အေသးစား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးလိုက္နာမႈ အားနည္းေနေသး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး
အႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရး (Safety First) အား ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးဥပေဒ ထြက္ရွိလာပါက မည္သည့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမဆုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္
သည့္အတြက္ ယခုအခါတြင္ အေသးစား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး
အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈအား လုိက္နာမႈအားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၲရာယ္ကင္း
ရွင္းေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ျမန္မာတိုင္း(မ္) သို႔ ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္
ေျပာ သည္။

"ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း ခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး က ႏွစ္ပုိင္းရွိတယ္။ တစ္ပိုင္း
က ႏိုင္ငံ ျခား ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြ နဲ႔ အေသးစား
ပုဂၢလိက တည္ေထာင္ ထားတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီဆုိၿပီး ရွိတဲ့ အထဲမွာ အေသးစားေဆာက္
လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြက လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို လုိက္နာမႈ အားနည္းေနေသး
တာ ေတြ႕ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ငန္း ခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အပိုင္းကို ၾကည့္မယ္ဆုိ
ရင္လည္း အခု ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေရွ႕တန္းနည္းနည္းေရာက္လာၿပီလုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္။
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဥပေဒထြက္လာရင္ေတာ့ လံုး၀ကို ေနရာေပးရေတာ့မွာ ပါ။
ဒီဥပေဒထြက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ အကုန္လံုး ဘယ္လုပ္ငန္းခြင္မဆုိ လံုး၀လုိက္နာၿပီး ေဆာင္ရြက္ရ
ေတာ့ မွာပါ"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးၫြန္႔ေဖက
ေျပာသည္။

အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္
ေဆာင္ မည္ဆုိပါက ေငြးေၾကးအကုန္အက်ခံရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အတိအက်လိုက္နာမႈမ်ား
ေလ်ာ့နည္းျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း United Engineering ကုမၸဏီ၏ safety လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္
သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုျမတ္မင္းသန္႔ က ေျပာသည္။

"ကိုယ့္လုပ္ငန္းမွာ တကယ္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္
ေတာ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီ လုပ္ငန္းရဲ႕ ရင္းႏွီးမႈထဲက ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က သူ႔အတြက္ အသံုးျပဳ
ရမယ္။ သူ႔အတြက္ အဲ့ေလာက္ ကို ပိုက္ဆံသံုးေပးရတယ္။ ကိုယ့္ လုပ္ငန္းမွာ safety ကြ်မ္းက်င္
သူ ကုိ အလုပ္ခန္႔ရမယ္။ မခန္႔ရင္ safety လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကေန လူ ငွားရမယ္။ ေနာက္ၿပီး
လုပ္ငန္းရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ စီမံကိန္းေတြဆြဲေပးရမယ္။ ေနာက္ၿပီး အသံုးျပဳ
မယ့္ လက္သံုးကိရိယာ၊ စက္ သံုး ကိရိယာကအစ အရည္အေသြး ျပည့္၀တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုပဲ
သံုးေပးရ မယ္။ ေနာက္ၿပီးအလုပ္သမားအတြက္ ဦးထုပ္၊ ဖိနပ္ကအစ တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီေပး
ရမယ္ အဲဒါေၾကာင့္ သူ႔ အတြက္ အဓိကပိုက္ဆံကုန္ေပးရ ေတာ့ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေတြက အျပည့္
အ၀ မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး" ဟု ၎က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အသက္
အာမခံေၾကး ျပဳလုပ္ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ကိုသာ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းစသည့္ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ပီပီျပင္ျပင္လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္မႈမွာ အလြန္အားနည္းေၾကာင္း ၎က ဆက္၍ေျပာသည္။

"အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကုမၸဏီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ လုပ္လာၾက ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာ
မလုပ္ၾက တာကိုေတြ႕ရတယ္။ တကယ္တမ္း စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အတုိင္းလုိက္နာမယ္ဆုိရင္
အမ်ားႀကီးလိုေသးတယ္။ လံုျခံဳတဲ့အဆင့္ မဟုတ္ေသးဘူး။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဦးထုပ္တုိ႔၊ ဖိနပ္
တုိ႔ကအစ လံုး၀သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီျဖစ္ေနရမွာ။ အဲဒီပစၥည္းေတြကလည္း တစ္ခုကို က်ပ္တစ္
ေသာင္းေက်ာ္မွာရွိေတာ့ အလုပ္သမား အမ်ားႀကီးဆုိရင္ အကုန္အက်ေတာ့ မ်ားတာေပါ့။ အမွန္
တကယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးက အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမွ မဟုတ္
ဘူး။ ေျခာက္ေပအထက္ အေဆာက္ အအံုမွန္သမွ် ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ကို အဲဒီလုပ္ငန္းခြင္
မွာ လုိကိုလိုအပ္ တယ္"ဟု ဦးၫြန္႔ေဖက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး (Safety first) အား ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏ ေဆာက္
လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္လာၾကၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္
ငန္းႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အား ႏိုင္ငံတကာ
အဆင့္မီေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္း၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသာေဌးက ေျပာသည္။

"အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္လာၾကပါၿပီ။ မလိုက္နာလုိ႔
လည္းမရ ေတာ့ဘူးေလ။ လူေတြရဲ႕လံုျခံဳေရးက အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ေတြ ထိခိုက္မႈ
နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္မွ ျဖစ္မွာေလ။ အထပ္ျမင့္
အေဆာက္အအံုေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီအပိုင္းကို အေရးထားလာၾကပါ တယ္" ဟု ဦးသာေဌးက
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးသည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒတြင္ပါရွိ ေသာ္
လည္း ယခုအခါတြင္ အလုပ္ သမား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိသည့္ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပ
ေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ မူၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ဥပ
ေဒထြက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

"လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္၂၀ ေလာက္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးက
ေရွ႕တန္း မေရာက္ခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ အခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာေတာ့ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးက
ျပန္လည္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ ျပင္ပက အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းက
အၾကံဉာဏ္ေပးတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဥပေဒ ထြက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့
အလုပ္သမားေတြထိခုိက္ဒဏ္ရာရတာေတြ နည္းလာမယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ
ကင္းရွင္း လာမယ္။ ေနာက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္က ပစၥည္းေတြကအစ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈေတြနည္းလာမယ္
အဲ့ဒီအက်ဳိးေက်းဇူးေတြကိုေတာ့ ရလာမွာပါ" ဟု ဦးၫြန္႔ေဖက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑