အႀကီးမားဆံုး Startup ၿပိဳင္ပြဲကို ေမလတြင္ က်င္းပမည္

ဖန္တီးရာ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္မႈ (Phandeeyar Accelerator) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏အႀကီးမားဆံုး Startup ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ေမလ ၂ဝ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ 
Phandeeyar Innovation Lab တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထား
သည္။

ျပည္တြင္း၌ နည္းပညာအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပာလာေစရန္ ရည္ရြယ္
က်င္းပမည့္ အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ Fintech (ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာ)၊
AgTech (စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာ)၊ IoTႊ (အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ပစၥည္းမ်ား) ႏွင့္
Tech for All (လူတုိင္းအတြက္ နည္းပညာ) စသည့္ က႑ေလးခုကို ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္ျဖစ္
သည္။

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း အျခားေသာ နည္းပညာႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ
အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရရွိမည့္အျပင္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္
မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္တစ္ေယာက္
ခ်င္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္၊ မိမိလုပ္ငန္းကို ရွင္းျပျခင္းအား ေလ့လာျခင္း (Pitching)  မ်ား
ကုိလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

ေမ ၂၈ ရက္တြင္ မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ထားေသာ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ စီးပြားေရးမ်ား
အေၾကာင္းကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားေရွ႕တြင္ ေနာက္ဆံုးတင္ဆက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္
ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားက အႏုိင္ရအသင္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အႏိုင္ရရွိသည့္အသင္းမ်ားသည္ ဆုေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္
နည္းပညာအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူမ်ားျဖစ္သည့္
Phandeeyar Accelerator ၏ Pre-Accelerator အစီအစဥ္ကို ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ ထိေရာက္
ေသာလမ္းၫႊန္ျပသမႈ၊ Phan-deeyar ၏ Mentor ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မႈႏွင့္အတူ
႐ံုးခန္းေနရာ အခမဲ့အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း