အဲရစ္ဆင္က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို နည္းပညာအရည္အေသြး တုိးျမႇင့္ေပး

အဲရစ္ဆင္က ၂ဝ၁၅ တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ Connect to learn ပညာေရးအစီအစဥ္မွာသိသာစြာ
တုိးတက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး စာသင္ေက်ာင္း ၃၁ ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ဆရာမ ၁၅၅ဦးကို အုိင္စီတီ
နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ စာသင္ၾကားျခင္း၊ အင္တာနက္အေျချပဳ  ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို
ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာႏုိင္မည့္ ေလ့က်င့္သင္ယူမႈ ပထမအဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေၾကာင္း  ဇန္နဝါရီ
၁၃ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ  အစီအစဥ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုိအပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၂၁,ဝဝဝတုိ႔ကို ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဂဏန္းသခ်ၤာတြက္ခ်က္မႈဆုိင္ရာ
သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေဒသသံုးဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတို႔ကို ေရးတတ္၊
ဖတ္တတ္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္သည္ အဲရစ္ဆင္ႏွင့္ UKDepartment for International Development's
(DFID)၊ Girls' Education Challenge တို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာက်က် ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္
ေဖာ္ထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂ဝ၁၅ ဇြန္လမွ စတင္ကာ မႏၲေလးတုိင္း
ေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိစာသင္ေက်ာင္း ၃၁ ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမ
တို႔ကို အုိင္စီတီ နည္းပညာဆုိင္ရာ အရည္အေသြး တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

''အဲရစ္ဆင္က Connect to Learn အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္မ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၂၁ ရာစုပညာေရးစနစ္ကို  ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ဖို႔ တတ္ကြၽမ္း
မႈေတြ၊ အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ ပါဝင္အားျဖည့္ေပးေနပါတယ္'' ဟု အဲရစ္ဆင္၏ အာရွ - ပစိဖိတ္
ဌာနမွဴးႏွင့္ အႀကီးတန္း ဒုတိယဥကၠ႒ Mats H Olsson က ေျပာသည္။

အဲရစ္ဆင္၏ အစီအစဥ္တြင္ DFID က စီမံကိန္းရန္ပံုေငြကို ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး၊ ယူနက္စကိုသည္
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုသင္တန္းေပးျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ စသည့္
နည္းပညာအေျချပဳ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ The Earth
Institute  မွာလည္း ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့ေၾကးကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး ေက်ာင္းတြင္း
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ DFID မွ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄ သန္း ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္ထားၿပီး၊
အျခားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ မိတ္ဖက္မ်ားမွလည္း ၄င္းတို႔နည္းတူ ေငြပမာဏအတုိင္း လူမႈေရး
လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေငြသားမ်ားျဖင့္ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူ ယူနက္စကိုသည္ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ အေျခခံ အုိင္စီတီနည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈ
သင္တန္းတစ္ခုကိုလည္း ေရးဆြဲေပးသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း