ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ PROLINK Mouse အသစ္ႏွစ္မ်ဳိး ဝင္ေရာက္လာ

စင္ကာပူအေျခစိုက္ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ PROLINK0 ကုမၸဏီက အသစ္
ထပ္မံ ထုတ္လုပ္လုိက္သည့္ PMC 1005 Model Wired Mouse ႏွင့္ 
PMC 5005 Wireless Mouse အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴး
ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ PMC 1005 Model Wired Mouse သည္ Wired 
စနစ္ႏွင့္ USB Interface ျဖစ္ၿပီး 1200 DPI Optical Sensor ကို အသံုးျပဳထားကာ
ဆန္းသစ္ေသာ Scroll Whell ကို ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ သက္ေသာင့္
သက္သာျဖစ္ေသာ ခံစားမႈအေတြ႕အၾကံဳသစ္ကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တိက်ေသခ်ာေသာ ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ဳိးစုံေပၚတြင္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ရန္
Optical Sensor ကိုအသံုးျပဳထားကာ ဒီဇုိင္း ၁ဝ မ်ဳိးအထိ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏုိင္မည္
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အသစ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ PMC 5005 Wireless Mouse တြင္ Wireless စနစ္
2.4GHz ျဖစ္ၿပီး 1600 DPI Optical Sensor ကို တပ္ဆင္ထားကာ စြမ္းရည္ျမင့္ေသာ
Nano USB Receiver က ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ထို႔ျပင္ ၁ဝ မီတာအကြာအေဝးတြင္ ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္အတြက္ အိမ္သံုး၊
႐ံုးသံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ၿပီး အသံုးမျပဳခ်ိန္တြင္ Sleep Mode
Function က Mouse ပါဝါသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး Hyper-Fast Scrolling က
ရွည္လ်ားေသာ စာဖုိင္မ်ားကို ျပတ္ေတာက္မႈမရွိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္ေစကာ
ဒီဇုိင္းငါးမ်ဳိးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ PROLINK မွ အသစ္ထုတ္လုပ္လုိက္သည့္ Mouse အသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ
PMC 1005 Model Wired Mouse တြင္ အာမခံ တစ္ႏွစ္ပါဝင္ကာ က်ပ္ ၄,၆ဝဝ ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ PMC 5005 Wireless Mouse တြင္ အာမခံ ႏွစ္ႏွစ္ပါဝင္ကာ က်ပ္
၁၁,ဝဝဝ ျဖင့္လည္းေကာင္း MRS Computer and Network Sale Center ႏွင့္
KMD Computer and Mobile Sales Center မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း