အမ္ပီတီ ရယူထားျခင္းမရွိသည့္ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဖုန္းေငြျပန္ျဖည့္မည္

အမ္ပီတီသုံးစြဲသူမ်ား ရယူထားျခင္းမရွိသည့္ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
၀န္ေဆာင္ခေပးေနရျခင္းအေပၚ သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ဖုန္းေငြမ်ား ျပန္လည္
ျဖည့္သြင္းေပးသြင္းမည္ဟု အမ္ပီတီက ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အမ္ပီတီ၏ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈေပး ျခင္းကို တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး
မည္သည့္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္ကိုေသခ်ာစြာ သိရွိ နားလည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္
အဆင္မေျပမႈမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ ဌာနအတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္
အမ္ပီတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သံုးစြဲသူမ်ား မထိခုိက္ေစရန္ ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္
က်သင့္ခႏႈန္းထားမ်ား ေကာက္ခံ ျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္
ကာလအတြင္း ထပ္ေဆာင္း ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ ရယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ရပ္ဆုိင္
ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

အမ္ပီတီသုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ထပ္ေဆာင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြျပန္လည္ျဖည့္ ခံရျခင္း ရွိ၊
မရွိကုိ အမ္ပီတီ၏ www. lotayamm.com ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊
ယင္း၀က္ဘ္ ဆုိက္ၾကည္႐ႈမႈအတြက္လည္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ က်သင့္မည္မဟုတ္ေပ။
အဆုိပါ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ စစ္ေဆးရာတြင္ မူလစာမ်က္ႏွာအေပၚဘက္ Search Box ၏
ေအာက္တည့္တည့္တြင္ "သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္
ေငြျပန္ျဖည့္သြင္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ" ဟူသည့္ လင့္ခ္ (link) သို႔၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို
ရွင္းျပထားသည့္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစာမ်က္ႏွာေပၚလာၿပီးေနာက္ "ဆက္ လုပ္ရန္" ကို ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ္ပီတီက ေပးပို႔သည့္
အေၾကာင္းၾကားစာတုိ ရရွိပါက လမ္းၫႊန္ခ်က္အတုိင္း အဆင့္ဆင့္လုပ္ ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ျဖည့္ သြင္းေငြရရွိရန္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ျဖည့္သြင္းေပး ရန္ ေတာင္းဆုိခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္
ျဖည့္သြင္းၿပီးပါက "ဆက္လုပ္ရန္" ဆုိသည္ကို ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္ရာ အက်ဳံး၀င္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ျဖည့္လုိက္ပါက ေငြျပန္လည္ျဖည့္သြင္းေပး သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေသာ
စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဖုန္းေငြ ျပန္လည္ရရွိရန္ အက်ဳံး၀င္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို လုိတရ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္
စစ္ေဆးႏုိင္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖုန္းေငြ ျဖည့္ေပးမည္ကိုမူ စစ္ေဆးႏုိင္မည္
မဟုတ္ေပ။ အမ္ပီတီက ဖုန္းေငြျဖည့္သြင္းေပးၿပီးလွ်င္ သုံးစြဲသူထံ အေၾကာင္းၾကားစာတုိ ေပးပုိ႔မည္
ျဖစ္သည္။

အမ္ပီတီ၏ GSM / WCDMA သံုးစြဲသူမ်ား သည္ ဖုန္းေငြျပန္လည္ရရွိရန္ အက်ဳံး၀င္မႈရွိ၊ မရွိႏွင့္
ဖုန္းေငြျဖည့္သြင္းေပးမႈကို အတည္ျပဳ ႏုိင္ရန္ လုိတရ၀က္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး၊
CDMA အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Call Center နံပါတ္ ၁၀၆ ကို ေခၚဆုိ၍ အတည္ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း