အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၂)

ဒီမိုကေရစီအတိမ္အနက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈကို
ရွာေဖြ ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလိုအပ္ဆံုး စကားကေလးႏွစ္လံုးကေတာ့
အမွန္ တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈပါပဲ။

လူတိုင္း ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ နားလည္လက္ခံႏိုင္သေလာက္ ဒီစကားလံုးေလးေတြကပဲ
အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ အလြန္ေလးနက္ခက္ခဲတဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြနဲ႔
ရင္ဆိုင္ရေစတယ္ဆိုတာကို အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာလိုလို ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ အမွန္တရားကို ေျပာတယ္ဆိုတာ လူအမ်ားက လက္ခံႏိုင္တဲ့ အသိတရား
တစ္ခု ျဖစ္လာရေအာင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဖြဲ႕က သူတို႔ရဲ႕ လူမႈေရး
လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလိုေအးေဆးတည္ၿငိမ္ စြာ ေဖာ္ျပျခင္းကိုပဲ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုကေန
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူမႈေရးအခြင့္ အာဏာ တစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳတယ္လို႔ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အမွန္တရားဟာ လူ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကၿပီ
ဆိုရင္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဒီလိုဩဇာအာဏာ ကင္းမဲ့တဲ့အျပင္ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့လူေတြ
ရွိခဲ့ၾကပါကလားဆိုတာကိုေရာ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေအာက္မွာ ေနထိုင္ခဲ့ရတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြ
ကိုပါ လူအမ်ားက ရွင္းလင္းပီျပင္စြာ သိနား လည္လာၾကၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေတြ၊
ေမတၱာတရား က႐ုဏာတရားေတြ ေပါက္ဖြား လာေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လူမႈဘ၀
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုႏိုင္ရေအာင္ လည္း အကူအညီေပးလိုၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ႏိုင္ငံသား မ်ားထံက ဆင္းသက္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ကေတာ့
ဒီလိုႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အကူ အညီေပးလိုတဲ့ အလိုဆႏၵရွိမႈဟာ အနစ္နာခံ ခဲ့ရတဲ့လူေတြအတြက္
လူမႈေရးအခြင့္ အာဏာကို ဖန္တီးေပးလိုက္တာပါပဲ။

အျခား႐ႈေထာင့္တစ္ခုက လွည့္ၾကည့္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမွန္တရားကို လူ အမ်ားစုက
"ဪဒါဟာ အမွန္တရားပါပဲ လား"လို႔ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလိုက္ျခင္းကိုက
တရားမွ်တမႈတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သြားေစ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ခါတုန္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
တာကို စာဖတ္သူမ်ား မွတ္မိၾကမွာပါ။ တျခား ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြအရ ဒီမိုကေရစီ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ အနည္းဆံုး တရားမွ်တမႈအမ်ဳိး အစား ေလးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒဏ္ခတ္အေရး ယူေသာ တရားမွ်တမႈ၊ အားသစ္ ေလာင္းေသာ တရားမွ်တမႈ၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ
တရားမွ်တမႈနဲ႔ အေလ်ာ္ေပးေသာတရားမွ်တမႈတို႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအထဲမွာ အမွန္တရားေကာ္မရွင္
မ်ားက အဓိကႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တာကေတာ့ သမိုင္းဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈပါပဲ။ အမွန္တရားကို
အမွန္တရားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားဖို႔ သူတို႔ကေတာင္းဆိုတယ္။ ကာယကံရွင္ေတြ
ကလည္း အမွန္တရားကို အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပတယ္။ လူ အမ်ားစုကလည္း
ဒီအမွန္တရားကို အသိ အမွတ္ျပဳလက္ခံလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဒါဟာ သမိုင္းဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈ
ျဖစ္သြားပါၿပီ။ အမွန္တရားေကာ္မရွင္ေတြက ဒီသမိုင္းဆိုင္ ရာတရားမွ်တမႈကို ဘာေၾကာင့္
တန္ဖိုးထား ၾကတာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခုလို အမွန္တရားကို သမိုင္းမွတ္တမ္း
တင္ႏိုင္ျခင္း ဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္က်င့္ တရားအရ ေမွာင္မိုက္ခဲ့တဲ့
အတိတ္နဲ႔ အဆက္ ျဖတ္ပစ္ႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ဒါ့ျပင္ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ မႈေတြကို ျပန္မျဖစ္ေအာင္
လည္း ကာကြယ္ ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ အခုလို သမိုင္းဆိုင္ရာ
တရားမွ်တမႈကေလးေလာက္ ေတာင္ ရရွိေအာင္ အားမထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး ဆိုရင္ေတာ့
ေမွာင္မိုက္ခဲ့တဲ့အတိတ္နဲ႔ အဆက္မျဖတ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္ စက္မႈေတြ
အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္ေပၚမလာဘူး လို႔လည္း ဘယ္သူကမွ် တာ၀န္မယူႏိုင္ၾကပါဘူး။
ကြ်မ္းက်င္လိမၼာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေတာ့ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္း
ေရးကာလေတြမွာ တရားမွ်တမႈအမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးစလံုးကို လိုအပ္သလို ခ်င့္ခ်ိန္သံုးစြဲ
သြားျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ကို ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ အသိပညာေပးတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သဖြယ္
ျဖစ္လာႏိုင္သလို အစြန္းအထင္းမ်ားရွိခဲ့တဲ့ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမွာလည္း
လူထုရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ အသစ္တစ္ဖန္ေပါက္ ဖြားလာရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့ျပင္
အသစ္ထြက္ေပၚလာမယ့္ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ မူလအင္စတီက်ဴးရွင္း
အေဟာင္းမ်ား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လည္း ထိေရာက္တဲ့ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။
အမွန္တရားေျပာၾကားျခင္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုကေတာ့ ျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ေပးဖို႔ပါပဲ။

အမွန္တရားကို လူအမ်ားစုက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ စိမ္းစိမ္းႀကီး ၾကည့္ေနၾကဖို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ ဆက္ဆံေရးရွိရမယ္၊ နားလည္ ႏိုင္ရမယ္၊ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရမယ္၊ အတူတကြ
ေနထိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမယ္၊ ကူညီႏိုင္ ရမယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမယ္။ ဒါေတြက
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ပါပဲ။ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းကေတာ့
ဒါမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးျဖစ္ႏိုင္ပါ့ မလားလို႔ တခ်ဳိ႕က သံသယ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြမွာ
အမုန္းတရားအေျခခံ ရွိသူေတြ၊ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္ေသးတယ္။ ပိုဆိုးတာက
ကြဲျပားျခားနား တဲ့ တန္ဖိုးထားမႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈေတြပါပဲ။ က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ၾကတဲ့
လူေတြကေရာ၊ နစ္နာခဲ့ ရတဲ့လူေတြကပါ ႏွစ္ဖက္စလံုးက "ဒီတိုင္း ျပည္ကို ငါတို႔
ကယ္တင္ခဲ့ၾကရတာ"၊ သို႔မဟုတ္ "ငါတို႔ေကာင္းေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကတာ"ဆိုတဲ့
အေၾကာင္းျပခံစားခ်က္ေတြ ရွိေနၾကရင္ ေတာ္ ေတာ္ရွင္းရခက္ပါတယ္။ အမွန္တရားေကာ္
မရွင္မ်ားရဲ႕ ဘက္မလိုက္တဲ့ လူထုဗဟိုျပဳတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူ
လူထုက အမွန္တရားေကာ္မရွင္မ်ား ထံမွ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ရလဒ္မရရွိ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္
ေကာ္မရွင္ကိုေရာ၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔
အေပၚမွာပါ အလြန္စိတ္ပ်က္ သြားၾကပါလိမ့္မယ္။ အမွန္တရားဟာဘာလဲ ဆိုတာ
သူတို႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရတဲ့ အတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရား မွ်တမႈနဲ႔
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ သံသယႀကီးထြားေစသလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ရဲ႕
အျပစ္အနာအဆာေတြကို လည္း မျမင္ႏိုင္၊ မေ၀ဖန္ႏိုင္၊ မသံုးသပ္ႏိုင္ ျဖစ္ေစရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြ အဖို႔ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က
သိပ္ျမင့္မားေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္၊ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔
ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔အၾကား အခ်ိတ္အဆက္မိေအာင္ လုပ္ဖို႔ကို ပိုၿပီး အေလးထား
သင့္တယ္လို႔ တခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြ က ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
စာဖတ္သူေတြဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် စာအုပ္ စာေစာင္အမ်ား အျပားမွာ ေလ့လာဖတ္႐ႈေန
ၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္က လိုရင္း အက်ဥ္းမွ် တင္ျပသြားပါမယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မွာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈဟာ ဘယ္ေတာ့မွ် ၿပီးျပည့္စံုၿပီရယ္လို႔ မရွိဘူးဆိုတဲ့
အခ်က္နဲ႔၊ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးဟာ တညီတညာ တည္းမဟုတ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊
သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မေရြးေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မႈရွိႏိုင္ တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္တို႔ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
အားလံုးသိရွိထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးဦး စြာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘာေတြ
ပါ၀င္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကမယ္ဆို ရင္ ႏိုင္ငံေရးရာ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ အင္စတီက်ဴး ရွင္းေ
ရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အေတြးအေခၚ အယူအဆေရးရာ၊ လူမႈေရးရာနဲ႔ စီးပြားေရးရာ တို႔က
နယ္ပယ္အစံု ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ဒီလုပ္ ငန္းနယ္ပယ္ေတြမွာ မူလက ဒီမိုကေရစီ အနည္းအက်ဥ္း
ကေလးမွ်ေလာက္သာ ရွိေနရာက ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို ပို၍ခံယူေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံအလိုက္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ပံုေသေဆးၫႊန္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ
တစ္ခုခ်င္းစီမွာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး မူ၀ါဒေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခားနားစြာ ရွိေနႏိုင္
တာကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး နားလည္ ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္
ေရးမွာ ဘယ္လိုပဲ မေရရာမေသခ်ာေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီ
ေဖာ္ေဆာင္ေရး တိုးတက္မႈ ရွိသလား၊ မရွိဘူး လား၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သလား၊
မလွည့္ဘူးလားဆိုတာကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းေတြက အျမဲတမ္းအကဲခတ္ၿပီး
ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီမို ကေရစီအတိမ္အနက္ ေလ့လာတဲ့နည္းေလး
တစ္ခုကိုပဲ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲရွိ တယ္၊ အခ်ိန္မွန္နဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးမႈရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီမို ကေရစီအနည္းအက်ဥ္းမွ်
ရွိတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ပါ၀င္တဲ့ နယ္ပယ္အစံုမွာ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ
သိပ္မရွိဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တိုးတက္မႈ နဲ႔ ဆုတ္ယုတ္မႈက ဘဲစားဘဲေခ်ျဖစ္ေနတယ္၊ သို႔ေသာ္
အထက္ကတင္ျပခဲ့သလို ေရြးေကာက္ ပြဲနဲ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးမႈကေတာ့ ရွိတယ္ ဆိုရင္
ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရစူးက တိမ္ေသး တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒီေလာက္ ကေလးကိုေတာင္
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံရယ္လို႔ကို မေခၚႏိုင္ေတာ့ ပါဘူး။
တရား႐ံုးေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္နဲ႔ အျခားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ
ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀မွာ အင္အားႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုးထားတဲ့အင္စတီ က်ဴးရွင္းေတြ
ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီအင္စတီ က်ဴးရွင္းေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ကိုယ္တိုင္ဒီမိုကေရစီ
နည္းလမ္းတက် ေရြး််ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရတဲ့ လူေတြ မဟုတ္ၾကေစကာမူ သူတို႔ဟာ
ဒီမိုကေရစီနည္း အရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ လူေတြက ပံုေဖာ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒမူေဘာင္
အတြင္း ကေန အလုပ္လုပ္ရတဲ့လူေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ တကယ္လို႔ ဒီလိုအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို
အတိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ အင္အားစုေတြက ဆက္လက္ၿပီး အုပ္စီးထားၾကတယ္ ဆိုရင္
ေတာ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဆင့္အတန္းကို မလြဲမေသြက်ဆင္းေစပါလိမ့္မယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔
ဒီမိုကေရစီေဖာ္ ေဆာင္ေရးဘာသာရပ္ကြ်မ္းက်င္သူ အိုဒြန္ နယ္ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့
အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ပ်က္စီးရတာဟာ သီးသန္႔လူေမြး၀ါဒနဲ႔ အျပန္ အလွန္အက်ဳိးျပဳေဖာက္သည္
၀ါဒေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

ဒါေတြ အားလံုးဟာ အတိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ အေမြခံအလုပ္ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳဘဲ
ဆက္လုပ္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္နဲ႔ ပုဂၢလိက နယ္ပယ္တို႔ ထိစပ္
တဲ့ေနရာေတြမွာ တာ၀န္ခံမႈအားနည္းခ်က္ ေတြရွိလို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြက ပံုမွန္
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေနစဥ္မွာ ကြပ္ကဲမႈ အားနည္းခ်က္
ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတာမို႔ အတိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ အေလ့အက်င့္၊ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္နဲ႔
စ႐ိုက္လကၡဏာေတြ ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာဖုိ႔ ခြင့္ျပဳေပးထားသလို ျဖစ္ေနတတ္တယ္။
ျပည္သူလူထုရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ ကို အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး အျခား တစ္ဖက္မွာက်ေတာ့
စီးပြားေရးအက်ဳိး အျမတ္အတြက္ အက်ဳိးတူသူအုပ္စုေတြကို အခြင့္ အေရးပိုရေစတဲ့ မူ၀ါဒေတြ
ခ်မွတ္ေပး ေလ့ရွိတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အက်ဳိး ေက်းဇူးေတြကို ဧရာမ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕
အခန္းက႑မပါ၀င္ဘဲ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အျခားပညာရွင္ႏွစ္ဦး ျဖစ္တဲ့
မင္းဒက္စ္၊ ပင္ဟဲ႐ိုးတို႔နဲ႔အတူ လက္ တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈ
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား စုစည္းေဖာ္ျပထားတဲ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ထုတ္ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ အိုဒြန္ နယ္က
ေရးသားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔
ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ အေမြခံမ်ား အားေကာင္းေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဩဇာရွိေနျခင္းဟာ
ဒီမိုကေရစီတိမ္ ေကာေစ ျခင္းရဲ႕ ၫႊန္းမွတ္ေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ သားမ်ားရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာပိုင္စိုးမႈကို ကန္႔သတ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ပေပ်ာက္ေစေရးဟာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ
သိပ္အေရးႀကီး တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ပါပဲ လြတ္လပ္ၿပီးထိေရာက္ေသာ
တရားစီရင္ ေရးစနစ္ျဖစ္ဖို႔၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလံုး ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ
အေသအခ်ာရွိေစဖို႔၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ေတြ ပိုရဖို႔နဲ႔ရရွိတဲ့ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကို
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီဟာ နက္႐ိႈင္းစြာျဖစ္ေပၚ
တိုးတက္ေနၿပီလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ က်ယ္ ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူအမ်ားစုရဲ႕ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးမႈနဲ႔ မညီမွ်မႈေတြဟာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ ေဆာင္ေရးမွာ ပင္မအတားအဆီးေတြ ျဖစ္
ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကလည္း အေျခတက်မျဖစ္ေသး၊ ႏိုင္ငံေရး
အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေတြကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ပီပီျပင္ျပင္မျဖစ္
ေသး၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ့ တန္ဖိုးထားမႈေတြ၊ ရပ္တည္ ခ်က္ေတြနဲ႔ အျပဳ
အမူေတြက ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးထားမႈေတြနဲ႔ ပို၍ပို၍ ယွဥ္ၿပိဳင္လာေလ ဒီမိုကေရစီေရစူးကလည္း
တိမ္သြားေလ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတစ္ခု စတင္ျဖစ္ေပၚဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ အေတာ္ႀကီးကို
စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ခုကို စတင္မိၿပီ ဆိုျပန္ရင္လည္း ေရရွည္ရွင္သန္ေအာင္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္း
ေဆာင္ရြက္ၾက ရပါမယ္။ ဒါက ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး
လိႈင္းႏွစ္လိႈင္းမွာတုန္းကလည္း ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ ေရရွည္ ရွင္သန္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကဘူးလို႔
ပညာရွင္ ဟန္တင္တန္ကိုယ္တိုင္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အလားတူပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ ေဆာင္ေရးတတိယလိႈင္း (၁၉၇၄ ေနာက္ပိုင္း) ႏိုင္ငံေတြ
မွာလည္း ပီ႐ူး၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားနဲ႔ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံေတြဟာ ေနာက္ျပန္ ေလ်ာဆင္းေနၾကၿပီလို
႔ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ထုတ္ သူ႔ရဲ႕ စာအုပ္မွာ သံုးသပ္ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ဖတ္ရပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ စ႐ိုက္လကၡဏာေတြဟာ မေရရာမေသခ်ာမႈ ဒီဂရီအလြန္ျမင့္မားပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး ေရွ႕ကိုတိုးတက္ဖို႔၊ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ကို ျပန္ဆုတ္ဖို႔
သီးသန္႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ သူ႔ဟာနဲ႔သူ အျမဲ ရွိၾက ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး
အတြက္ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကလည္း တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ
မတူညီၾကဘူး။ လက္တင္ အေမရိကႏိုင္ငံေတြ နဲ႔ ပါကစၥတန္၊ ထိုင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတြမွာ အေပး
အယူ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ၾကရတာဟာ စစ္ဘက္နဲ႔ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အင္စတီ
က်ဴးရွင္း (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား) ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အေရွ႕ဥေရာပ၊ အလယ္ ဥေရာပမွာေတာ့ အစိုးရနဲ႔ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး
အာဖရိက မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြအၾကား ျဖစ္ၾက တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမို ကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာေတာ့ အေပးအယူ အေလွ်ာ့
အတင္းလုပ္စရာ သူတို႔ ထက္ ပိုမ်ားႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ထက္
ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးအလိုဆႏၵရွိမႈ ျမင့္မားသင့္တယ္၊ ေရရွည္အက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္
ပိုၿပီး စိတ္ရွည္ သည္းခံသင့္တယ္၊ ပိုၿပီး ဇြဲလံု႔လရွိသင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါေၾကာင္း
တင္ျပလိုက္ ရပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။