ရတနာပံုတယ္လီပို႔က ALEPO ကို မိတ္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

ျပည္တြင္း အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ Internet service provider (ISP) ကုမၸဏီ
မ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတတ္သည္ ပိုမိုေကာင္း
မြန္သည့္ Fixed Broadband ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပး
ႏုိင္ရန္ ကမၻာတစ္ဝန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အေမရိကန္
အေျခစိုက္ ALEPO ကုမၸဏီကုိ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေမ ၁၁ တြင္ 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ ALEPO သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ (AAA infrastru-cture)၊
ေပၚလစီ (Policy)၊ အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ Fixed and Wireless broadband 
ကြန္ရက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အျပင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ (Next Generation) ကြန္ရက္မ်ားကို
လည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑၊ Operational
support Systems (OSS),Business support systems (BSS), Broadband ဝန္ေဆာင္မႈ
ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မ်ားေပးရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္
အျပင္ မိုဘုိင္းဖုန္းအတြင္းရွိ ေဒတာမ်ားကို ကူညီထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္သည့္ My Mobile 
အက္ပလီေကးရွင္းျဖင့္လည္း ဆုရရွိထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ALEPO သည္ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံတြင္႐ံုးခ်ဳပ္ထားရွိၿပီး ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း