ဆက္သြယ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္ ဥပေဒမူၾကမ္း အၾကံျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္
(Myanmar Communications Regulatory Commission- MCRC) ဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္
အမ်ားျပည္သူမ်ား အၾကံျပဳႏုိင္ရန္ ဧၿပီ ၅ ရက္မွစတင္ဖိတ္ေခၚထားသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၃၁) အျဖစ္ျပ႒ာန္းခဲ့
ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၈၆ အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ဦးေဆာင္
သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစ
ေရးအတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲထားရာ အမ်ားျပည္သူမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပုိ႔ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚ
ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါေကာ္မရွင္ရွိလာပါက ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ပိုမုိလြတ္လပ္မႈရွိလာ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမွဴးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးမ်ဳိးေဆြက
ေျပာသည္။

''ဒီေကာ္မရွင္ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ပိုၿပီးလြတ္လပ္တဲ့ဆက္သြယ္ေရးက႑ျဖစ္မွာပါ။ ဝန္ႀကီးဌာနအေန
နဲ႔က ေပၚလစီပုိင္းေလာက္ဘဲ ကိုင္တြယ္ေတာ့မွာပါ။ တျခား ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ ခ်မွတ္ေပးရမယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကပဲ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမွာပါ''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို တရားဝင္အင္တာနက္စာမ်က္
ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း