ႏုိင္ငံတြင္း ၅၆ ၿမိဳ႕အား ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းစီ၏ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာအလားအလာမ်ားကို သိရွိႏုိင္ ေစရန္
ဂ်ာမနီ-ျမန္မာ သုေတသနပူး ေပါင္းေရးအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕ေပါင္း ၅၆ ၿမိဳ႕နယ္အား သုေတသနျပဳလုပ္
လ်က္ရွိၿပီး အေသးစိတ္ စမ္း သပ္မႈအျဖစ္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ျပည္၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက၊ေျပာသည္။

"ကြ်န္မတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကၿမိဳ႕ေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး ႏိုင္ေျခအလားအလာ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ ကုိ
သိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဂ်ာမနီကသုေတသနအဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒီလို
သုေတသန ျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ ၿမိဳ႕ေတြကိုေရြးလိုက္ ေတာ့ ၅၆ ၿမိဳ႕ထြက္လာၿပီး အဲဒီၿမိဳ႕ေတြကို
သုေတသန ျပဳလုပ္ေနပါတယ္" ဟု အဆုိပါ သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္သူ ၿမိဳ႕ျပႏ်င့္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး ေဒၚေအးေအးျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၅၆ ၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ညဖိဳးမႈအလားအလာသုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ား ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေတာ္လႊတ္ေတာ္သို႔ လည္း တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္
သည့္ကာလအတြင္း စီစဥ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၆ ၿမိဳ႕နယ္အျပင္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္
ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း ၈၁ ၿမိဳ႕နယ္ ကို သုေတသနျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

"အခုလို ျမန္မာႏုိင္ငံက ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို သုေတသနျပဳလုပ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔
ေဒသေတြရဲ႕ ဘယ္လိုဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အလားအလာေတြ ရွိႏုိင္မလဲ ဆိုတာကိုသိခ်င္ လို႔ လုပ္
တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၿမိဳ႕နယ္အားလံုး ကို သုေတသနလုပ္သြားဖုိ႔လည္း အစီအစဥ္ရွိပါ တယ္။
ေလာေလာဆယ္ ကြ်န္မတုိ႔က ေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၆ ၿမိဳ႕နယ္ အပါအ၀င္ ေနာက္တိုး ၂၅
ၿမိဳ႕နဲ႔ စုစုေပါင္း ၈၁ ၿမိဳ႕ကို ဆက္ လက္ျပဳလုပ္သြားမွာပါ" ဟု ဂ်ာမနီ ဪျမန္မာ သုေတ သန ႏွင့္
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာန အင္ဂ်င္နီယာမႉးႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚလိႈင္ ေမာ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အဆုိပါၿမိဳ႔မ်ားတြင္ မည္သည့္ၿမိဳ႔နယ္ မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏ်င့္ နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာ စသည့္အခ်က္မ်ား
တြင္ အလားအလာရွိႏုိင္သည္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ သုေတသနျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထိုသုေတသန အစီအစဥ္မ်ားအား လြန္ခဲ့ သည့္ ၂၀၁၂ ခန္႔မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ေနဆဲအဆင့္ျဖစ္ကာ ယခုအခါတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔လည္း တင္ျပထား
ကာ ႏုိင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ျပဳ စီမံကိန္းတစ္ခု လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရွကေျပး အေသးစိတ္ စမ္းသပ္မႈ အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျပည္၊ ဏစ္ကိုင္းႏ်င့္ ေတာင္ႀကီး
ၿမိဳ႕မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏ လႈမႈစီးပြားဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈအလား
အလာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာမနီ သုေတသနပညာရွင္ီမ. ဳမေေ် က ေျပာသည္။

"ကြ်န္မတုိ႔ ဒီေဒသေတြကို သြားေရာက္ၿပီး အေသးစိတ္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး
ေမးျမန္းမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို လည္း
အေသးစိတ္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ ေလ့လာခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ေတြမွာ ဘယ္ေနရာေတြက ေတာ့
ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြ ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာေတြကေတာ့ ခရီးသြားေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္
မယ္။ ဘယ္ေနရာေတြကေတာ့ စီးပြားေရးအတြက္ အဆင္ေျပမယ္ဆုိတာေတြကို မွတ္တမ္းတင္
ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြ်န္မတုိ႔ေလ့လာခဲ့တဲ့ အခ်က္ ေတြကိုစုစည္းၿပီး အလုပ္႐ံု
ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအေျခ အေနေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္
သြားပါမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑