Monday, October 24, 2016

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား သံုးႏွစ္ခန္႔ အတြင္း အေကာင္အထည္ေပၚလာႏိုင္မည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားတည္ရွိေနပံုကိုျပသထားသည့္ ပုံစံငယ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ထားထားခင္/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားတည္ရွိေနပံုကိုျပသထားသည့္ ပုံစံငယ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ထားထားခင္/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးေဆာင္ ရြက္မည့္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၂၂၀ ေပၚ တြင္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မည့္ ဧရာ၀ဏ္ ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည့္ အထပ္ေပါင္း ၁၈ ထပ္ျမင့္
ေသာ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားကို တည္ ေဆာက္ခ်ိန္ကာလႏွစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမႏွင့္ အခြန္ဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ ကေနာင္ခန္းမတြင္
က်င္းပေသာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားတြင္ မီဒီယာမ်ားအား အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ ေျမဧက ၁၂၀ ႏွင့္ ေျမဧက ၁၀၀ ေပၚတြင္ အသီးသီး တည္ရွိၾကၿပီး
အခန္းအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၁၇,၄၀၈  ခန္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အိမ္ရာ
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပႏၷက္တင္မဂၤလာ အခမ္းအနားကို ယခု ႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔က
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"ဒီအိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ စံျပျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ၊ အိမ္ရာစီမံ
ကိန္းေတြမွာ ၁၈ ထပ္ အျမင့္ရွိတဲ့ အထပ္ျမင့္တိုက္ေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ၿပီးေရ၊ မီး၊ လွ်ပ္စစ္အျပင္
အျခား ပံ့ပိုးမႈအဂၤါရပ္ေတြလည္း အျပည့္အစံု ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

"တိုက္ခန္းတစ္ခန္းမွာဆိုရင္အိပ္ခန္း ႏွစ္ခန္း၊ ဧည့္ခန္းနဲ႔ မီးဖိုခန္းပါ၀င္တယ္၊  အခန္းတစ္ခန္းကုိ
မိသားစုငါးဦးအတြက္ ရည္ရြယ္တယ္၊ ဒီေတာ့ အခန္းအေရအတြက္နဲ႔ တြက္လိုက္မယ္ဆိုရင္
မိသားစု ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္လာေရာက္ေန ထိုင္လို႔ရမယ္"ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက
ေျပာသည္။

ေျမဧကက်ယ္ေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္ေသာ အဆိုပါျပည္သူ႔အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈ အဂၤါရပ္မ်ားျပည့္စံု ေသာ ေခတ္မီအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ ေအာင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ
အဆိုပါ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဈး၊ ေဆး႐ံု၊ ေက်ာင္း၊ ကစားကြင္း၊ ပန္းျခံစသည္ျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈ
အဂၤါရပ္မ်ားျပည့္စံုစြာပါရွိမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ လူဦးေရ ပိုမိုစည္ကား
လာမႈႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ကားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း
လည္း ၎ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားရွိေနသည္က
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ အဓိကျပႆနာျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ၎က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ တည္ေဆာက္ ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဴးေက်ာ္ဆိုတဲ့ ျပႆနာက
ရွိလာတယ္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဧရိယာမွာ စက္မႈစီမံကိန္းေတြတည္ ေဆာက္လာၾကတယ္၊ ဒီေတာ့
အလုပ္ သမားေတြကို လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔နီးေအာင္ ဆိုၿပီး စီမံကိန္းဧရိယာ၀န္းက်င္မွာပဲေန ထိုင္ခြင့္ျပဳ
ခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္စီမံကိန္း ေတြလဲၿပီးေရာ အလုပ္သမားေတြက  အျခားေနရာေတြကို မေျပာင္း
ေရႊ႕  ၾကေတာ့ဘဲ ဆက္လက္ေနထိုင္ခ့ဲၾကတဲ့ အတြက္ တရားမ၀င္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ တဲ့သူေတြ
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အနီးမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မ်ားလာတာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက
ရွင္းျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧရာ၀ဏ္အိမ္ရာႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း
တရားမ၀င္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည့္ က်ဳး  ေက်ာ္အိမ္ရာမ်ားအား ယခု
ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားေပးရန္ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္
ထားေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

စာရင္းမ်ားအရ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၁ ရပ္ကြက္တြင္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ ၃၃၈ လံုးရွိၿပီး
၆၇ ရပ္ကြက္ တြင္ ၆၇၆ လံုးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ျဖစ္သည့္ ဇန္န
၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖယ္ရွားေပးျခင္း မရွိပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ဖြဲ႕သို႔  ဆက္လက္
တင္ျပၿပီး ဖ်က္သိမ္းဖယ္ ရွားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု သိရွိရသည္။

အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ သိရွိရသည္မွာ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ျမစ္၊  ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္နီးေသာ
ေၾကာင့္ ေျမအမ်ဳိးအစားမွာ ႏုန္းတင္ေျမႏု အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့့္အတြက္ အထပ္ေပါင္း ၁၈
ထပ္အျမင့္ရွိ အထပ္ျမင့္ တုိက္မ်ားအတြက္ Foundation & structural safety အတြက္
စိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစရန္ ေျမစမ္းသပ္မႈ soil  test  ကိုအခ်ိန္ယူ၍ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျပဳလုပ္သြား
မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အင္ဂ်င္နီယာအသင္းတို႔မွ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအျပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ကြ်မ္းက်င္သူ
နည္းပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကိုပါ ရယူ၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္
သြားမည္ဟုလည္း တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္း မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ
၅၀၀ သံုးစြဲသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑