ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ရွိ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ေရာင္းအားမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း ရွန္ဟုိင္းအဆင့္ျမင့္ လူေနအိမ္ရာ ေဈးကြက္၏ ေရာင္းအား
ပမာဏ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဈးႏႈန္းမ်ား၌ သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတက္မႈမရွိ
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၃ ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ သုံးလပတ္အလုိက္အားျဖင့္
၃၉ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္အားျဖင့္ ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း
အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီႀကီး Knight Frank ၏ ရွန္ဟုိင္း ေဈးကြက္အတြက္ ယခုေနာက္
ဆုံး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္ရာေဈးကြက္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း ေရာင္းအားႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပထမသုံးလပတ္ႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ ေဈးႏႈန္းတုိးတက္မႈမွာ ေႏွးေကြးေနေၾကာင္း သိရသည္။ "ဒီႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္
အတြင္းမွာ အစုိးရရဲ႕ အိမ္ရာဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းျပ႒ာန္းမႈေတြ မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီး တျခား
အစုိးရမူ၀ါဒေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္
ေနရတုန္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့သုံးလအတြင္း အစိုးရစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရဲ႕ အိမ္ရာေဈးကြက္
အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဟာ အေတာ္ေလးနည္းပါးခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္"ဟု
Knight Frank ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီက က်င္းပ ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစည္းအေ၀းႀကီးအရ
အိမ္ရာ ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအသစ္သည္ ပထမအိမ္ရာ ၀ယ္သူမ်ားအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ဆုိင္ရာ
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အကူေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာအငွားေဈးကြက္ တြင္ ယခုႏွစ္ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း သုည ဒသမ ၄
ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းမႈ မ်ားတြင္ အနည္းငယ္တုိးတက္မႈရွိခဲ့သည္။ ငွားရမ္းမႈပမာဏ တြင္လည္း
Lujiazui  ရွိ ၀န္ေဆာင္မႈ ပါ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Mandarin Oriental ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္
အတူ ေဈးကြက္အတြင္း ၀န္ေဆာင္ မႈပါ တုိက္ခန္းအသစ္ ၁၂၀ ၀င္ေရာက္ လာမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈကာလေရာက္ရွိေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခား
သား ၀န္ထမ္းမ်ားက ၎တုိ႔၏ သားသမီး မ်ားအား အဆုိပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ရ
ရွိရန္အတြက္ ေနစရာအိမ္မ်ားကုိ စတင္ရွာေဖြေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း
၀ယ္လုိအားမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ ရာမွ အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္ရာေဈးကြက္ အတြင္း အခန္းလြတ္ႏႈန္းထား
မ်ားမွာ ၄ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သုံးလပတ္အလုိက္ က်ဆင္းမႈအမွတ္ သုည ဒသမ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖင့္
က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေရာင္းအားဘက္တြင္ ယခုႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း၌ အဆင့္ျမင့္ လူေနအိမ္ရာမ်ားအတြက္
ေရာင္းခ် မႈအသစ္မ်ားမွာ စတုရန္းမီတာ၂၈၀,၀၀၀ ျဖင့္ သုံးလပတ္အလုိက္ ၄ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း
ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသလူေနတုိက္ ခန္းမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်မႈမွာ စတုရန္းမီတာ ၈၀,၀၀၀ အထိ
ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္ လူေနအိမ္ရာေဈးကြက္၏
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈပမာဏမွာ စတုရန္းမီတာ ၁၄၈,၀၀၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏမွာ
ယခုႏွစ္အတြက္ ျမင့္ တက္မႈႏႈန္းထားအသစ္ျဖစ္ၿပီး သုံးလ ပတ္အလုိက္အားျဖင့္ ၃၉ ဒသမ ၆
ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္အားျဖင့္ ၁၂ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ျဖင့္ အသီးသီး ရရွိခဲ့သည္။

(ပေရာပါးတီး၀ုိင္ယာ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑