သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေျမအငွားေဈးမ်ား ပိုမိုသက္သာႏိုင္မည္

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳးမတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳး

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေျမငွားရမ္းရန္အဆိုျပဳ လႊာ
ေပးပို႔ထားသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇ ခုရွိၿပီ ျဖစ္ကာ အဆိုပါကုမၸဏီ မ်ားမွာ ဂ်ပန္၊ ေဟာင္ေကာင္
ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကုမၸဏီ
လီမိတက္ ဥကၠ႒မစၥတာ ႔ေညေင ႊေုေ့်င က မတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြား
ေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီ ၁၇ ခုသည္ အထည္ခ်ဳပ္၊ ဇိနပ္လုပ္ငန္း၊ ႊိတ္၊ ႊစားအစာႏ်င့္ အီလက္ထရြန္းနစ္
ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ကာ အမ်ားစုမွာ ဂ်ပန္ႏ်င့္ ေဟာင္ေကာင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္
ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"အခုလုပ္ငန္း အေနအထားကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရင္ေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက္ပိုၿပီးေတာ့
အဆင္ေျပေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါ တယ္" ဟု မစၥတာ ႔ေညေင ႊေုေ့်င က ေျပာသည္။ ေျမငွားရန္
အဆိုျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ စက္႐ံုေဆာက္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ကို လာမည့္ေမလတြင္စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေသာ္လည္း ေျမငွားခႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

သို႔ရာတြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္မည့္ ေျမငွား
ရမ္းခေဈးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပင္ပ စက္မႈဇုန္မ်ား၏ ေျမငွားရမ္းခႏႈန္း ထားေအာက္ ပ်မ္းမွ် ၃၀
ရာခိုင္ႏႈန္းသက္သာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသီလ၀ါဟိုးဒင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္
က ေျပာသည္။

"ေျမငွားခေဈး ဘယ္ေလာက္ဆိုတာကို အတိ အက်မေျပာႏိုင္ေသးေပမယ့္ ေယဘုယ်အေနနဲ႔
ေျပာရရင္ေတာ့ အျပင္စက္မႈဇုန္ကေဈးေတြ ေအာက္ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေတာ့
သက္သာမွာပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၏အဆိုအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ စက္မႈဇုန္မ်ား၌
တစ္လစာ ေျမငွားရမ္းခေဈးႏႈန္းမွာ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၂၂၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၃၀၀ အတြင္း ေပါက္
ေဈးရွိသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ေျမငွားရမ္းမႈအား ကနဦး ႏ်စ္ ၅၀ ႏွင့္
သက္တမ္းတိုးမႈအတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁၀ ႏ်စ္ ႏ်င့္ စုစုေပါင္းႏ်စ္ႀကိမ္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးခြင့္
ရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏ်စ္ေပါင္း ၇၀ အထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပဳထားၿပီး ထိုကဲ့သို႔ကာလရွည္ငွားရမ္းႏိုင္သျဖင့္
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္ သာႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကာလရွည္ ေျမငွားရမ္းခအတြက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ မလြယ္ ကူႏိုင္ေၾကာင္း လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲ ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒
ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"ေျမငွားခသက္သာမယ္ဆိုေပမယ့္ သီလ၀ါ မွာကႏွစ္ကာလအရွည္ႀကီးအတြက္ ေျမငွားခ ေပးထား
ရမွာဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကေတာ့ ၀င္ဖို႔ခက္လိမ့္မယ္။ ငါးႏွစ္ေလာက္ စီ ငွားလို႔
ရရင္ေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့။ အျပင္စက္မႈ ဇုန္ေတြမွာက ေျမငွားခက သီလ၀ါထက္ေဈးႀကီး တယ္
ဆိုေပမယ့္ တစ္ႏွစ္စာခ်င္းေပးၿပီးငွားလို႔ ရတယ္ေလ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေရးအတြက္ ေျမငွားရန္အဆိုျပဳလႊာေပးပို႔ထား သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတိုင္း တင္ျပလ်က္ရွိသည့္ အခက္အခဲ
တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏ်င့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အစရွိသည့္အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား
လံုေလာက္စြာရရွိေရးအျပင္ လုပ္သားအင္အား လံုေလာက္စြာ ရရွိေရးကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ပါ
ေတာင္းဆို ၾကေၾကာင္း မစၥတာ Yanai Takashi က ေျပာသည္။

"လုပ္သားအင္အားကိုေတာ့ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔နီးတဲ့ ရန္ကုန္မွာ လူဦးေရ အမ်ားအျပား
ရွိတဲ့အတြက္ လံုလုံေလာက္ေလာက္ ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္း ထား ပါတယ္။ တကယ္လို႔
ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္လုပ္သား အင္အားမရရွိရင္ေတာ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္သားေတြ
အတြက္ သင္တန္းေပးတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဲဒါနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး သီးသန္႔စီစဥ္ထားၿပီးတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္၀က္ခန္႔သည္ အသက္ ၂၄ ႏ်စ္ေအာက္လူႈယ္မ်ားျဖစ္ရာ အလုပ္လုပ္
ကိုင္ႏိုင္သည့္အသက္အရြယ္ လုပ္သားအရင္းအျမစ္အင္အားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လံုေလာက္
စြာရွိသည္ဟု Nielsen MMRD ၏သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စုစုေပါင္း ဧရိယာ ၂,၃၄၂ ဟက္တာ (၅,၇၈၇ ဒသမ ၁၇၈ ဧက) တြင္
Class A ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမ ၄၀၀ ဟက္တာအနက္ ၁၇၉ ဟက္တာေပၚ တြင္ ေျမယာ
ျပဳျပင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏငန္း ၿပီးစီး ေနၿပီျဖစ္ကာ ေျမငွား
ရမ္းရန္အဆိုျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၇ ခု အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ၁၇၉ ဟက္တာ၏ ထက္၀က္
ခန္႔ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအား လာမည့္ေမလတြင္ စတင္
မည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏ်စ္လယ္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ႏိုင္
ဖြယ္ရွိသည္ဟု မစၥတာ Yanai Takashi ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑