အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (၁၅)

တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းရဲ႕ သမိုင္းအေရြ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလမွာ
အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္း မၾကာခဏ
ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္လာဖို႔ အၾကမ္းဖ်င္းလိုအပ္ခ်က္ ရွစ္ခ်က္မွာ
တစ္ခ်က္က တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းပါပဲ။

လူ႔ က်င့္၀တ္အေနနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာ အရျဖစ္ေစ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းဆိုတာ အျပစ္တင္
ခံထိုက္ျခင္း၊ တာ၀န္မကင္းျခင္းနဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားႏိုင္ျခင္းတို႔ကို
ဆိုတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ တစ္ခုမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈ သေဘာအရဆိုရင္ေတာ့ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းဟာ လူပုဂၢိဳလ္၊ သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ထြက္ေပၚလာေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊
ရလဒ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တာ၀န္ခံမႈဟာ ကာလ သံုးပါးစလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အတိတ္နဲ႔ အနာဂတ္ ကာလကေတာ့
ငါလုပ္တာ မဟုတ္လို႔ ငါနဲ႔ မဆိုင္ဘူး၊ ပစၥဳပၸန္သာ တာ၀န္ခံႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာရင္ အဲဒါ
တာ၀န္မဲ့တာပါပဲ။ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္စပ္မႈ သေဘာတရားကို ျငင္းပယ္ရာက်ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အတိတ္ကို တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးရတာဟာ
ဘယ္သူဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ် ရည္ၫႊန္းျခင္း မရွိပါဘူး။

ေကာင္းမြန္ ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အဂၤါရပ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔သာ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အတိတ္ကို တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ လူသားမ်ားကို
ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေစခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ တရားမွ်တမႈကို ျပန္လည္
ရရွိေစဖို႔အတြက္ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပစၥဳပၸန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ သာမက အတိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ အနာဂတ္ကာလအတြက္ပါ
အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစတာမို႔ ဒါကိုအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပစၥဳပၸန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္လို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခြင့္အေရးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တရားမွ်တမႈရွိလာေစရန္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအလိုက္
စနစ္တက် အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မစတင္မီ ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ေရာ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေနစဥ္
ကာလမွာေရာ တရားမွ်တမႈကို ဘယ္လို ျပန္ရေအာင္ လုပ္ေပးရမလဲဆိုတာကို
စဥ္းစားၾကရပါမယ္။

က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ လူေတြနဲ႔ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ လူေတြ
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္။

စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြအရ အတိတ္ကို
တာ၀န္ခံျခင္းမွာ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပန္းတိုင္ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

ပထမပန္းတိုင္က အတိတ္ကာလ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈေတြေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္
တံု႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္နဲ႔ ဒုတိယပန္းတိုင္ကေတာ့ အနာဂတ္မွာ
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ခံစားရမႈမ်ား ထပ္မျဖစ္ေစေရး ကာကြယ္ေပးရန္တို႔ပါပဲ။

အနစ္နာခံခဲ့ရတဲ့လူေတြက သူတို႔ရဲ႕ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူရဲ႕ သိရွိလက္ခံမႈ ရရွိေအာင္
တိက်မွန္ကန္စြာ ေျပာျပႏိုင္ေစျခင္းဟာ အမွန္တရားေကာ္မရွင္မ်ားရဲ႕ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္တာဟာ အနစ္နာခံခဲ့ရသူေတြရဲ႕ အတိတ္က ခံစားရမႈေတြကို သက္သာသြားရေအာင္
ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုပါပဲ ေပးေလ်ာ္ျခင္းနဲ႔ ကုစားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကလည္း အတိတ္တုန္းက ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈေတြ
အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ စိတ္ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

က်ဴးလြန္သူေတြကို တရားစြဲဆိုႏိုင္တဲ့ တရားစီရင္ေရး ယႏၲရားကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ တရားမွ်တမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ေကာင္းစြာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရပါမယ္။

ဒါေတြအားလံုးဟာ အတိတ္မွာ ခံစားခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရေတြက လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့
တံု႔ျပန္မႈေတြပါပဲ။

ဒီလိုတံု႔ျပန္မႈမ်ဳိး မေပးႏိုင္ေသးရင္ေတာ့ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ေရစူးတိမ္ေနေသးတာက
အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အနာဂတ္မွာ အတိတ္တုန္းကလို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ မရွိေစဖို႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့
လုပ္ငန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။

အထက္က တင္ျပခဲ့တဲ့ တံု႔ျပန္မႈေတြကိုယ္ႏိႈက္ကလည္းပဲ ေနာက္တစ္ဖန္ ျပန္မက်ဴးလြန္ရဲေအာင္
ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ပထမပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ အတိတ္က နစ္နာခဲ့တဲ့လူေတြအတြက္ တံု႔ျပန္မႈကို လံုလံုေလာက္ေလာက္
မလုပ္ခဲ့ဘဲ ဒုတိယပန္းတိုင္ဆက္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕လည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အေျခအေနနဲ႔ ကိုယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵရွိမႈက
ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းေတြထဲမွာ အတိတ္က က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သူမ်ားကို
အာဏာအခိုင္အမာ ျပန္မရေစျခင္းနဲ႔ အနာဂတ္မွာ က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား
ထပ္မံမေပၚေပါက္လာေစရန္ တားျမစ္ျခင္းတို႔က အဓိကက်ပါတယ္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးက ဒီလို တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ၾကဖို႔
လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလမွာ အၾကမ္းနည္းအသံုးျပဳမႈေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားေကာင္းလာဖို႔နဲ႔ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား အသစ္တစ္ဖန္ ရွိလာခဲ့မယ္
ဆိုရင္လည္း ျပည္သူလူထုက အားကိုးယံုၾကည္ႏိုင္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ
ရွိေနဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈအစီအစဥ္ေတြဟာ ဒီပန္းတိုင္
ႏွစ္ရပ္ကိုပဲ ဦးတည္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အယူအဆအေပၚ
အေလးထားမႈ သေဘာထားက ယခု ၂၁ ရာစု အေစာပိုင္းကာလမွာ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ၿပီး
ေျပာင္းလဲလာမႈေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံအလိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕
အာ႐ံုစူးစိုက္မႈနဲ႔ အေထာက္အကူေပးမႈေတြကေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ ကြာျခားသြားၾကၿပီ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၁၉၈၀ ျပည့္ လြန္ႏွစ္မ်ားနဲ႔ မတိုင္မီက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ
တရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပထမမ်ဳိးဆက္၊ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္နဲ႔ ေနာက္ပိုင္း
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဒုတိယမ်ဳိးဆက္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း
သတ္မွတ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။

ပထမမ်ဳိးဆက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္
ေတြ႕ခဲ့ရတာကေတာ့ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီသို႔
ကူးေျပာင္းလာခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြပါပဲ။

ဒီျဖစ္စဥ္ေတြထဲက အေတာ္မ်ားမ်ားက လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကေန အပန္းတႀကီးရွိလွေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြဟာ အတုယူစရာ နမူနာေကာင္းရယ္လို႔ မရွိေတာ့၊
အေျခအေနေတြကမ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အျပင္ အေျပာင္းအလဲေတြကလည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕
စိတ္ကူးနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ေနတဲ့အတြက္ မွန္းဆလို႔မရဘဲ
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ ပ်က္ေလ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။

တျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကိုလည္း စနစ္တက် ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသးတဲ့အတြက္ အမွားအမွန္မခြဲျခားႏိုင္ျခင္း၊ တျခားလူေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို
အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ အေမရိကတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရား႐ံုးနဲ႔
ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ရ၀မ္ဒါတို႔က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈေၾကာင္း တရား႐ံုးေတြက
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈအတြက္ ဥပေဒ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ
ဆင္ျခင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပထမမ်ဳိးဆက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈေတြဟာ သီအိုရီအယူအဆ
အခိုင္အမာျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိေသးမီ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ႔ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိး ေနရသလို ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ပထမမ်ဳိးဆက္ ကူးေျပာင္းမႈေတြဟာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြနဲ႔
ဆက္စပ္ေနတာလည္း မ်ားပါတယ္။

လူအမ်ားအျပားဟာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြမွာ သားေကာင္ေတြ
ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမဲ့တဲ့ျပစ္မႈမ်ား၊ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္း
တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ားလည္း
ဖ်က္ဆီးခံရမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

တရားစီရင္ေရး ယႏၲရားမွာလည္း အရင္းအျမစ္ေတြက ဘယ္ေတာ့မွ် လံုလံုေလာက္ေလာက္
မျဖစ္ခဲ့ဘူး။

ပိုဆိုးတာက အဲဒီတုန္းက ဖိႏွိပ္မႈမ်ားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားဟာ အစိုးရနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့အပိုင္းက အမ်ားစု ျဖစ္ေနတယ္။

ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံအေျခအေန
သူတို႔အေၾကာင္း တရားေတြနဲ႔သူတို႔ ျဖစ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ပထမမ်ဳိး ဆက္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ
တရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသိုက္အ၀န္းေတြက
ကူညီႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ဘူး၊ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ဘူး။

အဲဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈမွာ အမွန္တရားကပဲ
အေရးႀကီးသလား၊ တရားမွ်တမႈကပဲ အေရးႀကီးသလား၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကပဲ
အေရးႀကီးသလား ဆိုတာကိုေတာင္ ေ၀ခြဲလို႔မရဘဲ ကိုယ္သန္ရာကိုယ္လုပ္ခဲ့ၾကရတာ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔ေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အထက္ကတင္ျပခဲ့တဲ့ အေျခခံဦးတည္ခ်က္သံုးခ်က္ကို သီးျခား စီခြဲၿပီး
မစဥ္းစားၾကေတာ့ပါဘူး။

ဒီအခ်က္ေတြဟာ တစ္ခုအေပၚတစ္ခု အျပန္အလွန္ မွီခိုေနရတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။

ပဋိပကၡေတြ ေျဖရွင္းၿပီးတဲ့အခါ၊ သို႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈေတြ
ျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ ဒီဦးတည္ခ်က္ သံုးခုစလံုးကိုရေအာင္ လုပ္ရမွာပဲ။

ဒီဦးတည္ခ်က္အားလံုးဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ လူေတြအားလံုး နားလည္ထားၾကတဲ့
တာ၀န္ခံမႈ ရွိျခင္းဆိုတဲ့ အပိုင္းထဲမွာ အက်ဳံး၀င္ေနပါတယ္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေတာ့ လုပ္သြားမယ္၊ အမွန္တရားနဲ႔
တရားမွ်တမႈကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ေတြးရင္ ဒါဟာ ပထမမ်ဳိးဆက္
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတုန္းက စဥ္းစားခဲ့ၾကတဲ့နည္းပါ။

ဒီအေတြးအေခၚက ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုေလာက္ ေနာက္က်ခဲ့ပါၿပီ။

ဒီေခတ္မွာေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရတိုင္းဟာ ဒီဦးတည္ခ်က္
သံုးခုစလံုးကို ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္လိုအစီ အစဥ္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္ဆိုတာ
ဇယားခ်ၿပီး လုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုခုကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမိရင္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အျပင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အာဂ်င္တီးနားနဲ႔ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ ေတြအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ျပည့္စံုစြာ အေကာင္အထည္
မေဖာ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ ၾကာရွည္စြာ အရိပ္မည္းႀကီးက
စိုးမိုးေနမွာျဖစ္တယ္။

ဒီအရိပ္မည္းႀကီးကလည္း ႏွစ္ေတြဘယ္ေလာက္ပဲၾကာၾကာ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ မၿပီးမခ်င္း ဆက္လက္တည္ရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ
အားထုတ္ပံုျခင္း မတူၾကပါဘူး။

အမွန္တရားနဲ႔ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးေကာ္မရွင္မ်ားနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ တရား႐ံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔
ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ၾကတာရွိသလို ယခင္က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သူေတြကို အာဏာျပန္မရေစရန္
အတြက္ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အနားေပးျခင္း နည္းလမ္းေတြနဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာ
ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျခံဳငံုမိေအာင္ ေလ့လာဆန္းစစ္
လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာထက္ ဒီဦးတည္ခ်က္ေတြကို
အမွန္တကယ္ ရခဲ့သလား၊ မရဘူးလား ဆိုတာက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစိုးရေတြဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ
အလုပ္တစ္မ်ဳိးတည္း လုပ္ေနရတာ မဟုတ္ပါဘူး။

သူတို႔ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူေနမႈဘ၀လံုျခံဳေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြနဲ႔
အေလ့အက်င့္ေတြ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရး ျပန္လည္နာလန္
ထူလာေစေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစတဲ့
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ တျခားအလုပ္ေတြ
အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။

အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကို ဦးေဆာင္ေနရသူတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားရဲ႕
စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္း အျမဲခံေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာမဆို အာဏာလက္၀ယ္ကိုင္ထားတဲ့
လူေတြဟာ အတိတ္က က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို တရားသျဖင့္ ျပန္ျဖစ္ေစလိုတဲ့
စိတ္ဆႏၵအမွန္သာ ရွိတယ္ဆိုရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေရးတို႔ကို
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေကာင္းစြာခ်ိန္ဆၿပီး လုပ္ႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအလုပ္ေတြဟာ တစ္ခုကိုတစ္ခု မထိခိုက္ေစဖို႔လည္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးႏိုင္ရပါမယ္။

ဒီေန႔ကမၻာႀကီးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာထား အရွိန္ျမင့္မားေနခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး
အက်ဳိးစီးပြားဟာ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈေတြအေပၚမွာ
စုစည္းခိုင္မာစြာ က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာႀကီးကိုယ္ႏိႈက္က ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းအေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးအရနဲ႔ ဥပေဒေရးအရ
အကူအညီေပးရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကို တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ေနပါၿပီ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားမွ်တေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ေတြဟာ မည္သည့္ ႏိုင္ငံမွာမဆို
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္း ေတာင္းဆိုမႈေတြနဲ႔
ခိုင္မာေသာမိတ္ဖက္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားေနပါတယ္။

ဒါဟာ လူတန္းစားေပါင္းစံု အလႊာေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးရာနဲ႔ ဥပေဒေရးရာ
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားအေနနဲ႔ စနစ္တက်နဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့မႈမ်ားကို တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနမယ္ဆိုရင္ အလြန္ႀကီးမားတဲ့
အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။

အေရးႀကီးတာကေတာ့ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း သေဘာထားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုအတြင္းမွာ
အႀကီးအက်ယ္ေရြ႕ေျပာင္းမႈျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ
တရားမွ်တမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မူေဘာင္အတြင္းမွာ က်ေရာက္ေနပါတယ္။

အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ဟာ
အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြျဖစ္လို႔ အခ်ိန္ဇယားခ်ၿပီး
ၿပိဳင္တူရင္ေပါင္တန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတရားမွ်တမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြပါပဲ။

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း အမွန္ေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကၿပီဆိုရင္ေတာ့
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဘယ္သူကမွ် ရပ္တန္႔ထားဖို႔ရာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါေၾကာင္း
တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။