ကက်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ
အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းသုိ႔ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ လာမည့္္ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္းတြင္ လူဦးေရ ၁ဝ သန္းအထက္ရွိေသာ မဂၢါစီးတီး
(mega city) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရႏွင့္ကိုက္ညီမႈ
ရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းသစ္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို vertical expansion နဲ႔ ့horizontal expansion ႏွစ္ခုစလံုးမွာ
ေပါင္းစပ္ၿပီး တိုးပြားလာမယ့္ လူဦးေရကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေနထိုင္သူ ၁ဝ သန္းေက်ာ္ရွိမယ့္
မဂၢါစီးတီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ vertical
ေရာ၊ horizontal ေရာ ႏွစ္ခုစလံုးေပါင္းစပ္ၿပီး စီမံျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္''ဟု
ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္သည့္ အခါတြင္ ၿမိဳ႕ျပင္ေဒသမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း
Horizontal expansion ကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕တြင္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္
အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း Vertical Expansion ကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''လက္ရွိ ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာပဲ လူဦးေရ တစ္သန္းကေန ႏွစ္သန္းခန္႔ ထပ္မံေနထိုင္
ႏုိင္ေရး စီစဥ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိၿမိဳ႕ျပကို လူေနမႈသိပ္သည္းဆ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ဖို႔
ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္တြင္ လက္ရွိၿမိဳ႕ျပ လူေနမႈသိပ္သည္းဆကို ျမႇင့္တင္ပါက လူေန
အေဆာက္အအံုမ်ားေပၚတြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ လက္ရွိေနထုိင္သူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
ညႇိႏိႈင္းရန္ခက္ခဲၿပီး ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမွာ ေႏွာင့္ေႏွးႏုိင္သည့္အတြက္
ေဟာ္ရီဇြန္တယ္ေခၚ အလ်ားလိုက္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပင္ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပး
ခ်ဲ႕ထြင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

UNHabitat ႏွင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔
ေလ့လာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း (Greater Yangon Master Plan)
အရ တစ္စတုရန္း မီတာလွ်င္ လူဦးေရ ၂,၅ဝဝ ႏွင့္ တစ္စတုရန္းမိုင္တြင္ လူဦးေရ ၃၉,ဝဝဝ
ခန္႔ေနထိုင္ပါက လူဦးေရထူထပ္ သိပ္သည္းဆမ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပပံုစံျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး
ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္အတြင္း လက္ရွိေနထိုင္ေနေသာ လူဦးေရသိပ္သည္းဆကို တိုးျမင့္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္စတုရန္းမီတာတြင္
လူဦးေရ ၁၂ဝ၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္စတုရန္းမီတာတြင္ ၃၈၇ ဦးႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္စတုရန္း
မီတာတြင္ ၇၁၆ ဦးထိရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

ေနာက္ဆံုး ေကာက္ယူခ့ဲသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထိုင္သူဦးေရ
၇ ဒသမ ၃၆ သန္းရွိၿပီး လူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ ၂ဝ၁၄ မွ ၂ဝ၁၅ အတြင္း ၁ ဒသမ ၄၈ ႏႈန္းျဖင့္
တိုးလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းလူဦးေရမွာ ၁ဝ ဒသမ ၇၂ သန္းရွိလာမည္ ျဖစ္ၿပီး
လူဦးေရ ၁ဝ သန္းေက်ာ္ပါက မဂၢါစီးတီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကို
World Bank, IMF, IFC အစရိွေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Foreign Commercial Loan (ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြ ရယူျခင္း)၊
Private Enterprise လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း အစရွိသည္တို႔ကို PPP
စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
သီးျခားထုတ္လုပ္မႈ (Own Generation) သီးျခားဆက္သြယ္မႈလိုင္း (Own Gird) တို႔ကို
PPP စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရရရွိေရးကိုလည္း PPP စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ
ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ''ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တင္ျပသြားၿပီး ၿမိဳ႕သစ္
စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရသစ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မယ့္ပံုစံကေတာ့ ေျပာင္းလဲ
သြားမွာျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံလည္း ေျပာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့
စီမံကိန္းပံုစံ ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုတာကလြဲလို႔ အေသးစိတ္ မသိရေသးဘူး''ဟု ေျပာသည္။

''ဒီစီမံကိန္းကေတာ့ အႀကီးႀကီးျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္မယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ
သက္တမ္းတုန္းကပံုစံ မဟုတ္ဘူး။ ပံုစံေျပာင္းမယ္လို႔ ေျပာ႐ံုနဲ႔ မျပည့္စံုပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ေတြအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲေရးဆြဲမယ့္ စီမံကိန္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိဖို႔လိုအပ္ၿပီး
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ သူတို႔တင္ျပသြားတဲ့ အထဲမွာ New Yangon
Development Cooperation ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းမွာလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္မယ့္ အခ်က္ေတြ
ရွိေနပါေသးတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
လာမည့္ ပၪၥမအႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း
သိရသည္။

''ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း အသစ္ေတြ ျပန္ေခၚမယ္လို႔ဆိုတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ
တင္ဒါေခၚမွာလား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ ပမာဏက ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ထားလဲ၊ အခုလက္ရွိ
ရွိေနတဲ့ ဝိုင္စီဒီစီကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝိုင္စီဒီစီအသစ္ ေပၚေပါက္လာမွာလား။
ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မွာလဲ ဆိုတာေတြကို ထပ္သိဖို႔လိုတယ္''ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳၿပီးမွသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်င္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္၊ မြန္းတည့္
၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားကာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းထံ ေပးပို႔ရန္
သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆိုပါ အခ်ိန္မွာ လံုေလာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

''ဘယ္ေန႔ျပန္ေျဖမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာမသြားေသးဘူး။ အခုနံပါတ္တစ္ လုပ္ရမွာက အဲဒီစီမံကိန္း
အေပၚကို ေဆြးေႏြးမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နာမည္စာရင္း အရင္ေပးမယ္။ ၿပီးမွ
တိုင္းဝန္ႀကီးရဲ႕ ေဆြးေႏြးသြားတဲ့ အခ်က္ေတြကတစ္ဆင့္ ဒီအေပၚမွာ ထပ္မံေဆြးေႏြးမယ္''ဟု
ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑