အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ျခင္း (၆)

"ေရာက္လာၿပီလားကြ။ လာထုိင္ကြာ၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ငါတုိ႔ရဲ႕ မာရသြန္
ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို ဆက္လုိက္ၾကရေအာင္"

"ဒါကေတာ့ ဆရာ၊ ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ ခုိင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ၊
အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြမပါဘဲ ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္ စြတ္ေျပာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လမ္းေပၚက လူေတြ၊
ေဈးထဲက လူေတြၾကံဳႀကိဳက္သလုိ ေျပာၾကတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္မွာေပါ့ ဆရာ။ ဆရာ့ကေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္လို႔ဆိုတဲ့ ကာလ သံုးပါးစလံုးကို ဆက္စပ္ၿပီး ေ၀ဖန္
သံုးသပ္မယ္လုိ႔ ဆုိထားေတာ့ အတိတ္နဲ႔ ပစၥဳပၸန္မွာ ျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ဆဲ ပကတိအေျခအေနေတြကို
ခင္းက်င္း ျပၿပီးေတာ့မွ သံုးသပ္ၾကရတဲ့အတြက္ မာရသြန္ ေဆာင္းပါးမ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္ခ်င္လည္း
ျဖစ္မွာေပါ့ ဆရာ။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကို ေျပာရရင္ေတာ့ စာတစ္ပုဒ္ဟာ၊ တုိတာရွည္တာက အဓိက
မက်ပါဘူး။ ဒီစာကို ဖတ္တဲ့ လူေတြအေနနဲ႔ အခ်က္အလက္အမွန္ေတြကို သိရွိၿပီး ျပႆနာ
တစ္ရပ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔က အဓိကက်ပါတယ္ ဆရာ"

"ဒီလုိဆိုေတာ့လည္း မင္းက ေတာ္သြားျပန္ၿပီေပါ့ကြာ။ ဒါဆို အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။ မင္းေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြ က်န္ေသးလား"

"တစ္ခ်က္တည္းပါ ဆရာ၊ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုတာထက္ သိခ်င္တာပါ ဆရာ"

"ဆုိပါဦး"

"အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈(ခ) မွာ 'အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ သင္ယူ သူမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ ဆႏၵကို အေျခခံၿပီး သက္ဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းက သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈအရ သင္ယူလုိေသာ ပညာရပ္ႏွင့္
ေက်ာင္းတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာေရြး ခ်ယ္ခြင့္ရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္'လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတာကို
ေတြ႕ရပါတယ္ ဆရာ။ အဲဒါက ဥပေဒအခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ ၄(ဇ) မွာပါတဲ့ 'သင္ယူလုိသူ၏ ဆႏၵကို
အေျခခံၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္း
ျပည့္မီမႈအရ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္ကို က်င့္သံုးေစေရး' ဆိုတဲ့ အေျခခံမူကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ျပ႒ာန္းခ်က္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ လက္ရွိစနစ္ကေတာ့ စစ္တကၠသိုလ္မွ
အပ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြကို ၀င္ခြင့္ရဖုိ႔အတြက္ ပညာေရးဌာနက တစ္ႏုိင္ငံလံုး
အတြက္ စစ္ေဆးတဲ့ ဒသမတန္းစာေမး ပြဲရမွတ္အေပၚ အေျချပဳၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုခုကို
၀င္ခြင့္ရတာဆိုေတာ့ ရမွတ္မ်ားတဲ့ သူတခ်ဳိ႕ အေနနဲ႔သာ မိမိစိတ္ႀကိဳက္(မိမိဆႏၵအရ)
တကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၄(ဇ)နဲ႔ ပုဒ္မ ၂၈ (ခ)
တို႔မွာ ျပ႒ာန္းထားခ်က္က လက္ရွိ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္ကိုပဲ ရည္ၫႊန္းတာလား၊
တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္သစ္ တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာလားဆိုတာကို ကြဲကြဲျပားျပား
မသိရလုိ႔ပါ။ ဥပမာ - တကၠသိုလ္ တစ္ခုစီအေနနဲ႔ (စစ္တကၠသိုလ္လိုပဲ) မိမိ တကၠသိုလ္ကို
၀င္ခြင့္ျပဳဖုိ႔အတြက္ လက္ရွိစနစ္အရ ဆယ္တန္းေအာင္ ထားသူေတြကို သီးျခား စာေမးပြဲတစ္ခု
ထပ္မံျပဳလုပ္ စစ္ေဆးဦးမွာလားဆိုတာ သိခ်င္တဲ့ သေဘာပါ ဆရာ၊ ပုဒ္မ ၁၆(က) မွာ
'အေျခခံပညာေရးကို သူငယ္တန္း ေအာင္ၿပီးေနာက္ ပညာသင္ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ကို ဦးတည္
ေဆာင္ရြက္ရမယ္'လုိ႔ ဆိုထားေတာ့ လက္ရွိ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္အသီးသီး
အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကို သီးျခားစစ္ေဆးမယ့္ သေဘာလားလုိ႔ပါ"

"မင္းရထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ဥပေဒ (မူၾကမ္း)မွာ အခုေျပာတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ဘယ္လုိ ေရးထားလဲ"

"ကြ်န္ေတာ္ ရထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ သိလုိတဲ့ အခ်က္ကို ရွာၾကည့္ၿပီးပါၿပီ၊
ကြ်န္ေတာ္သိခ်င္တဲ့အခ်က္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ေဖာ္ျပထားတာမ်ဳိးေတာ့ မေတြ႕ရပါဘူး ဆရာ၊
အခန္း(၄) 'ပညာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္'ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ပုဒ္မ ၈(င) မွာ
'သင္ယူလုိသူ၏ ဆႏၵကို အေျခခံၿပီး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ႏွင့္ ေလ့လာသင္ၾကားမည့္ အထူးျပဳ
ဘာသာရပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခြင့္' လုိ႔
ေဖာ္ျပထားၿပီး အခန္း(၉)၊ 'ပညာေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား'ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္
ေအာက္က ပုဒ္မ ၃၃ (ဃ)မွာလည္း 'မိမိ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိၿပီး
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိေစရမည္' လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ဆရာ။
ဒါေတြကလည္း အခုနေျပာခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄(ဇ)နဲ႔ ပုဒ္မ ၂၈(ခ) တုိ႔မွာပါတဲ့
ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ေရးသားပံုကြဲေပမယ့္ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ ဆရာ။ ဒါေၾကာင့္
ကြ်န္ေတာ္ သိခ်င္တဲ့ အခ်က္ကို ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ရွာၾကည့္ေတာ့လည္း မေတြ႕ရဘူးလုိ႔
ေျပာခ်င္တာပါ"

"ဒီကိစၥကေတာ့ ငါ့အထင္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းေလာက္ကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရး
သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အာဏာပိုင္ေတြ ေခါင္းခဲခဲ့ရတဲ့ ျပႆနာပဲကြ။ ဒို႔ေခတ္တုန္းကေတာ့
တကၠသိုလ္ဆိုတာလည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တစ္ခုတည္းသာရွိခဲ့ၿပီး မဟာဌာန (Faculty)
ဆိုတာေတြ၊ ေပါင္းစည္းထားတဲ့ ေကာလိပ္ (Affiliated College) ဆိုတာေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ကို
ဖြဲ႕စည္းထားတာကိုး၊ တကၠသိုလ္၀င္ ေအာင္စာရင္း ေၾကညာရာမွာ အမွတ္ အနည္းအမ်ားအေပၚ
အေျခခံၿပီး 1st Division, 2nd Division, 3rd Divisionဆိုၿပီး အဆင့္ ခြဲျခားေၾကညာေပမယ့္
တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ၿပီးသူအားလံုး ပထမႏွစ္ႏွစ္မွာ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ ဘာသာတြဲကိုယူၿပီး
ပင္မတကၠသိုလ္နဲ႔ လက္ေအာက္ခံေကာလိပ္ေတြမွာ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ၾကရတာပဲ။
ပထမႏွစ္ႏွစ္ေအာင္ ၿပီးေတာ့မွ မူလက ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္အရ ယူထားခဲ့တဲ့ ဘာသာတြဲ
အေလ်ာက္ ေဆးပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ သစ္ေတာပညာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာအစရွိတဲ့
အထူးျပဳဘာသာရပ္ သင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္ၾကရတယ္၊ အမွတ္နဲ႔ ၀င္ခြင့္သတ္မွတ္တဲ့
စနစ္မ်ဳိး မေပၚေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အထူးျပဳဘာသာရပ္အတြက္ အနည္းဆံုး အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္
ေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ေအာက္ မေလ်ာ့တဲ့လူ ကိုသာ အရည္အခ်င္းမီတယ္
(Eligible ျဖစ္တယ္)လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာပဲ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းမွာဆိုရင္
ေအာင္ဖုိ႔က အဓိကပဲ၊ အမွတ္နဲ႔ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္က အေရးမပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
တကၠသိုလ္၀င္တန္းတုန္းက 3rd Division နဲ႔ ေအာင္ခဲ့ေပမယ့္ တကၠသိုလ္မွာ မိမိႀကိဳးစားမႈ
အေလ်ာက္ေနာင္မွာ ထိပ္တန္းပါရဂူဆရာ၀န္ႀကီးေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးေတြ၊
သစ္ေတာအရာရွိႀကီးေတြ ျဖစ္သြားၾကတာလည္း ရွိပါတယ္"

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ္ေရာက္ေတာ့ စစ္တကၠသိုလ္မွအပ က်န္တကၠသိုလ္အားလံုးကို ၀င္ခြင့္အတြက္
တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတစ္ခုတည္းကို ျပဳလုပ္ၿပီး ရမွတ္အလိုက္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုကို
၀င္ခြင့္ျပဳတဲ့ လက္ရွိစနစ္ကို က်င့္သံုးေနပါၿပီဆရာ၊ တကၠသိုလ္ေတြကလည္း အရင္ကလို တစ္ခု၊
ႏွစ္ခုတည္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဆးတကၠသိုလ္၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ စက္မႈတကၠသိုလ္၊
စိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္၊ သစ္ေတာတကၠသိုလ္ အစရွိတဲ့ သီးျခားတကၠသိုလ္ေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါၿပီ။
အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ဆရာတို႔ ေခတ္ကလို ကိုယ္တက္ခ်င္တဲ့ တကၠသိုလ္ကို တက္ခြင့္
မရွိေသးပါဘူး။ ဒီေတာ့ ၀ါသနာမပါဘဲ ဂုဏ္ရွိတယ္ဆိုၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ တက္တာတို႔၊
၀ါသနာပါေပမယ့္ ကိုယ္ယူခ်င္တဲ့ အထူးျပဳဘာသာကို ယူခြင့္မရတာတို႔ ျဖစ္ေနတာေပါ့ ဆရာ။
ဆိုလိုတာကေတာ့ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္၊ အလြန္ႏုနယ္ၿပီး ခြန္အားတက္စ ျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ
'မင္းဘ၀လမ္းေၾကာင္းက ဒါပဲ၊ မင္းက ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ တန္တယ္၊ မင္းရဲ႕ ကံဇာတာက ဒီေလာက္ပဲ
ရွိတယ္' ဆိုၿပီး စီရင္ခ်က္ ခ်လိုက္သလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနေတာ့ လူ႔ဘ၀ဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔
အသက္ရွင္ရတာ ဆိုတာမ်ဳိးလည္း ဘယ္ရွိႏိုင္ေတာ့မွာလဲ ဆရာ"

"ေအးကြာ၊ မင္းေျပာမွပဲ ငါလည္း ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဓာတ္က်သြားၿပီ၊ ငါ့သားနဲ႔ သမီးေတြလည္း
ဒီလမ္းကိုပဲ ေလွ်ာက္ခဲ့ရတာဆိုေတာ့ မင္းေျပာသလို ခံစားခ်က္ရွိတာကို နားလည္ႏိုင္ပါတယ္"

"ဒီေတာ့ ဒီျပႆနာကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ ဆရာ"

"ဟာ... ငါနဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔တုန္း၊ ဒါကႏိုင္ငံေတာ္ ျပႆနာႀကီး၊ ငါတို႔ ဉာဏ္မမီႏိုင္ဘူး၊ ေနာက္ၿပီး
ငါ့အျမင္ေျပာရရင္ ဒါက ပညာေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ခ်ည္းဆိုင္တဲ့ ျပႆနာ
မဟုတ္ဘူးကြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥေတြနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနတယ္...
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြေပါ့၊ သူတို႔ အဆံုးအျဖတ္က ပဓာနက်တယ္ မဟုတ္လား"

"ဆရာ့ အေနနဲ႔လည္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ ၿမိဳ႕ပိုင္ဘ၀၊ တိုင္းေကာင္စီ တရားသူႀကီး၊
စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ေနာက္ၿပီး အခုျပည္သူေတြကို ဥပေဒ သုတ ေပးေနတဲ့
ေဆာင္းပါးရွင္ဆိုတဲ့ ဘ၀အသီးသီးကို ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ အရေပါ့ ဆရာ၊
ဟဲ... ဟဲ"

"ဟာ... ေဟ့ေကာင္၊ မင္းက 'ဆြဲခ်' ဉာဥ္ မကုန္ေသးဘူးပဲ၊ မင္းလုပ္ခါမွ ငါလည္း ခုံ႐ုံး ေရာက္ၿပီး
ႏွစ္ႀကီးသမား ျဖစ္ရေတာ့မွာပဲ"

"ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဆရာ၊ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာေရးသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဆရာလည္း
စဥ္းစားမိတာ ရွိမွာပါ"

"စဥ္းစားေတာ့ စဥ္းစားတာေပါ့ကြာ၊ ခက္ခဲတဲ့ သခ်ၤာတစ္ပုဒ္ကို တြက္ရသလို ပဲကြ၊ အေျဖမွန္ရဖို႔က
မလြယ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဒို႔ယံုၾကည္ထားတဲ့ ဘာသာေရးရဲ႕ အဆံုးအမအတိုင္း စဥ္းစားၿပီး ေျဖရွင္းၾကည့္
ရေအာင္"

"ေျပာပါဦးဆရာ"

"ဘယ္ကိစၥမွာမဆို အေၾကာင္းရွိလို႔ အက်ဳိး ျဖစ္ေပၚရတာ မဟုတ္လား၊ ဒီေတာ့ ျပႆနာ တစ္ခု
ျဖစ္လာရင္ အဲဒီျပႆနာရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အဲဒီအေၾကာင္းကို သတ္ရမယ္၊
ဖယ္ရွားပစ္ ရမယ္ကြ၊ အဲဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ အက်ဳိးကို လိုက္သတ္ေနလို႔ကေတာ့
'ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ိုက္' သီခ်င္းလိုပဲ လံုးလည္လိုက္ေနမွာေပါ့။ ဒီေတာ့ အခု ျပႆနာရဲ႕
အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ငါ့အေနနဲ႔ (ငါ့အေနနဲ႔) အေၾကာင္းသံုးရပ္ကို
ေတြ႕ရတယ္"

"ေျပာပါဦး ဆရာ"

"ပထမအေၾကာင္းက လြတ္လပ္ေရး ရလိုစိတ္နဲ႔ အတူပါလာၿပီး လူအမ်ားစုမွာ အခုထိ အျမစ္တြယ္
ေနေသးတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ စိတ္၊ ဘာမဆို သာတူညီမွ်၊ တန္းတူရည္တူဆိုတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထား
ေပါ့ကြာ"

"ဒါဆို ဆရာက ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒကို မယံုေတာ့တဲ့ သေဘာလား ဆရာ"

"ေဟ့ေကာင္ ဪ ငါ့ကို အဲဒီေမးခြန္းေမးရင္ 'ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒဆိုတာ ဘာလဲ' လို႔ မင္းကို
ျပန္ေမးရဦးမွာ၊ အဲဒီအခါက်ရင္ မင္းက အအအိပ္မက္မက္တာကို ျပန္ ေျပာသလိုမ်ဳိး
'အူး... အဲ...' ဆို လုပ္ေနမွာ၊ ဒီေတာ့ ဒီကိစၥက ငါနဲ႔သာဆိုင္တဲ့ ပုဂၢလိကကိစၥဆိုေတာ့
ခဏ ေဘးဖယ္ထားလိုက္ဦး၊ ေနာင္ၾကံဳႀကိဳက္တဲ့အခါ မင္းကို ငါေျဖမယ္၊ မဟုတ္ရင္ အခု
ဒို႔ေဆြးေႏြးေနတဲ့ကိစၥ ေဘးကို ေခ်ာ္ထြက္သြားလိမ့္မယ္"

"ဒါဆို ဒုတိယအေၾကာင္းကို ဆက္ပါဦး ဆရာ"

"ဒုတိယ အေၾကာင္းကလည္း ပထမအေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္၊ တကၠသိုလ္ အားလံုးကို
ႏိုင္ငံေတာ္က ဖြင့္လွစ္ေပးထားတာဆိုေတာ့ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ပါ ဆိုင္တဲ့ သေဘာ၊ အားလံုးမွာ
အခြင့္အေရး ရွိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတာ၊ ဒီေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေျပာခ်င္ရာ
ေျပာခြင့္ရွိတာေပါ့"

"တတိယအခ်က္ကေရာ ဆရာ"

"တကၠသိုလ္ပညာကို အလကား မတ္တင္း သင္ယူခြင့္ေပးခဲ့တာ၊ အခု အခေၾကးေငြယူတယ္
ဆိုေပမယ့္လည္း ဆီခ်က္ တစ္ခြက္၊ နန္းႀကီးမုန္႔တီ တစ္ပြဲစာပဲ ရွိမယ္။ ဟိုတုန္းက အခမဲ့
သင္ခြင့္ေပးခဲ့တာက လူဦးေရလည္း နည္းေသးၿပီး တကၠသိုလ္ပညာတတ္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုေနလို႔
လုပ္ခဲ့တာ မွန္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ျပင္သင့္ပါရက္နဲ႔ မျပင္ႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး"

"ဟုတ္ကဲ့၊ စဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြပါ ဆရာ"

"ကဲ ဒီမွာတစ္ေထာက္နားၾကဦးစို႔"

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။