ကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ PARKSON FMI YANGON ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ PARKSON FMI YANGON အတြက္စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ PARKSON FMI Managing Director Mr Tham Tuck Choy က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု-လြင္ကိုတိတ္ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ PARKSON FMI YANGON အတြက္စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ PARKSON FMI Managing Director Mr Tham Tuck Choy က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု-လြင္ကိုတိတ္

Yoma Strategi Holdings ၊ အာရွ တစ္လႊားရွိ PARKSON ကုန္တိုက္ႏွင့္ FMI ကုမၸဏီတို႔မွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းခန္႔ အကုန္အက်ခံကာ အတူတကြ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္ PARKSON
FMI International Department Store ကို ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ Traders Hotel ၌ က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရွိ
ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္တိုက္တစ္ခုျဖစ္ ေသာ PARKSON FMI
YANGON သည္ စတုရန္းေပ ၄၃,၀၀၀ က်ယ္၀န္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အႀကီးဆံုးေဈး၀ယ္စင္တာ ႏွစ္
ခုျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးႏွင့္ သိမ္ႀကီး ေဈးတို႔ၾကား ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေနာင္
ႏွစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္းတြင္ PARKSON FMI သည္ ထုိေနရာ၌ပင္ စတုရန္းေပ စုစုေပါင္း
၄၃၀,၀၀၀ ခန္႔ က်ယ္၀န္းၿပီးပိုမိုၿပီးျပည့္ုစံု ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္တိုက္တစ္ ခုအျဖစ္
customers မ်ားအတြက္ ဖက္ရွင္၊ အလွအပေရးရာႏွင့္ ဘ၀ ေနထိုင္မႈ ပံုစံမ်ားကို အေကာင္း
ဆံုး ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္
PARKSON မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

PARKSON FMI မွ Managing Director ျဖစ္သူ Mr Tham Tuck Choy က သတင္းစာရွင္း
လင္းပြဲအခမ္း အနားတြင္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ခဲ့သည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးအျပည္
ျပည္ ဆိုင္ရာ department store ျဖစ္တဲ့ PARKSON FMI စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္း ပြဲအခမ္းအနား
မွာ PARKSON နဲ ႔အတူ ႂကြေရာက္လာတဲ့လူႀကီးမင္းေတြအတူရွိ ေနၾကတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါ
တယ္၊ PARKSON FMI YANGON ဖြင့္လွစ္ မႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္လီေဈးကြက္ အတြက္ မွတ္
တိုင္တစ္ခုျဖစ္သလိုသက္ တမ္း ၂၆ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ PARKSON ရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ
ေတြ ျဖစ္ပါတယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈေတြ၊
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ေဈး၀ယ္သူ ဦးစားေပးအမူအက်င့္ ေတြေၾကာင့္ အာရွရဲ႕ဦးေဆာင္သူ
department store အျဖစ္ ၿပိဳင္ဘက္ ကင္းတဲ့ ဂုဏ္သတင္းကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊
အာရွရဲ႕စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္အညီ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားေဈးကြက္ ကို ပထမဆံုး၀င္ေရာက္ႏိုင္ခ့ဲသလို အခု
လည္း ေဒသတြင္းမွာေလ့လာႏိုင္ခဲ့ တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကိုအာရွရဲ႕ မ်က္ႏွာစာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္
ငံ မွာ ျပန္လည္အသံုးျပဳဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္"ဟု Mr Tham Tuck Choy က ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီကအျပဳသေဘာေဆာင္ တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ျမန္ဆန္ၿပီး
ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊
အခုလုိ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေနတဲ့ေဈးကြက္ေတြ ကေနတစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္လက္လီကုန္ အမွတ္တံဆိပ္ေတြ
ေတာင္းဆိုေနၿပီဆို တာေၾကာင့္ ဒီေဈးကြက္ေတြအေပၚ အလြန္ အမင္းယံုၾကည္အားထားပါ တယ္၊
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၆ ႏွစ္အတြင္းမွာ အဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ အတြက္ အေရးပါတဲ့ အုတ္ျမစ္ေတြ
ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေတြ႕ အၾကံဳျမင့္မားတဲ့ ၀ါရင့္စီမံကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊

Department ကုန္တိုက္ေဈးကြက္မွာ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့သလို ေအာင္ျမင္ မႈလည္း ရရွိခဲ့ပါ
တယ္၊ အာရွရဲ႕ဦးေဆာင္ တဲ့ Departmet storeျဖစ္တဲ့ အား ေလ်ာ္စြာ PARKSON အေနနဲ႔ အ
ရည္ အေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ထူးျခား ေကာင္းမြန္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ ေဈးႏႈန္း ခ်ဳိသာမႈေတြ
နဲ႔မိမိရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြကို စိတ္ေက်နပ္မႈေတြအျမဲထာ၀ရ ေပးစြမ္း ေနပါတယ္ဟုလည္း ၎က
ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး International Department Store ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ Yoma နဲ႔ FMI
တို႔ ဖက္စပ္ပူး ေပါင္းသူေတြနဲ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရ တဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္၊ ဖက္ရွင္
အလွအပနဲ႔ ေနထိုင္မႈပံုစံတို႔ အတြက္ အေကာင္းဆံုးေတြနဲ႔ ဖန္တီး ေပးေနတဲ့ ရပ္တည္မႈျဖစ္တဲ့
အားေလ်ာ္ စြာ PARKSON အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ထူးျခားတဲ့အမွတ္ တံဆိပ္
ေတြ ယူေဆာင္ေပးပါမယ္၊ ဒီတံဆိပ္ေတြကေတာ့ Lancome, Estee Lauder, Clinique,Coach,
Dolce & Gabbana, Gucci, Lacoste, Hugo Boss, Escada, Tommy Hilfiger, Springfield,
Gripz,Triumph, Wacoal ႏွင့္ Van Heusen တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ေဈး၀ယ္မႈအခ်က္အခ်ာ ေနရာမွာရွိတဲ့ အတြက္ PARKSON FMI က
မိသားစုေတြရဲ႕အားလံုးေသာ လိုအပ္ ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ မိတ္ကပ္စတဲ့အလွျပင္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဖက္
ရွင္အသံုးအေဆာင္ စတာေတြအျပင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္ေတြနဲ႔အိမ္သံုးပစၥည္းေတြ
ကို တစ္ေနရာထဲမွာရရွိေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္၊ PARKSON FMI စတင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းပထမ
ဆံုးေျခလွမ္း ၿပီးရင္ေတာ့ လာမယ့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ department store တစ္ခုလံုးကို စတု ရန္း
ေပ ၄၃၀,၀၀၀ ခန္႔ေပၚမွာအျပည့္ အ၀ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အေကာင္းဆံုးေသာ ဖက္ရွင္
အလွအပနဲ႔ အသံုးအေဆာင္ေတြကို ေဈး၀ယ္ သူေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါ တယ္၊

"ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပး ေနတာက အေကာင္းဆံုးေသာဖက္ရွင္ ဒီဇိုင္းေတြသာမကဘဲ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားအတြက္လူမႈတာ၀န္ယူ မႈ အစီစဥ္ေတြကိုလည္းေဖာ္ေဆာင္ေပး သြား
မွာျဖစ္ပါတယ္၊ လူမႈတာ၀န္ယူမႈ အစီအစဥ္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို လူမႈေရးပိုင္းအရ
တာ၀န္ရွိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈဆိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕
ေရရွည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းရဲ႕ ေဖာ္ေဆာင္မႈ
သေဘာတရားရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔လုပ္
ငန္းဖက္စပ္ပူးေပါင္းသူမ်ားရဲ႕ အား ေကာင္းတဲ့ ပ့ံပိုးမႈနဲ႔လမ္းၫႊန္မႈေတြ အတြက္ အထူးေက်းဇူတင္
ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြ
အားလံုးနဲ႔ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ၀န္ထမ္္းမ်ားအား လံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊
PARKSON FMI ဖြင့္လွစ္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အလားအလာျမင့္မားတဲ့ ေဈးကြက္မွာ ေရရွည္ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔ တြန္းအားေပးေနပါတယ္၊ ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေဈး၀ယ္မႈ အေတြ႕
အၾကံဳေတြကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္သလို ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ
ကုန္တိုက္ျဖစ္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္
မွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု Mr Tham Tuck က အဆိုပါေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲဲ့ သည္။

စတုရန္းေပ ၄၃၀,၀၀၀ ခန္႔ေပၚတြင္ အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ PARKSON
International Department Store တစ္ခုလံုးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀
ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရ သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑