တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အိုင္စီတီ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို LIRNEasia နဲ့ MIDO တုိ႔ ထုတ္ျပန္

အာရွပစိဖိတ္တစ္လႊား အိုင္စီတီေရးရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆုိင္ရာ
ထင္ရွားတက္ႂကြသည့္ ပညာရွင္အဖြဲ႔ အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ LIRNEasia ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အေျခစိုက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ MIDO တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံ
လံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ျခံဳငံုကာ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အိုင္စီတီ စစ္တမ္းမ်ားကို ဇူလိုင္လ
၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ LIRNEasia အဖြဲ႕မွ စီအီးအုိ Helani Galpaya ကရွင္းလင္းေျပာျကားစဥ္၊ဓာတ္ပံု-ေအာင္သူရ၊ျမန္မာတိုင္းမ္LIRNEasia အဖြဲ႕မွ စီအီးအုိ Helani Galpaya ကရွင္းလင္းေျပာျကားစဥ္၊ဓာတ္ပံု-ေအာင္သူရ၊ျမန္မာတိုင္းမ္

"ကြ်န္မတုိ႔ ဒီႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ မီဒိုနဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း
ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ လူဦးေရေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အဲ့လိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း
ျမိဳ႔ျပနဲ႕ ေက်းလက္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပီး သုေတ သနလုပ္ရပါတယ္။
ဒီသုေတသနလုပ္ငန္းမွာ ကြ်န္မတုိ႔အေနနဲ႕ မသြားႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြလည္း အနည္းငယ္
ရွိခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အေနာက္ပိုင္းနဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းေတြကို မသြားႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။
အဲ့ဒါကလည္း လံုျခံဳေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေတာ့မွ ကြ်န္မတုိ႔ မသြားႏုိင္တာပါ။ မိုဘိုင္းအသံုးျပဳမႈ
အေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္၊ အမူအက်င့္ေတြ၊ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနနဲ႕ အဲ့ဒီလူမႈစီးပြားေရး
အေျခအေနနဲ႕ မိုဘိုင္းအသံုးျပဳမႈေတြက္ ဆက္စပ္ပံုကို သုေတသနလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ဘက္က
ဒီလိုသုေတသနရလဒ္ေတြလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အိုင္စီတီကိုအေျခခံျပီး အေျပာင္းအလဲေတြမူ၀ါဒေတြကို
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္"ဟု LIRNEasia အဖြဲ႕မွ စီအီးအုိ
Helani Galpaya က ေျပာသည္။

၎တို႔၏ သုေနတသနရလဒ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ၏ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ
လူဦးေရတြင္ ဆင္းကတ္အသံုးျပဳလ်က္ ရွိျပီး ၄၁ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆင္းမ္ကတ္အသံုးမျပဳျခင္း၊
၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က အနည္းဆံုး ဖုန္းဟန္းဆက္တစ္လံုး ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ျပီး က်န္တဲ့ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က
ဖုန္းဟန္းဆက္ မပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရသည္ ဖုန္းသံုးစြဲမႈရွိျပီး ၁၈ ရာခိုင္
ႏႈန္းေသာ ဖုန္းသံုးစြဲႏုိင္သူမ်ားသည္ မဲစနစ္ျဖင့္ ဆင္းကတ္ရရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖုန္းျဖင့္
အင္တာနက္သံုးသူမ်ား၏ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို အဓိကထား အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း
သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တီဗီ၊ ဗီြစီဒီ၊ လိုင္းဖုန္း၊ လက္ပ္ေတာ့
အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ထက္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို ေက်းလက္ေကာ ျမိဳ႔ျပပါမက်န္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
အသံုးျပဳေနၾကျပီး၊ မိသားစုတစ္စုလံုးရဲ႕ ၀င္ေငြ ၃၀၀၀၀၀ ေအာက္ရွိသူ မ်ားသည္ ႀကိဳးဖုန္းကို
အမ်ားစုအသံုးျပဳၾကသည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ႀကိဳးဖုန္းသံုးစြဲသူ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျပီး ဂ်ီအက္အမ္ သို႔မဟုတ္
စီဒီအမ္ေအ အသံုးျပဳသူမွာ ၈၁ ရာခိုင္နႈန္းရွိေၾကာင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္းဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆင္းကတ္
အသံုးျပဳသူ အမ်ားစုမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ပို႔ရန္
အဓိကအားျဖင့္ အသံုးျပဳၾကျပီး၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆင္းကတ္ မပိုင္သူမ်ားမွာ ဖုန္းငွား
အသံုးျပဳရာတြင္ အေရးေပၚေခၚဆုိမႈအတြက္သာ ေခၚဆုိၾကေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သုေတသန
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

LIRNEasia သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစတင္ကာ အုိင္စီတီေရးရာ မူ၀ါဒမ်ား၊
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစမ္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ
(ICT4D) ႏွင့္ အင္တာနက္မူ၀ါဒတုိ႔အေပၚ အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အေျခစိုက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ MIDO နွင့္ ပူးေပါင္းကာ စစ္တမ္းမ်ားကို
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလႏွင့္ မတ္လမ်ားတြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္
ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း