အိႏၵိယတြင္ ယူေကအိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီႀကီးက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့

လန္ဒန္၏ အႀကီးဆံုးအိမ္ျခံေျမအက်ိဳး ေဆာင္ကုမၸဏီႀကီး Winkworth သည္
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္၎၏ကုမၸဏီ အမည္ အသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္တစ္ခုကို ခ်ထား
ေပးခဲ့ၿပီး ဘန္ဂေလာတြင္ ႐ံုးခန္းသစ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူေနအိမ္
ေဈးကြက္အတြင္း ၎၏လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုကို စတင္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတလႊားရွိ အဓိကၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားတြင္ Winkworth ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ႐ံုးခန္းမ်ား ဖြင့္
လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Narayanan Soundararajan အား အိႏၵိယႏိုင္ငံ အတြက္ လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထား ေပးခဲ့သည္။

Soundararajan ၏ ေငြျဖင့္ ယခုလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ဘန္ဂေလာ႐ံုးခန္းအျပင္ ရွန္ႏိုင္းႏွင့္ ေဒလီ
တြင္ လည္း ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ႐ံုးခန္း ႏွစ္ခုကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

Winkworth ကုမၸဏီအတြက္ အားထားေလာက္သည့္ အရည္အခ်င္း ရွိသည့္ Soundararajan
က Winkworth အမည္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္မည့္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီမ်ားကို ၎၏ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္း
လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္သည္။

၎သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စေကာ့တလန္ ေတာ္၀င္ဘဏ္၏ မန္ေနဂ်င္း
ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးအျဖစ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရာ ၎သည္
ႏိုင္ငံျခား ေဈးကြက္တစ္ခုအတြင္း အခိုင္အမာ အမည္ရေနသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္
ကိုင္ သည့္ အေတြ႕အၾကံဳ အေတာ္အတန္ရရွိထားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

လန္ဒန္အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိပ္တန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္
သည့္ ယူေကပံုစံအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုကုိ အေျချပဳၿပီး အိႏိယႏိုင္ငံတြင္ ၎
ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းကြန္ယက္တစ္ခုဖန္တီးရန္ ျဖစ္သည္။အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမ
ေဈးကြက္ကို အဓိကထားသည့္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏ ရွိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္
သည့္ အေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခုမွ ေရာင္းသူ၀ယ္သူ ႏွစ္ဦး စလံုးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေန သည့္
ပံုစံမ်ိဳးမွ ခြဲထြက္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခုစီမွ ေရာင္းသူ သို႔မဟုတ္ ၀ယ္သူ တစ္ဖက္တည္း
အတြက္သာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အရည္အေသြးျပည့္မွီသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္သည့္
အိႏၵိယေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ပိုမို ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိေအာင္လည္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Winkworth ၏ ယူေကကြန္ယက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လည္း ယူေကတြင္ အိမ္၀ယ္
မည့္သူမ်ား အား လိုအပ္သည့္ အကူအညီႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားလည္း ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ရာ ၀ယ္
လက္မ်ားမွာ စိတ္ပူပန္ စရာမရွိဘဲ လြယ္လင့္တကူ အိမ္၀ယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ ယူေက၀ယ္လက္မ်ားကို
လည္း လြယ္ကူအဆင္ေျပ သြားေစမည္ျဖစ္သည္။အိႏၵိယႏွင့္ ယူေကအၾကား ခိုင္မာအားေကာင္း
သည့္ အဆက္အသြယ္ရွိေနသည့္အတြက္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေနသည့္ ေဈးကြက္အတြင္းရွိ
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Winkworth က ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အလား
အလာမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။

" လန္ဒန္က အိႏၵိယ ၀ယ္လက္ေတြရဲ႕ အားေကာင္း တဲ့ ၀ယ္လိုအားေတြ ရလာႏိုင္သလို
ဒီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ ၀ယ္လက္ေတြၾကား ဆက္ဆံေရးလည္း ခိုင္မာ
လာမွာပါ" ဟု Winkworth St John's Wiid ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ရစ္ခ်တ္၀ုဖ္က ေျပာသည္။

Winkworth ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Dominic Agaceu က ယခုကဲ့သို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္း
လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အိႏၵိယ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ ဆက္လက္တိုးတက္ေနၿပီး အခု
အခ်ိန္မွာေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆံုး အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ အျဖစ္တည္ရွိေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ေဈးကြက္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ နာမည္ေကာင္းရွိၿပီးသား ကုမၸဏီက ပူးေပါင္း
ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ မႈေတြ ပိုရလာမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမေဈး ကြက္သည္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေန ၿပီး အထူုးသျဖင့္
အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ေဈးကြက္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု Soundararajan က
ေျပာသည္။

"ဒါေၾကာင့္ကမၻာတစ္၀ွမ္း က ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ေဒသတြင္း က ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး
ေဈးကြက္ထဲ ၀င္လာတဲ့ Winkworth လို ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီအတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ
ရွိေနပါတယ္" ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

"Winkworth ကုမၸဏီမွာ အစဥ္အလာ တန္ဖိုးတစ္ရပ္ရွိေနၿပီး ေခာတ္ေပၚ အေတြးအျမင္ေတြ
လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အိႏၵိယ၀ယ္လက္ေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ အေျခခံအေၾကာင္း
ရင္းျဖစ္မွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီကုမၸဏီနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္၀င္စားခဲ့တာပါ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္
ကလည္း ကြ်န္ေတာ္ တို႔ကို ေနာက္ကေန ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုရဲ႕
အကူအညီနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ၀ယ္လက္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးေပးႏိုင္မယ္ဆို
တာ ေသခ်ာပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ပေရာပါးတီး၀ိုင္ယာ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑