တယ္လီေနာ လူငယ္ဖုိရမ္ကုိ ျမန္မာလူငယ္မ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

၂ဝ၁၆ တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ ႏွစ္ဦးႏွင့္ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေပးပုိ႔၂ဝ၁၆ တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ ႏွစ္ဦးႏွင့္ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေပးပုိ႔

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ေအာ္စလုိၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက်င္းပမည့္ တယ္လီေနာလူငယ္ဖုိရမ္ 
၂ဝ၁၇ (TYU 2017) သို႔တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္
ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာက ယခုလ ၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါဖုိရမ္သည္ တယ္လီေနာလုပ္ငန္းစုႏွင့္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရစင္တာ (NPC)  တို႔မွ
ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ
လူငယ္မ်ားသည္ အသက္ ၂ဝ မွ ၂၈ ၾကားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ ကြၽမ္းက်င္စြာ
တတ္ကြၽမ္းသူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ဆဲ (သို႔) အဆင့္ျမင္ပညာေရး
ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ မိမိေနထိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး
(သို႔မဟုတ္) ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိလားသူျဖစ္ရမည့္အျပင္
ႀကီးမာသည့္ အၾကံဥာဏ္ရွိသူျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ဆႏၵရွိသူ စသည့္
အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားေလွ်ာက္ထားလုိပါက www.telenor.com/yourthforum သို႔
ဝင္ေရာက္ကာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သုံးႏွစ္တာအတြင္း တယ္လီေနာလူငယ္ဖုိရမ္တြင္ ျမန္မာလူငယ္ေျခာက္ဦး
တက္ရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း