ေဟာင္ေကာင္ အိမ္အေရာင္း ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ေရာင္းအားက်

ေဟာင္ေကာင္ရွိ ဗစ္တိုးရီးယားဆိပ္ကမ္း၊ လူေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးစင္တာအပါအ၀င္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အုံမ်ားကို ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔က အေပၚစီးမွ ေတြ႔ရစဥ္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အသစ္သတ္မွတ္လိုက္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းအားက်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီေဟာင္ေကာင္ရွိ ဗစ္တိုးရီးယားဆိပ္ကမ္း၊ လူေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးစင္တာအပါအ၀င္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အုံမ်ားကို ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔က အေပၚစီးမွ ေတြ႔ရစဥ္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အသစ္သတ္မွတ္လိုက္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းအားက်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ

ေဟာင္ေကာင္ရွိ လူေနအိမ္ေရာင္းအားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္ တြင္ ႏွစ္အလုိက္ ၃၂
ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္ဟု အိမ္ျခံေျမ အၾကံ ေပးကုမၸဏီ ႏိုက္ဖရန္႔၏ ေနာက္ဆံုး
ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ဌာန၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဧၿပီလတြင္
ေရာင္းခ်ခဲ့ ရသည့္ လူေနအိမ္အေရာင္း ၃,၄၂၇ သာရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ယခု အခ်ိန္အထိ
အိမ္ရာေရာင္းအားႏႈန္းထားမ်ားတြင္ ယင္းသည္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ သည္ဟု အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တံဆိပ္ေခါင္း ခြန္ ႏွစ္ဆတိုး စည္းၾကပ္ျခင္းကို စတင္ က်င့္သံုးလိုက္ျခင္းႏွင့္
ဧၿပီလတြင္ လူေနအိမ္ (ပထမအႀကိမ္အေရာင္း) ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
ယခုကဲ့သုိ႔ အိမ္ေရာင္း အားမ်ား က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ေရာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔ေရာင္းခ်မည့္ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဈးကြက္ဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေျပာင္းလဲမႈရွိသည့္အတိုင္း အျမဲ ေဖာ္ျပ ေပးရန္ႏွင့္ ယင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လူေနအိမ္အေရာင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး
ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မည့္ အိမ္အေရအတြက္သည္ ၅၀၀ ေအာက္တြင္သာ
ရွိေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္ အိမ္ေရာင္းအား ျမင့္တက္လာ ေစလိုသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီ မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းသစ္ႏွင့္အညီ ၎ တို႔၏ အိမ္ရာအေရာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား
ကို ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကို စတင္သည့္ အခါ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္စတင္သည့္
အခါ ေရာင္းခ်မည့္အိမ္အေရအတြက္ မ်ားသည္ လာမည့္လမ်ားတြင္ ျပန္လည္ မ်ားျပားလာႏိုင္မည္
ဟု ကုမၸဏီမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ လူေန အိမ္အေရာင္းမ်ား က်ဆင္းသြားေသာ္ လည္း ေဈးႏႈန္းမွာမူ သိသိ
သာသာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း မရွိေခ်။ ႏိုက္ဖရန္႔ ၏အခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ
ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ဧၿပီလတြင္ ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္ လည္း ယင္းကာလ ေနာက္
ပိုင္းတြင္ ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမရွိ တည္ၿငိမ္ ေနသည္ဟု သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ အိမ္၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အိမ္ ၀ယ္သူမ်ားသာ ရွိသည့္ ယင္း
အိမ္ရာ ေဈးကြက္ကို ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သား၀ယ္လက္မ်ားက ေရွာင္ရွားေန
ၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

"ဒီလိုမ်ိဳး ေသးငယ္တဲ့ ၀ယ္လက္ အုပ္စုေလးပဲ ရွိတဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္ရဲ႕ အိမ္ေရာင္းအားဟာ ၿပီးခဲ့
တဲ့ႏွစ္က ထက္၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သာမန္အိမ္ရာေတြရဲ႕ ေဈးႏႈန္း
ကေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ က်ဆင္းသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဆင့္
ျမင့္ အိမ္ရာက႑မွာေတာ့ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါတယ္" ဟု ႏိုက္ဖရန္႔၏ အစီ
ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ဆင့္ခံအေရာင္းေဈးကြက္တြင္ မူ အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ႏႈန္းထားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပထမ ငါးလ
တြင္ ႏွစ္အလိုက္ ၃၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဆင့္ျပန္ ေရာင္းသည့္
အိမ္ခန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ ထားသည့္အတိုင္း အာမခံေၾကးေပးစရာမလိုဘဲ ၀ယ္ခြင့္ေပးမည့္ အစီ
အစဥ္တစ္ခုကို စတင္ေပးခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ တြင္ တစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းသည့္ အိမ္ခန္း ႏွင့္ အစိုးရ
အိမ္ရာ အေရာင္းေဈးကြက္ မ်ား ျပန္လည္အသက္၀င္လာခဲ့သည္။

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ဌာနမွ စာရင္းမ်ား အရ ဇြန္လတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားအားလံုး၏
၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္သည္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ငါး သန္းေအာက္တြင္ရွိသည့္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စားအရြယ္ အိမ္ခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ ေရာင္းခ်သည့္ အိမ္ အသစ္ေဈးကြက္
တြင္ ေဆာက္လက္စ အိမ္မ်ား ႀကိဳပိြဳင့္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို လေပါင္း ၂၀ မွ ၃၀ အထိ တိုးျမႇင့္ေပး
လိုက္ေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာ ထားရာ ေဈးကြက္၀ယ္လိုအား ျပည့္မီ ရန္အတြက္ ေဆာက္
လုပ္ေရးကုမၸဏီ မ်ား၏ ေဆာက္လက္စစီမံကိန္းမ်ားကို ၁၀ လ ပိုေစာၿပီး ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ခြင့္
ရသြားေစသည္။

ဇူလိုင္လတြင္ စတင္မည့္ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈသည္ အမွန္တကယ္ အိမ္ ေရာင္းလိုအား အေရ
အတြက္ကို တိုး တက္ေစမည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ယင္းစီမံခ်က္သစ္သည္ အိမ္ေရာင္း
လိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအား အေျခအေန အေပၚ သက္ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိႏိုင္ေခ်။

(ပေရာပါးတီး၀ိုင္ယာ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑