အင္ပါယာစတိတ္ ႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ နီးစပ္

နယူးေယာက္ျမိဳ႕ရွိ အင္ပါယာ စတိတ္ အေဆာက္အအံုကို ေ၀ဟင္မွ ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီနယူးေယာက္ျမိဳ႕ရွိ အင္ပါယာ စတိတ္ အေဆာက္အအံုကို ေ၀ဟင္မွ ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

အင္ပါယာစတိတ္ အေဆာက္အအံု ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ Empire State Building
Realty Trust Inc သည္ ကုမၸဏီ ပိုင္ရွယ္ယာမ်ား အမ်ားျပည္သူအား ခ်ေရာင္းႏိုင္ရန္အတြက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ လိုအပ္သည့္မဲမ်ားရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသင္းတစ္
ခုအျဖစ္ အဆိုပါအေဆာက္အအံုကို အျခား အေဆာက္အအံု၂၀ႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ေမလ ၂၇ရက္
ေန႔အထိ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ အင္ပါယာစတိတ္အေဆာက္အအံုအသင္းရွယ္ယာရွင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ေက်ာ္က ေထာက္ခံခဲ့ ၾကသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ သေဘာထားကိုေကာက္ခံသည့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန
ဆဲျဖစ္သည္ဟု Malkin Holdings ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Hugh Burns က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဒီလိုေထာက္ခံမႈမ်ိဳးေတြ ရေစခဲ့တဲ့ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ေစာင္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ
ဆီ ပို႔ေပးျဖစ္တာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ၀မ္းသာပါတယ္။အခ်ိန္တန္ရင္ ေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ ေတာင္း
ဆိုတာကိုရပ္ဆိုင္းမွာပါ။ကုမၸဏီေပါင္းစည္းျခင္းနဲ႔ ကုမၸဏီပိုင္ ရွယ္ယာမ်ား အမ်ားျပည္သူအား
ထုတ္ေရာင္းျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင ္ရြက္ဖို႔ အဆိုျပဳထားတာကို မေထာက္ခံေသးတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
ႏွံသူအားလံုးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္" ဟု Mr Burns က ေျပာသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ား အမ်ားျပည္သူအား ေရာင္း
ထုတ္မည့္စီမံခ်က္သည္ ၎တို႔အား ေလွ်ာ့တြက္ရာေရာက္သည္ဟု ေစာဒကတက္ေနသည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အေခ်အတင္ျဖစ္ေနသည့္ Malkin Holding သဘာ
ပတိ Peter Malkin (၇၉)ႏွစ္ ႏွင့္ ၎ သားျဖစ္သူ အသက္ ၅၀ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ Molkin Holdings
ဥကၠဌ Anthony Malkin တို႔ ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အင္ပါယာစတိတ္အေဆာက္အအံုအဖြဲ႔၏ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ကတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့
သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ႐ွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး မတည္မႈ မျပဳလုပ္မွီ ရွယ္
ယာရွင္၂၈၀၀ေက်ာ္ထံမွ အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ အျပည့္အ၀ရရန္လိုအပ္သည္။

အင္ပါယာစတိတ္အေဆာက္အအံု၏ ရွယ္ယာအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ခန္႔မွန္းေခ် အေမရိကန္ေဒၚလာ
၂ဒသမ၅ ဘီလ်ံဖိုးကို Leona Helmsley က ရွယ္ယာ အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္သည့္ တဆင့္ခံရွယ္ယာ
ရွင္ထံ လြဲေျပာင္းေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွာပင္
အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသင္းအေျပာင္းအလဲကို ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားအရ ယူဆသည့္ ကိစၥႀကီးတစ္ခုကို Molkin က အရဲစြန္႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သေဘာ
ထားကြဲလြဲေနသည့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။

အဆိုပါ စီမံခ်က္ကို ေထာက္ခံသူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ယင္းစီမံခ်က္သည္ လိုအပ္ပါက ၎တို႔၏
ရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ် ခြင့္ရေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႕၏ ပိုင္ ဆုိင္မႈမ်ားကို ေငြသားအျဖစ္ အလြယ္တ
ကူေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

မန္ဟက္တန္ရွိ အဆိုပါ မိုးေမွ်ာ္တုိက္သည္ အလြန္ေရွးဆန္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ လိုအပ္
သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရၿပီး အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသင္း၏
တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ပါ၀င္လိုက္ပါက စီးပြားေရး ေရွ႕အလား အလာ ပိုေကာင္းလာေစရန္ ေႂကြး
ၿမီမ်ားေလွ်ာ့က်သြားၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာေစႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု Molkin
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျခား႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကလည္း အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသင္း၏
တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ပါ၀င္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ၾေူုငည က စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သို႕
ေပးပို႕သည့္ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သီးျခားစီျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအုပ္စု ၇ခုမွ ၆ခုသည္
လိုအပ္သည့္ေထာက္ခံမႈ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾကသည္။

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၏ စာအရ အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသင္းသည္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း
အၿပီးမသတ္ရေသး ေသာ္လည္း ၎၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ဆႏၵမဲေကာက္ခံျခင္း ၿပီးစီၿပီဟု Malkins က ေၾကျငာလိုက္သည္ႏွင့္ အင္ပါယာစတတ္အေဆာက္
အအံုရွိ ေထာက္ခံမဲ မေပးေသးဘဲ တင္းခံေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ားသည္ တရား၀င္ အေၾကာင္း
ၾကားစာရရွိၿပီး ၁၀ရက္အတြင္း ေထာက္ခံမဲ ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံမဲ မေပးပါက တစ္ခုလွ်င္
ခန္႔မွန္းေခ် ေဒၚလာ ၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ရွယ္ယာတစ္ခုစီအတြက္ စတိအျဖစ္ ေဒၚလာ
၁၀၀ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။

"မဲဆႏၵေကာက္ယူတာကို ေနာက္ေန႕မွာ သူတို႔ ရပ္ပစ္လိုက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေထာက္ခံသူမဲအေရ
အတြက္ လိုအပ္တဲ့ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္သြားၿပီဆိုရင္ ကန္႔ကြက္သူေတြ လည္း ဒီစီမံခ်က္ကို လိုက္
နာရမွာပါ" ဟု ရွီကာဂို ဥပေဒ အၾကံေပးကုမၸဏီ Thompson Coburn မွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္
David Kaufman က ေျပာသည္။

Grand Central Terminal ပိုင္ရွင္ Andrew Penson ပါ၀င္သည့္ အင္ပါယာစတိတ္အေဆာက္
အအံုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအသင္းမွ ကန္႕ကြက္သူတစ္စု သည္ Malkin ၏ ေဒၚလာ၁၀၀ သတ္မွတ္
ခ်က္သည္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာဥပေဒ (အယ္လ္အယ္လ္စီ)အရ တရားမ၀င္ေၾကာင္းေၾကျငာရန္ ဥပေဒ
ေၾကာင္းအရ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္တရား ႐ံုးခ်ဳပ္က ပယ္ခ်
ခဲ့သည္။

အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေထာက္ခံမဲေပးရန္ မတရားအၾကပ္ကိုင္သည္ဟု ၎တို႔က ေစာဒက
တက္ခဲ့ၾကသည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အဆိုပါအုပ္စုက အယူခံ၀င္ခဲ့ၿပီး ဆိုင္းငံ့ထားေပး
ရန္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္ကိုလည္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ံုးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

"ဆႏၵမဲေကာက္ခံျခင္းဟာ နယူးေယာက္ျပည္ အယ္လ္အယ္လ္စီဥပေဒအရ တရား၀င္ကိစၥျဖစ္
မျဖစ္ကို အင္ပါယာစတိတ္အေဆာက္အအံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလံုး ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္လို႔
အယူခံတရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးထားပါတယ္" ဟု ကန္႔ကြက္သူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအဖြဲ႔မွ ေခါင္း
ေဆာင္ျဖစ္သူ Richard Edelman က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ဘလူးမ္ဘာ့ဂ္)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑