မွတ္ပံုမတင္ေသာ ဆင္းကတ္မ်ားကို ယာယီရပ္စဲသြားမည္

 

ဆင္းကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရးကို ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္
ေပးႏုိင္ရန္၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အသိအမွတ္ျပဳ ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္စပ္အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မုိဘုိင္းဆင္းကတ္မ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ သံုးစြဲသူ၏အမည္၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ
(သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားကတ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကတ္၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္နံပါတ္
(ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္) မ်ား၏ မိတၱဴႏွင့္  မိမိ၏ေမြးသကၠရာဇ္၊ လူမ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံသား၊ က်ား၊ မ
ေနရပ္လိပ္စာျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း