ဒီဂ်ီဖုန္းမွတယ္လီေနာျမန္မာဖုန္းသို႔အျမင့္ဆံုးေငြငါးေထာင္က်ပ္ထိလြဲေျပာင္းႏုိင္

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ဒီဂ်ီဖုန္းမွ (DiGi) ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တယ္လီေနာဖုန္းသို႔ ဖုန္းေျပာခမ်ားကို
ေငြပမာဏ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ေငြပမာဏ ၅၀၀၀ က်ပ္အထိ လက္ခံရယူႏုိင္ေၾကာင္း
တယ္လီေနာျမန္မာမွ သိရသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ဒီဂ်ီဖုန္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေငြလြဲေပးပို႔မည္ဆုိပါက *128*1*7# သို႔
လက္ခံမည့္ဖုန္းနံပါတ္ ေငြပမာဏ ရိုက္ထည့္ကာ ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ လက္ခံရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး
၀န္ေဆာင္မႈ အခေၾကးေငြအေနျဖင့္ တယ္လီေနာျမန္မာအသံုးျပဳသူမ်ားက လက္ခံျခင္းအတြက္
ေပးေဆာင္စရာမလိုအပ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ Call Center မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Dtac မွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တယ္လီေနာသို႔ ဖုန္းေျပာခမ်ား လြဲေျပာင္းရယူရာတြင္လည္း
*727*95 လြဲလိုသည့္ ဖုန္းနံပတ္ႏွင့္ လြဲလိုသည့္ေငြပမာဏကိုထည့္၍ ေခၚဆုိကာ လြဲေျပာင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌လည္း ေငြေၾကးလြဲေျပာင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
တယ္လီေနာသံုးစြဲသူ အခ်င္းခ်င္းသည္ ေငြလြဲ၀န္ေဆာင္မႈကိုရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ေငြပမာဏ
အေနျဖင့္ က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ၾကား လြဲေျပာင္းေပး ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ၀န္ေဆာင္ခအေနျဖင့္ လြဲေျပာင္းသည့္ ပမာဏ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လြဲေျပာင္းသူထံမွ
ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈ ကိုစတင္ရန္ *979# သို႔ေခၚဆုိကာ ညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ လြဲေျပာင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ
သိရသည္။

အဆုိပါ ဒီဂ်ီဖုန္းေအာ္ပေရတာသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ
မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္လာျပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
ေမလ ၁၄ ရက္ေနတြင္ ၂ ဂ်ီစနစ္ကို စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ကာ ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္
တယ္လီေနာႏွင့္လည္း အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုက္ဖက္
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း