ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျချပဳ ပညာ သင္ၾကားေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျချပဳ ပညာသင္ၾကား နည္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Dell ႏွင့္ Intel တို႔ပူေပါင္းကာ
Dell Educational Solution Workshop ကို CTC မွ ကမကထျပဳလုပ္ၿပီး မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က
က်င္းပခဲ့သည္။

ပညာသင္ၾကားေရး နယ္ပယ္တြင္ ေက်ာင္းသားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္အတြက္ အိုင္တီႏွင့္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးခ်ပံုမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ DELL ၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဥကၠ႒ Rani Burchmore က "ပညာေရးမွာ
နည္းပညာဆိုတာ တန္ဆာပလာတစ္ခု ျဖစ္ေပမယ့္ မရွိမျဖစ္တဲ့ တန္ဆာပလာ တစ္ခုျဖစ္တယ္။
ဒီပညာေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာတစ္ခုကို ရွာေဖြဖို႔အတြက္ Dell အေနနဲ႔ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္
ေတြ၊ ဘတ္ဂ်က္ေတြနဲ႔ ပမာဏအားလံုးကို ညီမွ်ေအာင္လုပ္ၿပီး ဒီနည္းပညာကို သံုးျခင္းအားျဖင့္ ပိုမို
ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြ ရလာဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္" ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပညာေရး
တို႔ကုိေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း