၅၁ လမ္း အိမ္ရာျပန္လည္ေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ယာယီေနထိုင္ေရးအပါအ၀င္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေန

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၅၁ လမ္းအိမ္ရာကို လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဘူးသီး/ ျမန္မာတိုင္း(မ္))ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၅၁ လမ္းအိမ္ရာကို လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဘူးသီး/ ျမန္မာတိုင္း(မ္))

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဦးစီးဌာနပိုင္ ဗိုလ္တ ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၅၁ လမ္းအိမ္ရာစခန္း ျပန္လည္ေဆာက္
လုပ္ရန္အတြက္ အုိး အိမ္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား ဒီဇင္ဘာ၂၅ ရက္တြင္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ားျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေန စဥ္ကာလအတြင္း
တိုက္ခန္းေနမိသားစုမ်ား၏ ယာယီေနထိုင္ေရးကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ဟူသည့္
အခ်က္ကို တုိက္ခန္းေနမိသားစုမ်ားမွ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာမေပါက္ၾကသည့္အတြက္
အဆိုပါအခ်က္က ၎တို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အေထာက္အကူျပဳ
ႏိုင္မည္လဲဆိုသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ၎တို႔က ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔
ဇန္န၀ါရီတတိယပတ္တြင္ ေျပာသည္။

ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အိုးအိမ္ဦးစီး ဌာနမွ တာ၀န္
ရွိသူမ်ားက အိမ္ရာျပန္ လည္ေဆာက္လုပ္္ျခင္းအတြက္ (၁) ၅၁ လမ္း အိမ္ရာစခန္းတြင္
လက္ရွိေန ထိုင္သူမ်ားအား ယခုအိမ္ရာစခန္းေနရာ တြင္ပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊
(၂) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ အခန္းမ်ား၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ အနည္းဆံုးစတုရန္း ေပ
၆၀၀ ႏွင့္ အထက္ရွိမည္ႏွင့္(၃)အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္
ကာလအတြင္း တိုက္ခန္းေန မိသားစုမ်ား၏ ယာယီေနထိုင္ေရးကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္
ေပးမည္ဟူသည့္ အခ်က္ သံုးခ်က္ကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့လက အစည္းအေ၀းတုန္း က ဒီအိမ္ရာမွာေနထိုင္သူအားလံုးကို အစည္းအေ၀းေခၚယူ
ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီမွာဆိုရင္ အိုးအိမ္ဘက္က တာ၀န္ရွိသူ ေတြက ၅၁ လမ္းအိမ္ရာျပန္လည္
ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္သံုးခ်က္ကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္၊ ဒီအခ်က္ေတြထဲ
က  မူလေနရာမွာပဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ေပးတာ၊ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္မယ့္ တိုက္ခန္း အက်ယ္
အ၀န္းက အနည္းဆံုး စတုရန္းေပ ၆၀၀ ရွိတာ၊ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ အေဆာက္အအံု
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ယာယီေနထိုင္ေရးကို ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္၊

"ဒီအခ်က္သံုးခ်က္ထဲက ႏွစ္ခ်က္ကိုေတာ့ တိုက္မွာရွိတဲ့မိသားစု၀င္ေတြက လက္ခံႏိုင္တဲ့
အေျခအေနရွိပါတယ္၊ လက္ရွိအိုးအိမ္က ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ စာမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြထက္
ပိုၿပီးျပည့္ျပည့္စံုစံုသိရရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့"ဟု  ၅၁ လမ္းအိမ္ရာ စခန္းရွိ တိုက္အမွတ္ ၄
တြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ  ၅၁ လမ္း သက္တမ္းလြန္
ျပည္သူ႔အိမ္ရာျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္းေၾကညာခ်က္တြင္ အဆိုပါ အိမ္ရာကို ၁၉၅၄-၅၅ ခုႏွစ္
ခန္႔တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အတြက္ သက္တမ္းလြန္ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ့ေနျခင္း၊ အခန္း
ဖြဲ႕စည္းပံုက်ဥ္းေျမာင္း၍ ေခတ္မမီေတာ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနထိုင္သူျပည္ သူလုထု၊ အစုိးရႏွင့္
ပုဂၢလိက က႑စံုတို႔ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ အိမ္ရာျပန္လည္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (Estate Redevelopment Scheme)ကို စီမံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္သေဘာေပါက္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္
သူျပည္သူလူထု အေနျဖင့္္ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအား သေဘာတူလက္ခံပါ
ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးခိုင္းမႈမ်ားကို တစ္တိုက္ခ်င္းစီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္
ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္အစည္း အေ၀းၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး
ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္
ပါေၾကာင္းႏွင့္သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္မ်ားကို ေရးထိုးခိုင္းခဲ့ရာ အိုးအိမ္မွ
တာ၀န္ရွိသူမ်ား တင္ျပလာသည့္ အခ်က္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ယာယီေနထိုင္ေရးအတြက္
တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္)ဟူသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ေနထိုင္သူမ်ားၾကား သေဘာထား
ကြဲလြဲမႈႏွင့္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အေပၚ နားလည္ရခက္ခဲသည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္
အတြက္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းျခင္းကို တိုက္ ၂၊၃၊၄
တြင္ ေနထိုင္သူအခ်ဳိ႕က လက္မွတ္မထိုးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၎က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"တုိက္၂၊ ၃၊ ၄ မွာရွိတဲ့ တိုက္မိသားစု၀င္ေတြက အိုးအိမ္ကတာ၀န္ရွိသူေတြ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့
အခ်က္ေတြ (အထူး သျဖင့္ ယာယီေနထိုင္ေရး)အခ်က္ကို မရွင္းလင္းတဲ့အတြက္ သေဘာ
တူညီ ေၾကာင္း လက္မွတ္မထိုးေပးႏိုင္ခဲ့ၾကပါ ဘူး၊ ဒါနဲ႔ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔မွာ အိုးအိမ္က
စာနဲ႔ထပ္အေၾကာင္းၾကား လာပါတယ္၊

"ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံ ကိန္းကို ဆန္႔က်င္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ အိမ္ရာအသစ္ေတြ
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ လိုက္တဲ့အတြက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္မားသြားမယ္
ဆိုတာ တစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ယာယီေနထိုင္ေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဘယ္လိုပံုစံ
နဲ႔ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ မသိရတဲ့အတြက္ ဒါက ေနထိုင္သူေတြ
ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္မလားဆိုၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ေတြရွိေနတဲ့အတြက္
သေဘာမတူႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းပဲ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သတ္မွတ္ရက္ျဖစ္တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၁၁
ရက္မွာ အက်ဳိးအေၾကာင္းျပန္ၾကား လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္
ေျပာသည္။

အေဆာက္အအံုမ်ားျပန္လည္တည္ ေဆာက္ဆဲကာလတြင္ ယာယီေနရာခ် ထားေပးေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍လက္ရွိေန ထိုင္သူမိသားစု၀င္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
အၿငိမ္းစား သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ခက္ခဲမႈ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ
ေစရန္ ေရွး႐ႈ၍ လက္ရွိ ၅၁ လမ္းအိမ္ရာ တည္ရွိသည့္ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္ေရး
အတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္မည့္စရိတ္ကိုတည္ေဆာက္ခ်ိန္ ကာလႏွင့္
အညီ တြက္ခ်က္ခြင့္ျပဳစီစဥ္ ေပးရန္ တိုက္ေနမိသားစုမ်ားက ဆႏၵရွိၾကသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၅၁ လမ္း အိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာအစိုးရ ၀န္ထမ္းေဟာင္း
မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေနထုိင္သူအမ်ားစုမွာ ႏွစ္ ၃၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဦးစီးဌာနသို႔ေပးသြင္းရသည့္ တစ္လ ငွားရမ္းခမွာ ၆၆ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၇ ႏွစ္နီးပါး
ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္  ၅၁ လမ္းရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ျပည္သူ႔ အိမ္ရာကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပုဂၢလိက ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အိမ္ရာတြင္ ေလးထပ္တိုက္
စုစုေပါင္း ခုနစ္လံုးရွိၿပီး တစ္တိုက္လွ်င္ ၃၂ ခန္းပါရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑