အိမ္ျခံေျမအခြန္ႏႈန္းသက္သာၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အခြန္စနစ္ျဖစ္လာေစရန္ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားလိုလားလ်က္ရွိ

အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားျမင့္မားမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ရန္ကုန္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္တည္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္။ ဓာတ္ပံု - ေကာင္းထက္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားျမင့္မားမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ရန္ကုန္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္တည္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္။ ဓာတ္ပံု - ေကာင္းထက္

ဘ႑ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ၊ အေဆာက္အအံု၊ တိုက္ခန္း
ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ ၃၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းအတိုင္း
ထားရွိသြားမည္ဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္ထြက္ရွိၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ား
က အခြန္ႏႈန္းထားႀကီးျမင့္သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိၿပီး ပိုမိုပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ အခြန္စနစ္ျဖစ္
ေပၚလာေစရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း ၀ါရင့္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ေၾက
ညာခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္ အအံု တိုက္ခန္းအစရွိသည့္အေျချပပစၥည္း
မ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားအေပၚ ယခင္က အျမတ္ခြန္ဥပေဒႏွင့္
ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး အျမတ္ခြန္ဥပေဒျပ ႒ာန္း ေကာက္ခံခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ ရလမ္း
မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ၀င္ေငြအေပၚ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ ခံခဲ့ပါသည္။

စီမံခ်က္စတင္သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လမွ သက္သာခြင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ
ငါးႏွစ္ တာကာလအတြင္း အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ ခ်ေပးေသာ္လည္း မွန္ကန္စြာတန္ဖိုး ေၾကညာ အခြန္
ေဆာင္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ေၾကညာသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ အခြန္ႏႈန္းနည္းပါးမႈကို အ
ေၾကာင္းျပဳ၍အိမ္ျခံေျမကို ကုန္စည္တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးခ်ၿပီး သိုေလွာင္၀ယ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ား
လည္း ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ျခံ ေျမတန္ဖိုးမ်ားသာမန္ထက္ ပိုမိုျမင့္မားခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
ယင္းအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕က လည္း ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈ ျဖစ္
ေပၚေစႏိုင္ သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ
အခြန္ေငြမ်ားနစ္နာေန ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အခြန္ႏႈန္းမ်ား
ကိုလည္း သင့္တင့္မွ်တသည့္ အခြန္ႏႈန္း ထားမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ထားရွိၿပီး ျဖစ္သျဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ မူလဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားျဖစ္သည့္ ၃၀ ရာ
ခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾက
ညာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ထိုအတြက္ စိုင္းခြန္ေနာင္အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္
ေအာင္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ ဆန္းပိုင္း မွ စတင္၍ရန္ကုန္အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ သည္
အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ ေကာလာ ဟလ မ်ားေပၚထြက္ခဲ့ေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

"ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းကေနစၿပီးေတာ့ အခြန္က လက္ရွိႏႈန္းထားထက္ေလ်ာ့ မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အိမ္ျခံေျမ
ေလာကမွာရွိတဲ့သူေတြအားလံုးက ထင္ေၾကးေပးထားၾကတာ၊ ဒါေပမယ့္ ဇူလိုင္ လမွာ ဘ႑ာေရး
၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အခြန္ေၾကညာခ်က္ ေၾကာင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္
လက္ထားရွိသြားမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က အေရာင္းအ၀ယ္ကို ေအးသြားေစတာ အမွန္ပါပဲ၊ လက္ရွိႏႈန္း
ထားအတိုင္းဆုိရင္ ၀ယ္သူက အေရာင္းအ၀ယ္တန္ဖိုးေပၚမွာ ၀ယ္ ခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တံဆိပ္
ေခါင္းခြန္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း စုစုေပါင္း ၃၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းအတိုင္းပဲ အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ယူသူတိုင္းအတြက္ ဆက္
လက္ေပးေဆာင္ သြားရမယ္ဆိုတာက အိမ္ျခံေျမေလာကက လူေတြအားလံုးအတြက္ မေမွ်ာ္လင့္
ထားတဲ့ ျမင့္မားတဲ့အခြန္ႏႈန္းတစ္ရပ္ပါပဲ"ဟု ဦးရန္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိကာလတြင္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္၀ယ္လိုအားအေျခအေနသည္ ေအးလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ
ထုတ္ျပန္ေသာ အခြန္ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ဟုလည္း ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကသံုးသပ္သည္။

"လြန္ခဲ့တဲ့တစ္လ၊ ႏွစ္လ ေလာက္ ကစၿပီး အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္က ေအးသြားခဲ့တယ္၊ လြန္ခဲ့
တဲ့လတုန္းက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အခြန္ေၾကညာခ်က္ ေၾကာင့္လို႔လည္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္၊ဒါ့ျပင္
အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ယူထားတဲ့သူေတြအေနနဲ႔လက္ထဲမွာ အျမင့္ေဈးနဲ႔ ကုိင္ထားတဲ့ အေျခအေနေတြ
ေၾကာင့္ လည္းပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အိမ္ျခံ ေျမေဈးကြက္မွာ တန္ဖိုးႀကီးအိမ္ျခံ ေျမ အေရာင္း
အ၀ယ္ေတြရပ္တန္႔သြားတဲ့အျပင္ လိုအပ္ခ်က္အရ ၀ယ္တဲ့ တန္ဖုိးလတ္၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ျခံေျမ
ေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕စြန္ဘက္မွာရွိတဲ့ ေျမကြက္ေတြေလာက္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးရန္ေအာင္
က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္လ တုန္းက ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကုိ ၀ယ္ယူသူမ်ားက
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ဘက္မွ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး ထိုအတြက္လည္း နားလည္မႈျဖင့္ညိႇႏိႈင္းၿပီး အခြန္
ေဆာင္ၾကသည္မ်ားရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။ စိုင္းခြန္ေနာင္အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ဥပေဒအၾကံ
ေပးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အိမ္ျခံေျမ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းရာတြင္ ဥပေဒလုပ္ငန္းကိုပါ
တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ အမည္ေပါက္
ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးေနရျခင္းေၾကာင့္ တရား၀င္အခြန္ေဆာင္သူမ်ား သင့္တင့္သည့္အေရ
အတြက္ရွိေနသည္ဟုလည္းဦးရန္ေအာင္က ၎အက်ဳိးေဆာင္အေတြ႕အၾကံဳအရ ေျပာသည္။

"အခြန္ေၾကညာခ်က္ထြက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း တရား၀င္အခြန္ ေဆာင္ၿပီး အမည္ေျပာင္းတဲ့
သူေတြရွိတာေတြ႕ရတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္းက မေျပာင္းလဲဘူးဆိုတာလည္း
သိသြားၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း ပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က အခြန္စနစ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိ
ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ အခြန္ စနစ္ကပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္း တဲ့အတြက္႐ႈပ္ေထြးတယ္၊ ပြင့္
လင္း ျမင္သာမႈ အားနည္းတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ ၀ယ္ယူသူေတြဆိုရင္ အိမ္ေျမ၀ယ္ၿပီး အခြန္ဘယ္လို
ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာေတာင္ေသခ်ာမသိၾကတဲ့သူေတြရွိတယ္၊ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခြန္ဌာန
အေနနဲ႔လည္း အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အမ်ားျပည္သူသိရွိ
ေအာင္ စနစ္တက်ေၾကညာေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ လို႔ ျမင္တယ္၊ အခြန္စနစ္က ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ
အားနည္းတဲ့အတြက္ ေငြျဖဴနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးကစားတာတို႔၊ အခြန္ေရွာင္တာတုိ႔၊ အခြန္ကို ေလွ်ာ့
ေဆာင္တာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာ တယ္"ဟုလည္း ဦးရန္ေအာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ျခံေျမတုိက္ခန္း အေဆာက္အအံုေရာင္း၀ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြန္ ေပးေဆာင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္
၍ ႏိုင္ငံ တြင္း၌ ေနထိုင္ေသာ အမ်ားျပည္သူ မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ အိမ္ျခံေျမအခြန္ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား
ပိုမိုပီျပင္ခိုင္မာ ျပတ္သားမႈရွိေစႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ျခင္း မ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေစရန္အတြက္ အခြန္ ဆိုင္
ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ေပးသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ အနာဂတ္အလားအလာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို
၀င္ေရာက္လာမႈႏွင့္အတူ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္
ေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာ အေဆာက္အအံုႏွင့္ တိုက္ခန္း ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္း
ျခင္းဆိုင္ရာ အခြန္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္သိရွိထားမွသာလွ်င္
ရပ္တည္ႏိုင္ေျခပိုမိုမ်ားျပား ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာ သည္။

"၂၀၁၅ မွာ အိမ္ျခံေျမထဲကို ႏိုင္ငံ ျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုအရွိန္ရ ၀င္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ
သက္ဆိုင္ ရာ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထက္ပိုမို ျပင္ဆင္ထားဖို႔
လိုတယ္။ ဆိုလိုတာက ျပည္တြင္းအိမ္ျခံေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြသာမကဘဲ ႏိုင္ငံ
တကာမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ႏုိင္ငံအလိုက္အိမ္ရာေဈးကြက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ိေအေ ေတြ ယူထားမယ္၊
ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အိမ္ရာေဈးကြက္အေျပာင္းအလဲေတြကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္
ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လုိတယ္။ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္မွာလည္း တကယ့္ကိုထဲထဲ
၀င္၀င္နဲ႔ အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေတြကို နားလည္ၿပီး ယံုၾကည္မႈနဲ႔ သြားမယ္ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီေတြ
ေလာက္ ပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။

အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အခြန္ဥပေဒေတြကို ေသခ်ာစြာနားလည္ထားဖို႔ လိုတဲ့
အျပင္ အိမ္ျခံေျမနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ ငညအနမညေအငသညေူ ူေတ ေတြကို ပါ တတ္ကြ်မ္းနားလည္
ထားတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပိုမိုမ်ားလာခ်ိန္မွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္မယ့္
အဓိက အားသာခ်က္ေတြ လို႔ ျမင္တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေရႊကံေျမအိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ပိုင္ရွင္ ဦးခင္ေမာင္ေအး ကလည္း လြန္ခဲ့သည့္လက
ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ ေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး
ေနာက္ပိုင္း အိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္ေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ ေၾကာင္း ၎ကျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔
ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑