ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ထုတ္မေပးႏိုင္လွ်င္ အိမ္ပိုင္၀ယ္ယူရန္ အမ်ားစုခက္ခဲေနဦးမည္

ဘဏ္ကႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ေခ်းယူခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဗဟိုဘဏ္၏စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္
ျပည္သူအမ်ားစု အိမ္ႏွင့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူရန္ ခက္ခဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္း
ရွင္ မ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြပုံမွန္ရရွိသည့္ လခစား၀န္ထမ္း မ်ားက ေျပာသည္။

"ကန္႔သတ္ခ်က္ထဲမွာ ႏွစ္ရွည္အပ္ေငြရွိမွ သာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏုိင္တယ္ဆုိ ၿပီးပါတယ္။
အဓိပၸာယ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ပိုက္ဆံ ၁၀ ႏွစ္ အပ္ပါ့မယ္လို႔ ကတိေပးထားတဲ့သူက သိန္း
တစ္ေထာင္လာအပ္ထားရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ က သိန္းတစ္ေထာင္ဖိုးႏွစ္ရွည္ေခ်းခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒီ
ေတာ့ အဓိပၸာယ္က မေပးခိုင္းတာနဲ႔အတူတူပဲ။ ဘယ္သူမွ အဲဒီလိုဘဏ္မွာလာမအပ္ဘူး ေလ"
ဟု အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာက ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာ သည္။

ထုိကန္႔သတ္ခ်က္၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုံမွန္လစာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္
ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ ပုံမွန္လစာရရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားနည္းတူ
ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြေခ်းယူၿပီး အိမ္ႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ကို ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး မရႏိုင္ေတာ့
ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၌ပင္ အရစ္က်၀ယ္ယူ
ႏိုင္သည့္ ေဈးအနည္းဆံုး တိုက္ခန္းတန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္း၂၈၀ ခန္႔ရွိၿပီး ထုိေငြကို သံုးႏွစ္အတြင္း
အေက်ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံး လ်က္ရွိေသာ
ဘဏ္ေခ်းေငြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားအရ သာမန္လူတန္းစားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ သည့္ ၀န္ထမ္း
မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းႏွင့္ အိမ္မ်ား၀ယ္ယူရန္ အလွမ္းကြာလ်က္ရွိၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ သာမန္လူတန္းစားမ်ား အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ျဖစ္ေရးအတြက္
လက္ေတြ႕က် သည့္ ေခ်းေငြစနစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိ ေဒၚ၀င္းေရႊက "သံုးႏွစ္
အတြင္း သိန္း ၂၈၀ ဆိုတာႀကီးက အိမ္ မ၀ယ္နဲ႔ေတာ့လုိ႔ ေျပာလိုက္သလိုပဲ။ ႏွစ္သံုး ဆယ္ေလာက္
တစ္လခ်င္း ျပန္ဆပ္ခြင့္ရရင္ေတာ့ တစ္မိသားစုမွာ ႏွစ္ဦးေလာက္၀င္ေငြရွိမယ္ဆို ျဖစ္ႏုိင္တယ္"
ဟု ျမန္မာတုိင္း(မ္) ကိုေျပာသည္။

ေဒၚ၀င္းေရႊသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေနထိုင္လာေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္အထိ
အိမ္ေရာ၊ တုိက္ခန္းပါ ကိုပိုင္၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ဦးရဲမင္းဦးက "ဗဟိုဘဏ္ကေန ဘဏ္
ေတြအေနနဲ႔ Home Loan (အိမ္၀ယ္ရန္ေခ်းေငြ)ေတြ ႏွစ္ရွည္ေခ်းခြင့္ျပဳသည္လို႔ တရား၀င္ခြင့္ျပဳ
လိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေခ်းလို႔ရတာေပါ့။ ၀ယ္ တဲ့သူကအေႂကြးမဆပ္ႏုိင္ရင္ ဘဏ္ကသတိ
ေပးမယ္။ မဆပ္ေသးရင္တရား႐ံုးတင္မယ္။ ၿပီးရင္အိမ္ကိုဘဏ္က ျပန္သိမ္းလိုက္တာပဲ" ဟု ၎
ကေျပာသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က "တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ေခ်းတယ္ဆိုတာက အစိုးရ ရဲ႕
ေခ်းေငြပါတယ္။ အေမရိကန္မွာဆိုရင္ အစိုးရ ကိုင္တဲ့ ဘဏ္ႀကီးႏွစ္ခုက ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကို
တစ္ဆင့္ျပန္ေခ်းတာ။ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ေခ်းႏုိင္ေအာင္ funding ကို ႏွစ္ရွည္လုပ္ေပးတယ္။ ပုဂၢလိ
ကဘဏ္က ႏွစ္တုိအပ္ေငြနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းလုိက္ရင္ ပိုက္ဆံေတြထုတ္ သြားရင္ ေသၿပီ
ပဲ။ ဘယ္လိုသြားလုပ္မလဲ။ အဓိက ကေတာ့ အစိုးရပိုင္းပါမွရမွာ၊ အစိုးရေခ်းေငြ ပါမွရမွာ" ဟု
ေျပာသည္။

ျမင့္တက္ေနေသာ ေျမေဈးမ်ားက်ဆင္းေအာင္ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။ "အစိုးရပိုင္းနဲ႔ ေပါင္းလုပ္ရမွာ။ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္သြားလုပ္လို႔ မစြမ္းႏုိင္ေသးဘူးဗ်"
ဟု ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းက ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္
'ႏွစ္တိုအပ္ေငြ' သာရွိသျဖင့္ အကယ္၍ 'ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ'မ်ားကို ထုတ္ ေခ်းခြင့္ျပဳလုိက္လွ်င္ ေငြ
မ်ားလက္လြန္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိအခ်ိန္တြင္ ေငြအပ္ထားသူမ်ား က အလံုးအရင္းျဖင့္ ေငြျပန္
ထုတ္လာၾကပါက ဘဏ္မ်ား ေငြေၾကးအခက္အခဲ ျဖစ္သြားႏုိင္သျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္
ခြင့္မျပဳေသးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ႏွစ္ရွည္အပ္ေငြေတြ ဘဏ္ေတြထဲကို ေရာက္ လာႏုိင္တဲ့ ေငြေၾကးေဈးကြက္ေတြျဖစ္လာရင္
ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြအတြက္ ဘာမွျပႆနာမရွိေတာ့ဘူး။ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေငြေခ်း
တဲ့ Interbank Market လိုဟာမ်ဳိးေတြ ေပၚလာရင္ေတာ့ ေခ်းေငြေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ စဥ္းစားႏုိင္
မွာေပါ့။ အခုကေတာ့ အဲလိုေဈးကြက္ ေတြက မရွိဘူးေလ" ဟု ဦးစိုးမင္းက ဆက္ေျပာသည္။

အကယ္၍ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းထားေသာဘဏ္မ်ား၌ ေငြမ်ားလုိအပ္လာၿပီဆုိပါက ခ်က္
ခ်င္းျပန္ျဖည့္ေပးႏုိင္ရန္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ ယခုခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ ခ်က္ကို
ဗဟိုဘဏ္က ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ခက္ခဲ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အိမ္၊ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူရန္ ေငြထုတ္ ေခ်းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အကယ္၍ေငြမဆပ္ႏုိင္ပါ က
ဘဏ္က အိမ္ကိုျပန္သိမ္းလိုက္႐ံုသာရွိသည္ ဆိုသည္မွာလည္း အေရအတြက္အနည္းငယ္
အတြက္ဆိုပါက ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ပမာဏမ်ားျပားလာပါက အက်ပ္အတည္းတစ္ခု
ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးစိုးမင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

"ဒီပစၥည္းေတြကို ေငြျဖစ္ေအာင္ျပန္လုပ္ရဦး မယ့္ကာလကရွိေသးတယ္ေလ။ ဒီကာလအတုိင္း
အတာအတြင္းမွာ ဘဏ္ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ က်ပ္တည္းသြားႏုိင္တယ္။ ဒီအတုိင္းစဥ္းစား တာကမွန္
ေပမယ့္လည္း တစ္ေယာက္တည္းကုိ ေခ်းထားတာမဟုတ္ဘူးေလ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းခြင့္ျပဳရန္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကို လည္း အတိ
အက်မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းက ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက
ဖြင့္လွစ္သည့္ အိမ္ရာ ၀ယ္ယူလုိသူမ်ား၊ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္လိုသူ မ်ားကို အဓိကထား၀န္ေဆာင္
မႈေပးမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ
ဦးခင္ေမာင္ညိဳ က ၎တို႔ဘဏ္သည္ လာမည့္ဧၿပီလေရာက္မွ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္
တာမ်ား စတင္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အိမ္ရာႏွင့္ တုိက္ခန္း၀ယ္ယူလုိသူမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ကိုပင္ မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ အိမ္၀ယ္ယူရန္အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ
ထုတ္ေခ်းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔ ဘဏ္တြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း၊
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ကူညီၿပီး ဗဟို ဘဏ္ဘက္ကလည္း အနည္းငယ္ေျဖေလွ်ာ့ ေပးမွ အဆင္
ေျပမည္ဟုယူဆေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ညိဳက ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကိုေျပာသည္။

"ႏွစ္တိုအပ္ေငြေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ျပန္လည္ ထုတ္ယူသြားရင္ ဘဏ္အက်ပ္အတည္းျဖစ္ သြားႏိုင္
တယ္။ ဒီေတာ့ စြန္႔ေတာ့စြန္႔စားရမယ့္ သေဘာရွိတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑