ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္သစ္အတြက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကို အျမန္ဖြဲ႕စည္းမည္

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အတြက္ စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္
လာမည့္ အမ်ားပိုင္အထူးလုပ္ငန္းကုမၸဏီ တစ္ခုကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အျမန္ဆုံး ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားကေျပာၾကားသည္။

"ဒီစတုတၳေျမာက္လိုင္စင္ကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရွိတ့ဲကုမၸဏီေတြကို အထူး လုပ္ငန္းကုမၸဏီ
အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ လိုင္စင္ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က
ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ
၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္သက္က ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနသည္ အဆိုပါ အမ်ဳိးသားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ ၿပီးခ့ဲသည့္
ဇူလိုင္လအတြင္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခ့ဲရာ လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီ
၁၇ ခုတို႔က ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္း မ်ား တိုးတက္လာေစေရး၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ခ်ဳိသာသည့္
ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး၊ သုံးစြဲမည့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ
ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္
ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ျပည္တြင္း
ကုမၸဏီ မ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းေရးကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္
သြားမည္ဟု အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒၊
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပး ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

"ေဈးကြက္ထဲမွာရွိၿပီးသား လုပ္ေနတ့ဲ ေအာ္ပေရတာေတြျဖစ္တ့ဲ အူရီဒူး၊ တယ္လီေနာနဲ႔
အမ္ပီတီတို႔ကလည္း လက္ခံႏိုင္ တ့ဲ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ရမယ္ဆိုတ့ဲမူနဲ႔
စတုတၳလိုင္စင္ကို လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ "တစ္ဖက္က ျပည္သူရဲ႕
ဆႏၵအရ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရမွာျဖစ္သလိုတျခား
တစ္ဖက္ကလည္း ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲ တ့ဲ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကိုထူေထာင္လိုပါတယ္။
ဒီလိုထူေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အခန္း က႑ကလည္း
အေရးႀကီးလာတယ္။ ဒါမွ သာ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္အမ်ဳိးသား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြက
ဆက္သြယ္ေရး က႑မွာ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီႏွစ္ခုၾကားမွာ
မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာအရ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေအာင္ လုပ္ခ့ဲပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲက အမ်ားပိုင္အထူးလုပ္ငန္းကုမၸဏီ
တစ္ခုကို ဦးစြာဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားပုိင္အထူးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီသည္ ဆက္သြယ္ေရး
၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သြား ရန္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းေရးကိုလည္း
ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ၿပီးစီးရန္ ခန္႔မွန္း ထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ျပည္ပက ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္
ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕ အၾကဳံရွိ မိတ္ဘက္ကုမၸဏီကို ဆက္လက္ရွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။

၎လုပ္ငန္း သည္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အထူးကြ်မ္းက်င္ေသာ အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္
အဖြဲ႕ကို ငွားရမ္းရန္ စီစဥ္ထားသည္။ "ဘယ္ေနရာကို ၀န္ေဆာင္မႈ ထပ္ျဖည့္ ဖို႔လိုလဲ၊ ေဈးကြက္ကို
ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္ ရင္ ျပည္သူအတြက္အက်ဳိးရွိမလဲ၊ ၿပီးရင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွာ ထည့္၀င္ၾကမယ့္
အစုရွယ္ယာရွင္ေတြအတြက္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတာေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွာ
အေတြ႕အၾကဳံရွိ၊ ေဈးကြက္ အကြ်မ္းတ၀င္ရွိတ့ဲအဖြဲ႕ကို အျမန္ဆုံး ေရြးခ်ယ္မယ္" ဟု
ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း