ျပည္ခုိိင္ၿဖိဳးပါတီထဲက အုပ္စုတြင္း တုိက္ပြဲ

အခုအခ်ိန္ဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ေရး ေဆြးေႏြးေနၾကခ်ိန္ပါ။ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)
ဆုိင္ရာ အပိုင္းေဆြးေႏြး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ခုရက္ပိုင္းမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ) ဆုိင္ရာ
အပိုင္းေတြကို ဆက္ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေပးေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၄)

ေပးေလ်ာ္ရန္ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိသလဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး
ကာလမွာ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေပးေလ်ာ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း
တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရး အက်ဳိးစီးပြား ေလးမ်ဳိး

အခုဆိုရင္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္တ၀င္စားနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္တဲ့
ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခုထဲက ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အပိုင္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ
ေဆြးေႏြးေနၾကပါၿပီ။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရွာင္ေလေ၀းေ၀း မူးယစ္ေဆး

ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးမႈနဲ႔
တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ကို အထူးအေလးထားလ်က္ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ
ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေပးေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၃)

ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေပးေလ်ာ္ႏိုင္သလဲ ေပးေလ်ာ္ျခင္း မူ၀ါဒတစ္ရပ္ဟာ စစ္မွန္ေသာ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း
တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တိုင္းျပည္စာရင္းစနစ္၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားစာရင္းစနစ္ အပိုင္း(၅)

ယခင္တစ္ပတ္မွ အဆက္ - ဆက္လက္၍ တိုင္းျပည္စာရင္းစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၊ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုအဖဲြ႕တစ္ခုတည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ မရပါ။

» အျပည့္အစံုသို႔

အလွည့္ဖ်ား ခံလိုက္ရျပန္ၿပီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ

အခုဆိုရင္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္၀င္တစားနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္
ေနၾကတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခု
လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့ပါၿပီ။


» အျပည့္အစံုသို႔

ေပးေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၂)

ဘာလို႔ေပးေလ်ာ္ဖို႔ လိုအပ္သလဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီ၊
ဒီမိုကရက္တစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ကနဦးအဆင့္
စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေပးေလ်ာ္ျခင္း သေဘာထားဟာ မရွိမျဖစ္
လိုအပ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တိုင္းျပည္စာရင္းစနစ္၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားစာရင္းစနစ္ အပိုင္း(၅)

လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္အတြင္းတို႔တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏
တိုင္းျပည္၀င္ေငြ ခန္႔မွန္းေျခတို႔ကို လာေရာက္ တြက္ခ်က္ေပးခဲ့ေသာ မစၥပီတာေအဒီ
(Miss Peter Ady) ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာရင္းအင္း အေထာက္အထား
မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိမႈသည္ စစ္ၿပီးေခတ္ ေနာက္ပိုင္း ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး အားနည္းခဲ့ၿပီး အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား
ေလာက္ပင္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မျပည့္စံုဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိ ရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေတာမီးေလာင္ခ်ိန္မွာ ဘယ္ေတာေၾကာင္ေတြ လက္ခေမာင္း ခတ္ေနႏိုင္သလဲ

အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္
က်ဆင္းလာေနပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး