လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ေလလံပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကုမၸဏီ ၂ဝ ကို ဝန္ႀကီးဌာန စိစစ္ေရြးခ်ယ္

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီဌာနသည္
၂၆ဝဝ မဂၢါဟတ္ (2600 MHz) လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ေလလံတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ Eol
ေပးပို႔လာသည့္ ကုမၸဏီ ၂၂ ခုရွိသည့္အနက္ ကုမၸဏီ ၂ဝ ကိုသာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏
တရားဝင္ ဝက္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုစိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုမၸဏီ ၂ဝ သည္ Financial, Technical, Ownership Documentsမ်ားကို
မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေပးပို႔ထားသည့္ Form မ်ားကို ျဖည့္စြက္ကာ
ခ်ိပ္ပိတ္လ်က္ ၂ဝ၁၆ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ
ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း