ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥ ေျခာက္ခုအတြက္ ဂ်ပန္ထံမွ ေခ်းေငြယူရယူရန္ စီစဥ္ေန

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥ ေျခာက္ခုေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
ေရးေအဂ်င္စီ(ဂ်ဳိက္ကာ)ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၀ ဒသမ ၅၀၀ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္
သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး
ေသာင္းတင္ က ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြျဖင့္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ပင္မဖိုက္
ဘာဆက္ေၾကာင္းအတြက္ စက္ပစၥည္း တပ္ဆင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္
အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ ဖိုက္ဘာ ေကဘယ္ႏွင့္
စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ National Gateway မ်ား အဆင့္
ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အင္တာ နက္လိပ္စာ IPV6 စနစ္ကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျခင္း ႏွင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး
ဇုန္တြင္ ဆက္သြယ္ ေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္သည္။

အတိုးႏႈန္းမွာ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ ကာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္း
ပညာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ဳိက္ကာ တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ အတိုးႏႈန္းသက္သာ
မႈရွိၿပီး ထိုေခ်းေငြျဖင့္ အထက္ပါ စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီးသြား ခဲ့လွ်င္ ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္
အျခားအသံုးျပဳ သူမ်ားကို ငွားရမ္းသံုးစြဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀င္ေငြရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အခက္အခဲမရွိေၾကာင္း ဦးေသာင္းတင္ကေျပာသည္။

"ဆိုင္းငံ့ ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္ေပး
ဆပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာ
သည္။

ထိုေခ်းေငြရယူရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳပါက အေလအလြင့္ မရွိေစရန္ သံုးစြဲ
သြားမည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က သေဘာ
တူခြင့္ျပဳပါက အသံုးျပဳမယ့္ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို စနစ္တက် အေလအလြင့္မရွိေစရန္ စိစစ္သံုးစြဲသြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းသံုးစြဲမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က
သံုးရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ေအာ္ပ ေရတာမ်ားကို လုပ္ကိုင္
ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပိုင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အကုန္ထိ တြက္ခ်က္မႈ အရ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိလာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း