အူရီဒူးျမန္မာက သံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ Stevie Awards ႏွစ္ခု ထပ္မံရရွိ

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အူရီဒူးျမန္မာသည္ အာရွပစိဖိတ္ႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုေပးပြဲတြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ေပးအပ္ေသာ ဆုႏွစ္ဆု ထပ္မံရရွိခဲ့ေၾကာင္း အူရီဒူးျမန္မာက ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္တြင္
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါဆုမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ လူထုသိရွိႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ ရည္ရြယ္၍ အေမရိကန္အေျခစိုက္
Stevie Awards ကုမၸဏီက ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ဆက္သြယ္ေရးအခန္းက႑တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အေကာင္းဆံုးသံုးစြဲသူ
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနအတြက္ ဒုတိယဆုႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆုိင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး
အခန္းက႑တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ အစီအစဥ္ခ်ထားႏုိင္မႈႏွင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္အတုိင္း
ထိေရာက္စြာ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏုိင္မႈအတြက္ တတိယဆုကုိ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္း သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ေရႊဆု၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္
က်င္းပေသာအာရွေဒသတြင္း အေကာင္းဆံုးသံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္
အေကာင္းဆံုးသံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈဆုႏွင့္ အာရွဆက္သြယ္ေရး ဆုေပးပြဲတြင္
"Best Customer Contact Centre" ႏွင့္ "Best Emerging Market Initiative" အစရွိသည့္
ဆုမ်ားကုိလည္း ရရွိထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း