ဆက္သြယ္ေရးက႑ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပး မယ့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မူၾကမ္း

e-government လုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု -ေအာင္ေဌးလိႈင္၊ျမန္မာတိုင္းမ္e-government လုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု -ေအာင္ေဌးလိႈင္၊ျမန္မာတိုင္းမ္

မၾကာေသးခင္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မူၾကမ္းကို လူမႈေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက ခ်ီးက်ဴးထားၾကၿပီး ယင္းစီမံ ခ်က္ထဲတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
အေႏွာင့္အယွက္ကင္းေရး၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းလြယ္ကူ
သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားပါ ထည့္သြင္းေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္
တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ပထမ ဦးဆံုး ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္
အူရီဒူး၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို စတင္ေပးခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားသည္လည္း ယခင္ကကဲ့သို႔ ဖုန္းဆင္းမ္
ကတ္မ်ားကို က်ပ္သိန္းခ်ီေပးၿပီး ၀ယ္စရာ မလိုေတာ့ဘဲ ၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ
လာႏုိင္ၾကသည္။ အေျပာင္းအလဲ၏ ေရွ႕ဆက္တိုးတက္မႈအျဖစ္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူအေရ
အတြက္ သည္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲထက္ ပိုမိုမ်ားျပား ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ၂၀၁၃ ကုိ
ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေျဖရွင္းရန္ကိစၥမ်ား လည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီး ဌာနသည္ ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခ်က္ကို မူၾကမ္းမေရးဆြဲမီ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ျခင္းမ်ား၊
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စနစ္မ်ားကို ေလ့လာ
ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါမူၾကမ္းအေပၚMyanmar Centre for Responsible
Business (အမ္စီအာရ္ဘီ)၊ Access ႏွင့္ အမ္အိုင္ဒီအို( Myanmar ICT for Development
Organization) တို႔က အျပဳ သေဘာေဆာင္သည့္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
"ကြ်န္ေတာ္ျမင္ဖူးသမွ် ျမန္မာအစိုးရက ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ စီမံခ်က္မူၾကမ္းေတြမွာ အျပည့္စံုဆံုးမူၾကမ္း
တစ္ခုပါ။ ေနာက္ဆံုးထြက္လာတဲ့စီမံခ်က္မူၾကမ္းက အေစာပိုင္းကနဲ႔ လံုး၀ကို မတူေတာ့ပါဘူး" ဟု
အမ္စီအာရ္ဘီမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကုမၸဏီ Access မွ မူ၀ါဒေရးရာ အႀကီးတန္း
အၾကံေပး Peter Micek က ေျပာသည္။

အမ္အိုင္ဒီအိုမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚထိုက္ထိုက္ေအာင္ကလည္း အဆိုပါ မူၾကမ္းပါ အခ်က္
အလက္မ်ားမွာ အလြန္ေကာင္းသည္ဟု ေျပာသည္။ "၀န္ႀကီးဌာနဟာ ဒီစီမံခ်က္မူၾကမ္းေရးဖို႔
အတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိတာကို ကြ်န္မတို႔ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။
အိုင္စီတီ ေဂဟစနစ္အသစ္တစ္ရပ္ႏွင့္ တိုးတက္တီထြင္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေတြးေတြးဆဆျဖင့္အာမခံခ်က္ရွိရွိ တည္ရွိ
သည့္အဆိုပါမူၾကမ္း ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈကို အမ္စီအာရ္ ဘီကလည္း ခ်ီးက်ဴး
စကားေျပာထားသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါစီမံခ်က္မူၾကမ္းအတြက္ ယင္းတို႔၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ကို
လူသိမ်ားေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းမူၾကမ္း အတြက္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား တင္သြင္းခဲ့
သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလည္းျဖစ္သည့္ အမ္စီအာရ္ဘီက ေျပာသည္။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ တင္သြင္းရန္ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ကို တစ္ပတ္ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးခဲ့သည့္
အတြက္ အခ်ိန္ပိုရခဲ့ ေသာ္လည္း ယင္းစီမံခ်က္မူၾကမ္းအတြက္ ယင္းတို႔၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မွာ
အျခား အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ တိုေတာင္း ေၾကာင္း အဆိုပါမူၾကမ္းအတြက္ ေ၀ဖန္
သံုးသပ္ခ်က္တင္သြင္းခဲ့သည့္ အျခားအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Access မွ Peter Micek
ကလည္း ေျပာသည္။ တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
က႑ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရမည္ဟု လက္ခံထားရာ အဆိုပါစီမံခ်က္မူၾကမ္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ တိုးတက္မႈ သိသိသာသာမရွိသည့္အေျခအေနမွ
"မိုဘိုင္း ဦးစားေပး ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ႏိုင္ငံ" အျဖစ္သို႔
ဆက္သြားႏိုင္ေစရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အေသးစိတ္စီစဥ္ေပးထားသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈႏႈန္းထားသည္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္
နီးပါးျမင့္တက္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ
အထက္ရွိေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္
က်န္းမာေရး၊ပညာေရးက႑တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျဖင့္ ေလ့လာမႈမ်ားရွိလာေစရန္ႏွင့္ e-government
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အကုန္မတိုင္မီ လူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မိုဘိုင္းဖုန္း
အသံုးျပဳလာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ၎၏ ထက္၀က္ခန္႔ကို တစ္စကၠန္႔ ၇ ဒသမ၂ အမ္ဘီျဖင့္ စတင္သည့္
ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ စီမံခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား
ေဆာက္လုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ယင္းအေျခခံအေဆာက္အအံုပါ ၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမ်ား ပါ၀င္ သည့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း
ဆက္သြယ္ေရးခ်ိတ္ဆက္ ရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အဆိုပါစီမံခ်က္သည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုခြင့္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္ဟု အမ္စီအာရ္ဘီ၏ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ အၾကံျပဳထား
သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အတူ "အေႏွာင့္အယွက္ကင္းျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သာတူညီမွ်ရရွိေစေရးစသည့္
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားပါ ထည့္သြင္းရန္" ၀န္ႀကီးဌာနကို အၾကံျပဳထားျခင္းျဖင့္ Access ႏွင့္
အမ္စီအာရ္ဘီသည္ အခ်က္အလက္ အမ်ားအျပားတြင္ သေဘာခ်င္းကိုက္ညီၾကသည္ဟု
Mr Micek က ဘေလာ့တစ္ခုတြင္ ေရးသားထားသည္။

ကြန္ရက္တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရး၊ သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲသူအားလံုးအတြက္ သာတူညီမွ်ရွိေစ
ေရးအတြက္ ကတိျပဳခ်က္မ်ားထည့္သြင္းရန္ ႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကိစၥႏွင့္ပတ္
သက္ ၿပီး အစိုးရက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႕ အစည္းႏွစ္ခုစလံုးက အၾကံျပဳထား
သည္။ အစိုးရက ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ပိတ္ပစ္သည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနက ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ အမ္စီအာရ္ဘီက အၾကံ ျပဳထားၿပီး
"မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္သည့္
အေရးေပၚခလုတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္နည္းပညာမွ တပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
အသံုးျပဳျခင္း" မျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက ကတိက၀တ္ျပဳသင့္သည္ဟု Access က တင္ျပ
ထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးသည္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက
အဆုိပါစီမံခ်က္မူၾကမ္းထဲတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ဳိးသား ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးမူ၀ါဒကို
ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါ က်င့္သံုး ႏုိင္ေစရန္ အဆိုပါစီမံခ်က္မူၾကမ္းက အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု
ဆိုသည္။

၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဥပေဒအရ ၾကား၀င္တားဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ "လက္ရွိဥပေဒ၏ ဟာကြက္ ကို ျဖည့္ရန္အတြက္
အလြန္အမင္းလိုအပ္ေန သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတြင္ မည္သူက
ဦးေဆာင္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အၿပီး သတ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္
အခ်က္တို႔ကို အဆိုပါစီမံခ်က္တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပသင့္သည္"ဟု အမ္စီအာရ္ဘီက
ေျပာၾကားထားသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္မ်ားကို အဆိုပါစီမံ ခ်က္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသင့္သည္ဟု အမ္စီအာရ္ဘီက ယင္း၏
သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ကိစၥမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ စီရင္ပုိင္ခြင့္ျပင္ပတြင္ရွိေနၿပီး ယင္းကိစၥမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕
အတြင္းရွိ အျခားဌာနမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု စီမံခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။ သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးကို အထူး
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
အမ္အိုင္ဒီအိုႏွင့္ အဆုိပါစီမံခ်က္မူၾကမ္းအတြက္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားေပးရန္အသင္းဖြဲ႕ထားသည့္
LIRNEasia တို႔က လုပ္ငန္းမ်ားကို မိုဘိုင္းကြန္ရက္စနစ္သံုး လည္ပတ္ရန္ ဦးစားေပး
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဆင္အျခင္နည္းရာ ေရာက္သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရည္
မွန္းခ်က္ျပည့္မီေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသ
မ်ားတြင္ ကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳ ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ အျခားအကူအညီမ်ား
ထပ္မံလိုအပ္ေကာင္း လုိအပ္မည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနက ယူဆ ထားသည္။ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား သည္ လိုင္စင္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ျပည့္မီ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသေရြ႕ ေနာက္ပိုင္း ထုတ္ယူႏုိင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မူ
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာရန္ပံုေငြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ မတည္ရန္ စီမံခ်က္မူၾကမ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ "အဆိုပါရန္ပံုေငြ တည္ေထာင္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား
ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ကြန္ရက္
မ်ားတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္" ဟု မူၾကမ္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြအသံုးျပဳရာတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိေရးႏွင့္ အက်ဳိးရွိရွိ
သံုးစြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားရွိႏုိင္ၿပီး ရန္ပံုေငြကို ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
အခြန္ ေကာက္ခံၿပီး မတည္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစႏုိင္သည္
ဟု မထိုက္ထိုက္ေအာင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါရန္ပံုေငြသည္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏုိင္သည့္ ရန္ပံုေငြျဖစ္လာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္
မႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ကာ
ရရွိလာသည့္ မူ၀ါဒ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု အမ္စီအာရ္ဘီကလည္း အၾကံျပဳထားသည္။

အမ္အိုင္ဒီအိုကလည္း အဆိုပါရန္ပံုေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္မူ၀ါဒကို အသံုးခ်မည္ဆိုသည့္
အခ်က္ကို မူၾကမ္းထဲတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပမထားဟု ေထာက္ျပထားသည္။ အစိုးရဌာန
အားလံုးပါ၀င္သည့္ ရွင္းလင္း လြယ္ကူသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖင့္ e-government စီမံကိန္းကို
ဦးစီေဆာင္ရြက္ မည္ဟု အဆိုပါမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနသည္ e-government ျဖစ္ေပၚလာေစေရးစီမံ ကိန္းတစ္ခု
ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ တတိယသံုးလ ပတ္၌ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အစိုးရ၏
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္
နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
(အမ္ပီတီ) တို႔အၾကား အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းေစေရး အတြက္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဈးကြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနသည္ လာမည့္လမွစတင္ကာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အျဖစ္ အမည္ ေျပာင္းကာ သီးျခား
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေန ျဖင့္ ရပ္တည္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာ၀န္
မ်ားမွာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေရဒီယိုအသံလႈိင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား
မွ်ေ၀ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တူညီသည့္အဆင့္တြင္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္သံုးစြဲသူ ၁၂ သန္းမွ ၁၄ သန္းအတြင္းရွိသည့္ အမ္ပီတီကို
ႏိုင္ငံပိုင္ သီးျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။


သီရိမင္းထြန္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း