အမွန္တရား တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၂)

အမွန္တရားကို စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း အခုအခါမွာေတာ့ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားက ျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရး အေၾကာင္း ေျပာေနၾကပါၿပီ။

ေရွ႕ကိုလည္း ဆက္ေျပာေနရဦးမွာပဲ။ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအစီအစဥ္မရွိဘဲ ဒီႏိုင္ငံမွာ
ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ဖို႔က မေသခ်ာဘူးေလ။

အခုလို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ဒီမိုကေရစီ မေပးခ်င္ေသးတဲ့ အင္အားစုေတြ၊ ဒီမိုကေရစီကို
နည္းနည္းေလးပဲ ေပးခ်င္ေသးတဲ့ အင္အားစုေတြ၊ ပါးစပ္ေျပာနဲ႔ပဲ ေပးခ်င္ေသးတဲ့ အင္အားစုေတြကို
လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ျဖစ္မလာရေအာင္ ဘယ္သူက ထိန္းႏိုင္မွာလဲ။

လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ထပ္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ေအာင္ ဘယ္သူက ေဖ်ာင္းဖ်ႏိုင္မွာလဲ။

ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ သူ႔ဘာသာသူေပၚလာ႐ိုး ထံုးစံ မရွိပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ စာေရးသူေတြက ေျပာ႐ံုသာေျပာႏိုင္တာပါ။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔
အတြက္ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။

အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားတဲ့ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းေတြကသာ ေတာင္းဆို ႏိုင္တယ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးကလည္း ေတာ္ေတာ္ပရိယာယ္မ်ားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုတာဘာလဲ၊ သူ႔ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔
သူ႔ရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ေတြကို မၾကာခဏ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ရွင္းလင္း တိက် ျပည့္စံုစြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္သလားလို႔ ေမးခဲ့ရင္၊ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့
႐ိုးသားစြာပဲ မရွင္းလင္းေသးပါဘူး၊ မတိက်ေသးပါဘူး၊ မျပည့္စံု ေသးပါဘူးလို႔ပဲ ၀န္ခံရမွာပါ။

တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ မူလဆက္ဆံေရးအေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းအျပင္ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအၾကားတို႔မွာ တံတားခင္းေပးျခင္း၊
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ခြဲျခားထားျခင္းခံရတဲ့ အတိတ္မွသည္ မွ်ေ၀ထားေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေကာင္စီ တစ္ခုသို႔ နီးကပ္စြာ အတူတကြ ေရာက္ရွိၾကျခင္း စသည္ျဖင့္
သူ႔ေနရာနဲ႔သူ တတ္ႏိုင္သမွ် ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ အမိအရ ဖမ္းယူဆုပ္ကိုင္ျပႏိုင္တဲ့ ပန္းတိုင္တစ္ခု
မဟုတ္ဘဲ တစိုက္မတ္မတ္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရမယ့္ လမ္းခရီးတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ားသေဘာတူလက္ခံထားတဲ့ အဓိကဆိုလိုရင္း
အာေဘာ္ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ "လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ေပးျခင္း"
ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာမွာ ျပႆနာ တက္တာက ဆက္ဆံေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။

လူေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအဖံုဖံု၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပံု၊ ေလးစားလိုက္နာမႈနဲ႔
အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈ၊ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ႕ သီးသန္႔ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊
တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ အဆင့္အတန္းနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ၊
အသိပညာ အရင္းအျမစ္တို႔ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဆက္ဆံေရးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္က
ျခားနားသြားၾကပါတယ္။

ဆက္ဆံေရးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ကြဲျပားျခားနားသြားၿပီဆိုမွေတာ့ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးရဲ႕
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအစားစား ကြဲျပားရၿပီေပါ့။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္က ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ား နားလည္ထားၾကတာက
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ခရီးလမ္းကို သြားၾကမယ္ဆိုရင္ အတိတ္တုန္းက အမွန္တရားေတြကို
ဖြင့္ခ်ဖို႔လိုတယ္လို႔ ယူဆထားၾကပံုရပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္အမွန္က ဒါပဲ၊ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြက ဒါေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့
လူေတြက ဒီလူေတြပဲလို႔ ေျပာျပေစခ်င္ၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့ တကယ့္ အမွန္တရားက သူတို႔ေျပာတဲ့ျဖစ္စဥ္နဲ႔ တမင္ျဖစ္ေစ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ
လြဲေခ်ာ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒါအႀကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။

ခုခံကာကြယ္တဲ့လူကလည္း အႀကီးအက်ယ္ ခုခံကာကြယ္မွာျဖစ္လို႔ ပဋိပကၡကို ျပန္ဆြေပးသလို
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ပိုေတာင္ေ၀းကြာသြား ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး
ဆိုတာ အနာဂတ္မွာ အၾကမ္းနည္းအသံုး ျပဳဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အလားအလာေတြ အားလံုးကို
အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။

လူေတြရဲ႕စိတ္မွာ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေစခဲ့တာကို အစိုးရမ်ားကျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့
သူမ်ားက ျဖစ္ေစ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳေပးမယ္၊ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ
ေပးဆပ္မႈရွိမယ္၊ မညီမမွ်ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ျပင္ဆင္ေပးမယ္၊
နစ္နာခဲ့တဲ့ လူ႔အသိုက္အ၀န္းအတြက္ အေျခခံ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္တင္းေပးမယ္၊ တစ္ခ်ိန္က ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားက အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ လူ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား
ဆက္သြယ္ေပါင္းဆံုမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳမယ္စတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာလည္း
အမွန္တရားကို နားလည္သိရွိနားလည္ေစတဲ့အျပင္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုလည္း အက်ဳိးျပဳတဲ့
နည္းလမ္းမ်ားပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အမွန္တရားဆိုတာ
သီးသန္႔အေျခအေနမွလြဲ၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အလားအလာမပါ၀င္ေသာ အမွန္တရားျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

စပိန္နဲ႔ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့ သမား႐ိုးက်
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ မပါရွိဘဲ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားအျပားကို
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ စစ္မွန္မႈ ရွိ မရွိ၊ တာရွည္ခံ မခံ၊ အမွန္တရားေကာ္မရွင္
ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဘယ္လို ကြာတယ္ မကြာဘူးဆိုတာကိုေတာ့ ပညာရွင္ေတြက
ေလ့လာေနၾကဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အနည္း ငယ္အတြင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
ကာလ အထင္ရွားဆံုးယႏၲရားကေတာ့ အမွန္တရားေကာ္မရွင္မ်ားပါပဲ။

ဒီေကာ္မရွင္မ်ား ေပၚလြင္လာတာ သိပ္မၾကာေသးေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ေပးေ၀ႏိုင္စြမ္း
ကေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳ ခံၾကရပါတယ္။

ပနားမား၊ ဥ႐ုေဂြး၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ပီ႐ူး၊ ဆီယာရာလီယြန္၊ ဂါနာ၊
သီရိလကၤာႏိုင္ငံေတြမွာ ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းဆဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဂြာတီမာလာနဲ႔ ေတာင္အာဖရိက အမွန္တရားေကာ္မရွင္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို
အေတာ္ေလးေလးနက္နက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ ယခုအထိ ဖြဲ႕စည္းၿပီးအမွန္ တရားေကာ္မရွင္ ၂၅ ခုထက္မနည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံအလိုက္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးၾကပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း ရွိေသာ္လည္း မူလသက္တမ္းမွာ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္စသည္ျဖင့္
သက္တမ္းတိုသာ ယာယီ သေဘာမ်ဳိး ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရမ်ားရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ေကာ္မရွင္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အရ ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းလည္း ရွိပါတယ္။

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း တရား၀င္လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ႏိုင္ပါတယ္။

စစ္ပြဲအေျခအေနမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေျခအေန၊ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔
ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းေသာ အေျခအေနတို႔မွာ ဖြဲ႕စည္းေလ့ရွိတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

အတိတ္ကာလအေပၚမွာသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ရေသာေကာ္မရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သီးျခား ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းအေပၚမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
လြဲမွားေနေသာ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ လူအမ်ားအျပားပါ၀င္ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ
စံနမူနာျပပံုစံမ်ားကိုသာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့အခါ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈစံမ်ားကို အသံုးျပဳပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေထာက္ခံ အႀကံျပဳခ်က္တို႔ပါ၀င္ေသာ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ
တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းကို အဆံုးသတ္ပါတယ္။

အမွန္တရား ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း
သူတို႔ဟာ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ အတူတူပဲလို႔ သေဘာထားလို႔ မရႏိုင္သလို တရားစီရင္ေရး
ကိုလည္း အစားထိုးလို႔မရပါဘူး။

သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္ အာဏာကလည္း တရား႐ံုးမ်ားထက္ အမ်ားႀကီးနည္းပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အတင္းအက်ပ္ျပဳလုပ္ခြင့္
မရွိပါဘူး။

သူတို႔ရဲ႕တာ၀န္က အမွန္တရားကို ရွာေဖြမယ္၊ ေရြးခ်ယ္ေပးမယ္၊ မွတ္တမ္းတင္မယ္၊
လူ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမယ္၊ အၾကံျပဳခ်က္ေျပာမယ္ ဒီေလာက္ပါပဲ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။