ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ ၁၂ဝ ေက်ာ္ ရွိလာ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဆက္သြယ္ေရး
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုိင္စင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္၍ လုိင္စင္မ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီ ၁၁ ရက္အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂ဝ ေက်ာ္ကို လုိင္စင္မ်ားေပးအပ္ၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသို႔ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားမွာ Nation-wide
Telecommunication လုိင္စင္၊ Net-work Facilities Services (Individual) လုိင္စင္၊
Network Service လုိင္စင္၊ Network Facilities Services (Class) လုိင္စင္ႏွင့္
Application Service လုိင္စင္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထို Nationwide Telecommunication လုိင္စင္ကုိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွစ္ခု၊ ျပည္ပကုမၸဏီ
ႏွစ္ခု၊ Network Facilities Services (Individual) လုိင္စင္ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၃၃ ခု၊
ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၁ ခု၊ Network Service လုိင္စင္ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁ဝ ခု၊ ျပည္ပကုမၸဏီ
ေျခာက္ခု၊ Network Facilities Services (Class) လုိင္စင္ကုိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂၄ ခု၊
ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၅ ခုႏွင့္ Application Service လုိင္စင္ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁၆ ခုႏွင့္ ျပည္ပ
ကုမၸဏီေလးခုတုိ႔ကို အသီးသီးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ရာ ဧၿပီ ၁၁ ရက္အထိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၈၄ ခု၊ ျပည္ပကုမၸဏီ
၃၈ ခု စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ ၁၂၂ ခုကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပး
ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို
စိစစ္၍ လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း