ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ Vertiv နည္းပညာကုမၸဏီက ထုတ္ကုန္မ်ားဝင္ေရာက္လာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အိုင္တီကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Vertiv ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္
ေသာ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ဟာ့ဒ္ဝဲႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာထုတ္ကုန္
မ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ KMD ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေစ်းကြက္သုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္
ေၾကာင္း KMD ကုမၸဏီမွသိရသည္။

ထိုသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အုိင္တီႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ား လွ်ပ္စစ္အားျ့ပတ္
ေတာက္မႈမရွိေအာင္ တာဝန္ယူေပးမည့္ အြန္လုိင္းယူပီအက္စ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္
Liebert GXT4 အမ်ဳိးအစား၊ ေဒတာစင္တာမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈႏွင့္ စိုထုိင္းဆျမင့္
မားမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္မည့္ Liebert CRV  အမ်ဳိးအစား heat management system
တို႔ကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေဒတာစင္တစ္ခုတြင္ရွိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စီမံခန္႔ခြဲေပးႏုိင္မည့္
Avocent Universal Management Gateway စနစ္အစရွိသည္တို႔ကို ျပည္တြင္းရွိဘဏ္
မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား
အတြက္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈအျပည့္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ
ကြန္ရက္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး အသံုးျပဳရ အဆင္ေျပေစမည့္ Vertiv Smart Cabinet မ်ားကို
လည္း ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အုိင္တီနည္းပညာ
နယ္ပယ္တြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ေရာင္းအားတုိးျမႇင့္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားကို KMD ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Vertiv ကုမၸဏီသည္ ေဒတာစင္တာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အုိင္တီအေျခခံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းရာတြင္
အမွားအယြင္းမရွိေစရန္ အုိင္တီအေျခခံလုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းမႈ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ တြက္ခ်က္
တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႈမ်ားေပးျခင္းမ်ားကို
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ မိုဘုိင္းႏွင့္ Cloud ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းကြက္အတြက္ ASCO, Chlorid, Liebert,
NetSure and Trellis အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္အား အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္
ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အေရာင္းပမာဏ ၄ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံကို
လည္း Vertiv ရရွိခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း