ရန္ကုုန္ အေနာက္ပိုုင္းခရိုုင္အတြင္း မဲရံုုပိတ္ရန္ တစ္နာရီအလိုုအထိ မဲေပးသူ ၃၀ ရာႏႈန္းခန္႔ သာရွိ

ရန္ကုုန္ အေနာက္ပိုုင္းခရိုုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္ထိ မဲေပးသူ လူဦးေရ
၃၀ရာႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဌာနခြဲမ်ားထံမွ သိရွိရေသာ စာရင္း
မ်ား အရ အလံုုၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ဦးေရ ၄၅၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ ညေန ၃နာရီ အခ်ိန္ထိ
လာေရာက္မဲေပးသူ လူဦးေရ ၈၄၀၀ ခန္႔သာ ရွိေသးေၾကာင္း၊ အလားတူပင္ အေနာက္ပိုုင္းခရိုုင္
အတြင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း မဲဆႏၵရွင္ ဦးေရ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ဆႏၵမဲေပးသူ
၈၅၀ ခန္႔သာ ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုုင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ ၂၂ ရပ္ကြက္ ရွိသည့္အနက္
၂၁ ရပ္ကြက္၏ စာရင္းမ်ားအရ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ၏ ၂၈ ရာႏႈန္းခန္႔သာ လာေရာက္ မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

” ကၽြန္မတိုု႔က ဟုုိဘက္ကမ္းက ရပ္ကြက္ျဖစ္တဲ့ စက္ဆန္းေအာက္ရံုုအလတ္ေခ်ာင္း ရပ္ကြက္တစ္ခုု
က စာရင္းေတာ့ မရေသးဘူး။ က်န္တဲ့ ရပ္ကြက္စာရင္းခ်ဳပ္အရေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ ဦးေရ ႏွစ္ေသာင္း
ခန္႔ပဲ ဆႏၵမဲ လာေပးတာ ေတြ႕ရတယ္“ ဟုု ၾကည့္ျမင္တိုုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဌာနခြဲမွ
တာ၀န္ရွိသူက ျမန္မာတိုုင္းမ္ကိုု ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လစ္လပ္မဲ
ဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုုန္တိုုင္းအေနာက္ပိုုင္းခရိုုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ မဲဆႏၵနယ္ ေနရာအတြက္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။