ၿမိဳ႕နယ္ ၅၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆင္းကတ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းသင္တန္းမ်ား တယ္လီေနာစတင္

ျဖဴးၿမိဳ႕ရွိ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အလင္းအိမ္စင္တာတြင္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေပးပို႔ျဖဴးၿမိဳ႕ရွိ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အလင္းအိမ္စင္တာတြင္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေပးပို႔

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္
သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သတ္မွတ္ရက္မတိုင္ခင္ တယ္လီေနာသံုးစြဲ
သူအားလံုး မွတ္ပံုတင္ျခင္းၿပီးစီးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၂ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ အလင္းအိမ္စင္တာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းသင္တန္းကို စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာက ယခုလ ၄
ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အလင္းအိမ္စင္တာတြင္ ဦးစီးလုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တုိင္ ဆင္းကတ္
မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္သာမက ရပ္ရြာရွိ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို ျပန္လည္သင္ၾကားျပသေပးႏုိင္
ရန္အတြက္လည္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါသင္တန္းမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕၊ ၊ ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆုိၿမိဳ႕၊၊
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ေလာင္းလံုၿမိဳ႕၊ ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕တို႔အျပင္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ
ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခု၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၊ စစ္ကိုင္း
တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခု၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ
ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခု၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးခု၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ေနျပည္
ေတာ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုတို႔တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ထားမႈရွိမရွိအေျခအေနကို *979*3*
3# သို႔ဖုန္းေခၚဆုိ၍ျဖစ္ေစ စာတုိနံပါတ္ ၅ဝဝ သုိ႔ REG ဟုေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး၊ မွတ္ပုံတင္
ထားျခင္းရွိမရွိအေျခအေနကို စာတုိျပန္လည္ေပးပို႔ကာ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ပါက ဆင္းကတ္မ်ားကို အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ အခမဲ့
မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မုိဘုိင္းဖုန္းအင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ ဝိုင္ဖုိင္အင္တာနက္ကြန္ရက္
မွတစ္ဆင့္ ့http://ecaf.telenor.com.mm သို႔ဝင္ေရာက္ကာ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သလို
"My Telenor" အက္ပလီေကးရွင္းမွ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ၂ဝ၁၇ မတ္ ၃၁ ရက္ ထိသတ္မွတ္
ေပးထားၿပီး ယခုအခါ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
သတ္မွတ္ရက္ကုန္ဆံုးရန္ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခ်မွတ္
ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး
ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားမွေပးအပ္ထားေသာ မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျပတ္ေတာက္
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း