ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာအတြင္း အရန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေျခာက္ခု ေရးဆြဲေန

 အရန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ေရႊလင္ပန္း စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္းရွိ တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)အရန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ေရႊလင္ပန္း စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္းရွိ တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နည္းဗ်ဴဟာအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဧရိယာအတြင္း အရန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေျခာက္ခုကို
ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ
သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တိုးတက္လာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ေရႊလင္ပန္းအရန္ၿမိဳ႕၊ ပန္းလႈိင္အရန္ၿမိဳ႕၊
ေတာင္ပိုင္းအရန္ၿမိဳ႕၊ သီလဝါအရန္ၿမိဳ႕၊ အေရွ႕ဒဂံု အရန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေထာက္ၾကံ့အရန္ၿမိဳ႕ စေသာ
အရန္ၿမိဳ႕ ေျခာက္ၿမိဳ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၅ ဒသမ ၁၆ သန္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ၂ဝ၄ဝ
ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁ဝ သန္းေက်ာ္ ရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အရန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားကို
အခ်ိန္မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

''လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္းက ၁ ဒသမ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီးေတာ့
ႏွစ္စဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြလည္း တိုးမ်ားလာပါတယ္။ တိုးတက္လာမယ့္
လူဦးေရအတြက္ အရန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြ၊ ၿမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္ အတြင္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
အားေပးတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္ အရန္ၿမိဳ႕သစ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအျပင္ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္း
ၿမိဳ႕ျပဗဟို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊
အေျခခံအေဆာက္အအံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္
စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက
ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္း
အစီရင္ခံစာအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး ေစရန္အတြက္ ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္
ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ၁၁ ခု၊ ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း ၁၅ ခု၊ ေရေပးေဝေရးႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရး
စီမံကိန္း ေလးခု၊ လူမႈေရးအေထာက္အကူျပဳစီမံကိန္း ေလးခုကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္
အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕သစ္
စီမံကိန္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အအံု
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ အရန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္
အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑