အိုင္မက္စ္ျမန္မာ ေဟာ့လုိင္းကို အမည္သစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္

Myanmar Yellow Pages Customer Center မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးေနေသာ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေပးပို႔Myanmar Yellow Pages Customer Center မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးေနေသာ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေပးပို႔

အိုင္မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္Myanmar Yellow Pages
Customer Centre အမည္သစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါစင္တာ၏ ေဟာ့လုိင္းနံပါတ္  ၃၇၇၇၅၅ သို႔ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ ေဆး႐ံု၊ စားေသာက္ဆုိင္
အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို သိရွိလုိပါက ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

''အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ
အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက တရားဝင္ေပးပို႔ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုသာ စုေဆာင္းထားၿပီး
ေမးျမန္းသူေတြကို ေျဖၾကားေပးပါတယ္'' ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစင္တာ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  ျမန္မာအဝါေရာင္ စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္
ေဒတာေဘ့စ္မွ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ဌာနမွ စုေဆာင္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊
ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ေပးပို႔ထားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ
ျမန္မာအဝါေရာင္ စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္(Myanmar Yellow Pages Directory) မွ အခ်က္
အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားသည္။

''ဒီစင္တာရဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ႀကီးမားတဲ့
တိုင္ၾကားခ်က္ေတြမရွိပါဘူး'' ဟု ၄င္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။ အဆိုပါ စင္တာက
ျမန္မာဘာသာအျပင္  အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးၿပီး
ေအာ္ပေရတာ အားလံုး၏ ဖုန္းလုိင္းမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

''ေျဖဆုိေပးမႈအတြက္ ခက်အသာနမ ေတြကို ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံမႈမရွိပါဘူး။ လိုအပ္ခ်က္
ေတြကို အခမဲ့ေျဖၾကားေပးသြားမွာပါ။ ေျဖၾကားေပးတဲ့အခါ ျမန္မာဘာသာအျပင္
ႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာမ်ားနဲ႔လည္း ေျဖၾကားေပးသြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဦးေက်ာ္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ယင္းစင္တာကို ေန႔စဥ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းသူ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကိုသာ
အဓိက ေမျမန္းၾကေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

အုိင္မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ ျမန္မာအဝါ ေရာင္စီးပြား
ေရးလမ္းၫႊန္ကို စတင္ထုတ္ေဝၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားကို
ေျဖၾကားေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးသည္။

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ Myanmar Yellow Pages Info Centre  အမည္ျဖင့္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Myanmar Yellow Pages Customer Centre
အမည္သစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း