ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ႏွင့္ JICA တို႔ပူးေပါင္း၍ မဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့

မဟာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္
ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္း အစည္းအေ၀း(1st Stakeholder Meeting on the Strategic Urban
Development Plan of the Greater Yangon)ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဇန္န၀ါရီ တတိယပတ္က က်င္းပခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီမွအဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ JICA Study Team မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက
မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံြ႕ၿဖိဳး ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအတြက္ ေဆြး ေႏြးတင္ျပသြားခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားသို႔ JICA အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ
စီမံကိန္းမွ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရး
မႉးဦးေက်ာ္စိုးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ JICA
Study Team ႏွင့္ JICA Myanmar ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားမွ ဧည့္သည္
ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

"ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ JICA တို႔ပူးေပါင္းၿပီး
ေတာ့ ေျပာင္းလာတဲ့ ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီတိုးတက္လာတဲ့ လူဦးေရအတြက္လုိအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္ေျပာင္း
လဲမႈမ်ားနဲ႔ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီသန္႔ရွင္းသာယာ
လွပတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္
မွာ လူဦးေရ ဆယ္သန္းေက်ာ္ ရွိလာမယ့္ Mega City အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္
လက္ရွိ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအျပင္ Mega City ရဲ႕စိန္ေခၚမႈမ်ား အတြက္ကိုပါ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး
ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

"ဒီေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့့
ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရျခင္းကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္
သာယာေရး ေကာ္မတီနဲ႔ JICA တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို
ျပည္သူမ်ားသိရွိေစဖို႔အတြက္ က်င္းပရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္"ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ JICA Study Team ၏ Strategic Environmental Assessment/ Environm-
ental and Social Consideration  Expert ျဖစ္သူ Mr.Shigeru SAI မွ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအစည္းအေ၀းက်င္းပရသည့္အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္ျပ
ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံံၿဖိဳး ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈပံုစံ(Development Vision & Structure Plan) ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပတည္ ေဆာက္မႈပံုစံ
အေပၚ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္(Strategic Environmental
Accessment SEA for the Structure Plans)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနမွ ဒုတိယဌာနမႉး ဦးတိုးေအာင္က
ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္ဒီေန႔တင္ျပမွာကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ဦးေဆာင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ျပ
စီမံကိန္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္လူမႈေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြအရ အဆုိျပဳမယ့္ ၿမိဳ႕တည္
ေဆာက္မႈပံုစံကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရဲ႕
ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို စီမံကိန္းရဲ႕ သတ္မွတ္ကာလအတြင္းမွာ အၿပီးျပဳ စုၿပီးေတာ့၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာက်င္းပတဲ့မဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွာ ၾကားျဖတ္
အစီရင္ခံစာကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္၊ ၾကားျဖတ္အစီရင္ ခံစာရဲ႕နိဒါန္းပိုင္းမွာ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မယ့္
ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ နယ္ေျမ၊ ကာလ စတာေတြကို တင္ျပထားပါတယ္၊
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေတာ့ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့
ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ အလယ္အလတ္ကာလန႔ဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကုိ တင္ျပ ႏိုင္ဖို႔ ေလ့လာဆန္း
စစ္ခ်က္ေတြအေပၚ မွာ အသံုးခ်ၿပီးအေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေတြ ျမႇင့္တင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ
ေတြ တင္ျပႏိုင္ဖို႔၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အက်ဳိးရလဒ္ေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏိုင္ဖို႔၊ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈ က႑ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ ေတြကိုတင္ျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္"
ဟု ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

"စီမံခ်က္နယ္ေျမအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ သန္လ်င္၊
ေက်ာက္တန္း၊ ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူး၊ ထန္းတပင္၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြအပါအ၀င္
ဧရိယာ ၁,၅၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ ခန္႔ ပါ၀င္ပါတယ္၊ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံ ကိန္းေဆာင္ရြက္မႈ
ဖြဲ႕စည္းမႈအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕(Management Group)၊
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ရြာအေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑၊ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ လူမႈေကာ္
မတီေရးရာက႑စတဲ့ အဖြဲ႕ခြဲ ရွစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး JICA မွကြ်မ္းက်င္သူ ၃၃ ဦးနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ဌာနခြဲမွ
အရာထမ္းအမႈထမ္း ၇၀ ဦး၊ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းအၾကံေပးအရာရွိတစ္ဦးစသည္ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့
စီမံကိန္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါတယ္၊ စီမံကိန္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ လက္ရွိ ေရသံုးစြဲမႈမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
အတြင္းၿမိဳ႕ျပေရသံုးစြဲမႈ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေတာ့ ဆက္စပ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေရသံုးစြဲမႈ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း
ရွိတာေတြ႕ရပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဦးတိုးေအာင္က ဆက္လက္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္မႈ ပံုစံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လူေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး
ဌာနေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတုိ႔၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး မႈလူေနမႈပံုစံတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္
တင္ျပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီ၊
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္
ၿမိဳ႕ျပအဆိုျပဳပံုစံသံုးခုကို အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့ပါတယ္၊ ပံုစံ(၁)ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ဗဟိုုျပဳ Sub-Centre
System၊ ပံုစံ(၂) ကေတာ့ စိမ္းလန္းေျမေတြပါ၀င္တဲ့ Sub-Centre with Green Isle System
ႏွင့္ပံုစံ(၃)ကေတာ့ ဗဟိုစီးပြားေရး ဇုန္ေတြကို ဗဟိုုျပဳတဲ့ Super CBD Single-core System တို႔
ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံသံုးခုကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းရရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈပံုစံ
သံုးခုကို ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို လူမႈေရးစစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ ၂၁
ရာခိုင္ႏႈန္းက ပံုစံ (၁)ကိုအဆုိျပဳၾကၿပီး ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ကပံုစံ(၂)ကိုအဆိုျပဳၾက၍ က်န္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
မွာ ေမးျမန္းခ်က္ကို နားမလည္ ေၾကာင္း ကြင္းဆင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း
လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ၂၀၄၀ တြင္ ရွိမည့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (၄)ရပ္ကိုလည္း ရွင္းလင္းျပသခဲ့ၿပီး
International Hub အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာကို ၀င္ထြက္သြားလာ ႏိုင္သည့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိႏိုင္ ေသာ ႏိုင္ငံ၏အဓိကအေရးပါသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဗဟိုဌာန
အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ ၏အခ်က္အခ်ာ ၿမိဳ႕ျဖစ္လာမည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး
 International Hub City အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အျပင္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မား၍ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္
သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရေပးေ၀မႈ၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ၊ ဆက္သြယ္
ေရးေကာင္းမြန္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ ေသာ အေျခခံအေဆာက္
အအံုမ်ားျဖင့္ စီမံဖန္တီးထားသည့္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ လာေစရန္အျပင္ City of Good Goverence
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္စသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ကို ခ်မွတ္ထားေၾကာင္းလည္း ဦးတိုးေအာင္ က ဆက္လက္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ဌာနမႉး ဦး၀င္းလိႈင္ထြန္းက ၿမိဳ႕ျပ
အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ (Urban Infrastructure Development
Strategy)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာနခြဲမွ ဌာနခြဲမႉး ေဒၚခိုင္မိုးၫြန္႔က
ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံကိန္းအတြက္ႀကိဳတင္ၾကံဆခ်က္ (Preliminary Idea  of  Land Use Plan)
ေခါင္းစဥ္အားဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အၾကံေပး ပညာရွင္ေဒါက္တာေက်ာ္ လတ္မွလည္း မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ျပဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရ
သည့္အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္တင္ျပ သြားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား၏ေမးျမန္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားထဲတြင္ JICA Study Team မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၂,၂၄၅ ဘီလ်ံသံုးစြဲသြားရန္ ခန္႔မွန္းလ်ာထား
ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မွ သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ On Line မွၿမိဳ႕ျပ ေျမဂရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းမႈကို ၿမိဳ႕ျပေျမယာဌာန
၏ ဌာနမႉး ဦးျမတ္သက္ကရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏လမ္းၫႊန္ခ်က္ ႏွင့္အညီ မၾကာမီ
ကာလတြင္ e-application ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး e-application
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးသြား ႏိုင္ရန္ KMD Computer Group ႏွင့္
ပူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ e-application ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန
ျပည္သူမ်ားကို ေျမဂရန္ ေလွ်ာက္ရာတြင္ e-application ကိုသံုး စြဲတတ္လာေအာင္ အေလ့အက်င့္
ရလာ ေစရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဌာနမႉးဦးျမတ္သက္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့
သည္။

ထို႔ျပင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တိုးတက္လာေသာ လူဦးေရႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ား
တြင္ ကားပါကင္လံုေလာက္စြာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား
အမိႈက္ပစ္ျခင္းအတြက္ ပညာေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လမ္းေဘးေဈးသည္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းမ်ား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းႏွင့္ ဘတ္စ္ ကားမွတ္တိုင္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန စသည့္
အခ်က္မ်ားသည္လည္း ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑