တိုင္းျပည္စာရင္းစနစ္ (သို႔မဟုတ္) အမ်ဳိးသားစာရင္းစနစ္ (၄)

ကြ်ႏ္ုပ္ ဉာဏ္မီသေလာက္ဆုိရလွ်င္ ငွားရမ္းခ အမ်ားစုမွာ ႏႈတ္ကျဖစ္ေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားသာ
ျဖစ္သျဖင့္ စရိတ္တြက္ၿပီး အျမတ္/အ႐ႈံး တင္ထားေသာ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားနည္းတူ
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွာ မဆီေလ်ာ္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနၿပီဟု ေျပာရပါမည္။ တိုင္းျပည္စာရင္းစနစ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားစာရင္းစနစ္
အပိုင္း(၁)တြင္ အေျခခံေဈးႏႈန္း၊ ထုတ္လုပ္သူေဈးႏႈန္းႏွင့္ ၀ယ္ယူသူေဈးႏႈန္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ
သည္။

ယခု အပိုင္း(၂)တြင္ ေနာက္ထပ္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံု
တစ္ခုလံုး၏ ဖြဲ႕စည္းမႈကို ဦးစြာတင္ျပပါမည္။

တုိင္းျပည္ စာရင္းစနစ္ SNA တြင္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုတစ္ခုကို အစိတ္အပိုင္းႀကီး ငါးခုျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္းအခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စာရင္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခ်င္းစီ၌ ေရးဆြဲၿပီး စီးပြားေရး အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုးအတြက္ ျပန္လည္
ေပါင္းစပ္ရပါသည္။

တုိင္းျပည္ စာရင္းစနစ္အရ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းႀကီးငါးခုမွာ -

(က) ေငြေရးေၾကးေရးက႑မဟုတ္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား (Non-Financial Corporations)

(ခ) ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေကာ္ပိုေရး ရွင္းမ်ား (Financial Corporations)

(ဂ) အေထြအေထြအစိုးရ (General Government)

(ဃ) အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အျမတ္အစြန္း မၾကည့္ေသာ
       အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Non-profit Institutions Serving Households - NPISHs)

(င) အိမ္ေထာင္စုမ်ား (Households) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေငြေရးေၾကးေရးက႑မဟုတ္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ
ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားကို အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခ်င္းစီ၌ ျပည္သူ႔ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား (Public
Corporations)၊ ႏိုင္ငံသားပုဂၢလိက ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား (National Private Corporations) ႏွင့္
ႏုိင္ငံျခားသားထိန္းခ်ဳပ္ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား (Foreign Controlled Corporations) ဟု
ထပ္မံခြဲျခားသည္။

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အစိတ္အပိုင္းႀကီး ငါးခုကို SNA တြင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာက႑မ်ား (Institutional
Sections) ဟု သတ္မွတ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ က႑မ်ားကို အဖြဲ႕ အစည္းဆိုင္ရာ ယူနစ္ (Institutional Unit) မ်ားျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ယူနစ္တစ္ခုသည္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိၿပီး
ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ကိုယ္ပုိင္ တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္းရွိကာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္
ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တည္ရွိမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုထဲမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အစိတ္အပိုင္းကို ႏုတ္လွ်င္
က်န္ေသာ အပိုင္းသည္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းဆိုင္ရာ က႑(က)မွ (ဃ) အထိ
ပါ၀င္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခ်င္းကို လူအမ်ား နားလည္လြယ္ေသာ
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါမည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ေပးပါမည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ယူနစ္၏ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္
ျဖစ္ပါသည္။

အစိတ္အပိုင္းႀကီးမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာက႑ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
က႑တြင္ အဖြဲ႕ အစည္းဆုိင္ရာ ယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရပါမည္။

အစိတ္အပိုင္း(ခ)ျဖစ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ ဘဏ္မ်ား၊
ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေသာ ေဈးကြက္မ်ား၊ စေတာ့ေဈးကြက္မ်ားစသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ယူနစ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

အစိတ္အပိုင္း(ဂ) ျဖစ္ေသာ အေထြေထြအစိုးရဆိုသည္မွာ အစိုးရက တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေနေသာ
ယူနစ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ က႑ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စသည္) အစိတ္အပိုင္း(ဃ)ျဖစ္သည့္ NPISHs မွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျမတ္အစြန္းမၾကည့္ဘဲ အမ်ားအက်ဳိး
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ယူနစ္မ်ားပါ၀င္ေသာ က႑ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑မဟုတ္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ဟူေသာ အစိတ္အပိုင္း(က)
တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

SNA နည္းပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာအလုိက္ အေသးစိတ္
ေရးသား ေဖာ္ျပပါမည္။

ဤတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အစိတ္အပိုင္းႀကီးမ်ားအလုိက္ စာရင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ (ခ)၊ (ဂ) ႏွင့္
(ဃ) တုိ႔မွာ ကိုင္တြယ္ႏုိင္သည့္ ပမာဏရွိသျဖင့္ ေရတြက္မႈအျပည့္ (Complete Count) က
စာရင္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း (က) ႏွင့္ (င) မွာ နမူနာ (Sample) ကို အေျချပဳမွသာ
အခ်ိန္မီစာရင္းမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

နမူနာကုိ အေျခခံေသာ စာရင္းမ်ားမွာ အျပည့္စာရင္းေကာက္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း
အျပည့္စာရင္းေကာက္ျခင္းနည္းတူ တိက်မႈ ရရွိေၾကာင္းကို စာရင္းအင္းပညာ သီအိုရီႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ား (Statistical Theory ႏွင့္ Methods) တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

ယင္းကို ေနာက္ပုိင္းက႑မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ရွင္းလင္းပါမည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္တန္းပညာေရးအဆင့္တြင္ စာရင္းအင္းပညာ (Statistics)
သင္ၾကားမႈ လြန္စြာအားနည္းပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(UMFCCI) တြင္
က်င္းပခဲ့ေသာ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အၾကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္ ကလည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းမ်ား အားနည္းမႈကို ေထာက္ျပခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

ယင္းမွာ ပညာေရးတြင္ 'စာရင္းအင္းပညာ' သင္ၾကား ေရးအားေပးမႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္
စာရင္း အင္းကိန္းဂဏန္း တစ္လံုး၏ တိက်မွန္ကန္မႈ တန္ဖုိးကို နားမလည္သျဖင့္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္
ေကာက္ခ်က္ ခ်ပါသည္။

ထုိသို႔ေကာက္ခ်က္ ခ်ရျခင္းမွာ ၿဗိတိန္ေကာင္စီစာၾကည့္တုိက္တြင္ GCE O Level, GCE A Level
တြင္ စာရင္းအင္းပညာသင္႐ိုးမ်ားမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္
သင္႐ိုးမ်ားႏွင့္ တူညီေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ မေရာက္မီ ဤကဲ့သို႔ သင္ၾကားခဲ့ရလွ်င္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္
သုေတသနအတြက္ အဆင့္ျမင့္ေသာ စာရင္းအင္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားခြင့္ရွိမည္ဟု
ယံုၾကည္မိပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ၁၂ ႏွစ္ ပညာေရး ဟူေသာ အသံကို
ၾကားရၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈ ရွိ - မရွိ မသိပါ။

ကြ်ႏု္ပ္အျမင္မွာ ယင္း ၁၂ ႏွစ္ ပညာေရးသည္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာရပါမည္။ ၁၂ ႏွစ္ ပညာေရး
လုပ္ပါက ေရွးဦးစြာ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဤႏွစ္တြင္ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ထိုအခါ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ ရရွိပါမည္။

တစ္ဖန္တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ မထြက္ရွိေသာ ႏွစ္မ်ားအတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ စဥ္းစားရန္
မလိုပါ။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ယခုသဘင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း၏
အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာအနက္ တစ္ခုမွာ ဘြဲ႕ရ ၿပီးလွ်င္ အလုပ္ရရွိႏိုင္မႈ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု
ပါ၀င္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တြက္ဆပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး
ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ရေနပါလ်က္ ဤသို႔ ေက်ာင္းသားဦးေရ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမွာ ...။

တိုင္းျပည္စာရင္းစနစ္ (SNA) တြင္ စီးပြားေရး သိပၸံပညာ (Economic Science) ၏
သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

စာရင္းကိုင္ပညာ (Accountancy) စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ စာရင္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ စာရင္းအင္း ပညာရွင္မ်ားက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ ရပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ တိုင္းျပည္စာရင္း စနစ္တြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျပရာတြင္
ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ အတတ္ပညာျဖစ္ေသာ စာရင္းအင္းပညာက တိက်မွန္ကန္စြာ
ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရး စာရင္းအင္းပညာရွင္မ်ား (Economic Statisticians) က
ပဲ့ကိုင္ၾကရပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ 'တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္
ရွိသည့္ အသက္ ၁၀၀ နဲ႔အထက္ အဘိုးအဘြားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္
ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္မည္' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္
က '၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔
ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ အသက္ ၁၀၀ နဲ႔ အထက္ အဘိုး ၁၆၉ ဦး
အဘြား ၄၀၀ တို႔ကို ...' ဟု ဖတ္လိုက္ရပါသည္။

ဤသို႔ အသက္ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ အဘိုးအဘြား ဦးေရ ကိန္းဂဏန္း အတိအက် ရရွိျခင္းမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း၏ အက်ဳိးျပဳ ရလဒ္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ထင္ျမင္မိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏ ထင္ျမင္ခ်က္မွားလွ်င္ ဘြာခတ္ရပါမည္။ လူဦးေရးစာရင္းနည္းတူ တိုင္းျပည္စာရင္းစနစ္
အတြက္ ေရရွည္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရး က႑မဟုတ္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက႑အတြက္ စက္႐ုံ၊
အလုပ္႐ုံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႀကီးအငယ္အားလံုး၏ အမွန္အေရအတြက္ႏွင့္တကြ အေျခအေနကို
သိရွိႏိုင္ရန္ စီးပြားေရး စစ္တမ္းဟု ေခၚဆိုရမည့္ ECONOMIC CENSUS ေကာက္ယူရန္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္ၿပီဟု အၾကံျပဳရင္း တိုင္းျပည္ စာရင္းစနစ္ အပိုင္း (၂) ကို
နိဂံုးခ်ဳပ္ရပါသည္။

အပိုင္း (၃) တြင္ တိုင္းျပည္စာရင္း စနစ္မ်ဳိးဆက္မ်ား (SNA Generations) ကို ေဖာ္ထုတ္ကာ
ေသာ့ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

စာေရးသူ ကီႏိုစံ သည္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္က အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။