အလင္းအိမ္စင္တာေပါင္း ၂၀၀ စီမံကိန္းကို တယ္လီေနာႏွင့္ အမ္အုိင္ဒီအို ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည္

တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္ ျမန္မာအုိင္စီတီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (MIDO) တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလင္းအိမ္ ဟု နာမည္ေပးထားသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ သတင္းအခ်က္
အလက္ စင္တာ ၂၀၀ စီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
တယ္လီေနာမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အလင္းအိမ္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို
အင္တာနက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာေစရန္ ရည္ရြယ္
ထားျပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း အင္တာနက္ နည္းပညာ
မ်ားႏွင့္ ပိုမို ထိေတြ႔လာႏုိင္ေစရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ိ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ စင္တာမ်ားကို ေဒသအလုိက္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း တဖန္
ႀကီးၾကပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"တယ္လီေနာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က တယ္လီေနာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရွိတဲ့ေနရာေတြက
လူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ထိေရာက္တဲ့ ကူညီမႈေတြေပးျပီး အဲ့ဒီလူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕
စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အလင္းအိမ္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ေပးတာ ဟာ တယ္လီ
ေနာျမန္မာရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္
၀ွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ လူထုေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္ နည္းပညာနဲ႕ ပိုမိုရင္းႏွီးမႈ ရွိလာေစ
ဖုိ႔နဲ႕ မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ပိုျပီးရင္းႏွီးမႈ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရေစမယ့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္
လည္ျဖစ္ပါတယ္။ စင္တာေတြ အနားမွာရွိတဲ့ လူထုအားလံုးက ဒီစင္တာကို အသံုးျပဳဖုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္"ဟု တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာပီတာဖာ
ဘက္က ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ အလင္းအိမ္စင္တာကို ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႔တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ
၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး မၾကာမီ အခ်ိန္အတုိင္းအတာအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသရွိ ဒလၿမိဳ႔နယ္၌ ဒုတိယေျမာက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အလင္းအိမ္စင္တာကို ဆက္လက္
ဖြင့္လွစ္သြားရန္ရွိသည္။ "အလင္းအိမ္ေတြက ျပည္သူလူထုအတြက္ သတင္းအခ်က္
အလက္နဲ႕ ဗဟုသုတေတြကို လြယ္ကူစြာ ရရွိႏုိင္ေစမယ့္ အရင္း အျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္သြယ္ဖို႔
ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရရွိခဲ့တဲ့ ေနရာေတြက ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြဖို႔ ျပင္ပကမၻာနဲ႕ ဆက္သြယ္
မႈရရွိႏုိင္ေစဖို႔ အလင္းအိမ္တစ္ခုခ်င္းစီတုိင္းက ပံ့ပိုးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာအုိင္စီတီ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ ကိုေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။

တယ္လီေနာ အေနျဖင့္ စင္တာမ်ားအတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊
နည္းပညာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသြား မည္ျဖစ္ျပီး အမ္အိုင္ဒီအုိမွ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားကို စင္တာမ်ား
ဖြင့္လွစ္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပး ျခင္းမ်ား၊ စင္တာမ်ား ေရရွည္
တည္တံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ တယ္လီေနာ ျမန္မာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
တုိ႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၄ ဇြန္လ
အတြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း