ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက Myanmar Satellite ၿဂိဳဟ္တုကုိ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳမည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ CBandIPSTAR (MPT Satellite Terminal) ဝန္ေဆာင္မႈ
သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ Thaicom7 ၿဂိဳဟ္တုအသံုးျပဳမႈကို ပိတ္သိမ္း၍ Myanmar Satellite
ၿဂိဳဟ္တုကုိ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ IPSTAR Terminal မ်ားကို Myanmar Satellite (62 Degree East) သို႔ ေျပာင္းလဲ
ခ်ိန္ညႇိျခင္းႏွင့္ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကိုယ္စား ျမတ္သႏၲာ ကုမၸဏီလီမိတက္က
ႏိုဝင္ဘာလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းအထိ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ CBand IPSTAR ဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ျမတ္သႏၲာကုမၸဏီသို႔ လာမည့္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္မတုိင္မီ ေနာက္ဆံုးထား ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဝန္ႀကီးဌာန
တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း