သမၼတသစ္ ထုဆစ္ရမည့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ကြ်ႏ္ုပ္သာ သမၼတျဖစ္ခဲ့လွ်င္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကြ်ႏ္ုပ္သာ သမၼတျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္ ပထမဦးဆံုး စလုပ္မည့္ အလုပ္မွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ ပါတီ ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ပါတီစံု စနစ္ကို အခိုင္အမာ က်င့္သံုးၿပီးမွသာလွ်င္
ဒုတိယ ေျခလွမ္း အျဖစ္ေပါင္းစပ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုကို ကြ်ႏ္ုပ္ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳ ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊
သံတမန္ေရးတြင္ အဓိကက် မည့္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခု ခန္႔ကိုသာ ကြ်ႏ္ုပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ပါတီဘက္က
တာ၀န္ယူ ခန္႔အပ္ႀကီးၾကပ္ၿပီး က်န္ဌာနမ်ားကိုမူ မဲရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ဒုတိယ၊ တတိယ လိုက္မည့္
ပါတီႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ားကိုပါ ေပါင္းစုၿပီး ပါတီအစံု ပါ၀င္စီမံခြင့္ေပးသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ အဖြဲ႕ကို မဖြဲ႕စည္းမီ ကြ်ႏ္ုပ္ အေစာဆံုးလုပ္မည့္ အလုပ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၾကသည့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထဲက ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရင္ဆံုးေတြ႕ဆံုရမည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပါတီက မဲ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့ေစကာမူ အာဏာရ ပါတီဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို
ကြ်ႏ္ုပ္လက္ခံမည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုးရမည့္ ပါတီႏွင့္ အျခားပါတီမ်ား
ကိုလည္း အတိုက္အခံပါတီဟူေသာ စကားရပ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေစမည္ မဟုတ္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပါတီ မ်ားအားလံုးသည္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည္ကို
ေလ်ာ္ညီစြာ၊ ပါတီစံုစနစ္ႏွင့္လည္း ပီသစြာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး
လုပ္ကိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အစိုးရဖြဲ႕သည့္ပံုစံသည္ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ရာမေရာက္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒကိုလည္း
ေဘာင္မေက်ာ္ေပ။

အစိုးရအဖြဲ႕ကို မည္သူေတြႏွင့္ မည္သုိ႔ဖြဲ႕စည္းရမည္ဆိုျခင္းကိုမူ မည္သည့္ဥပေဒထဲတြင္က တိတိက်က်
ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေပ။

ထိုအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ပါက အစိုးရအဖြဲ႕ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႕ခြင့္ရမည့္
အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးထားသကဲ့သို႔ရွိေခ်ေလ၏။

ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကို မစြဲကိုင္ႏိုင္သလို အျခားအျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုး
ကိုလည္း Power Sharing ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာ ေရာက္ေစသည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ယံုၾကည္မိသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို စတင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု
အားလံုးပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံ့အေရးကို လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မွ ေသြဖည္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခင္းဆီ အတူတကြ
ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ လမ္းေကာင္းႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစမည္ဟုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္ထပ္ဆင့္
ယံုၾကည္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္သူဘ၀ထဲသို႔ အမွန္ကြင္းဆင္းၿပီး သူတို႔ ဘာလိုအပ္ေနတာလဲ၊
သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာ ဘာလဲ အရင္သိေအာင္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကို သိရွိၿပီးမွသာလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္း
ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ကာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေစခဲ့သည့္အဓိက အခ်က္ျဖစ္ေသာ
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေ၀းကြာေနခဲ့ျခင္းဟု ကြ်ႏ္ုပ္ထင္ျမင္ယံုၾကည္ထားခဲ့ေလသည့္ အားေလ်ာ္စြာ
မိမိအစိုးရအဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်င္သည့္ အလုပ္မ်ားကို ခဏေဘးဖယ္ကာ ျပည္သူက အရင္ဆံုး
ဘာလုပ္ေစခ်င္သလဲဆိုသည္ကို သိေအာင္ ျပည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကို အတိအလင္းတစ္မ်ဳိး၊
ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ တစ္မ်ဳိး လုပ္သြားရမည္ဟုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္ယူဆထားေလသည္။

သို႔မွသာ ျပည္သူလူထုအတြင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္
ေနာက္ဆံုးပကတိ အေျခအေနမွန္မ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္္သူမ်ားရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ပကတိ အေျခအေနမွန္မ်ားကို သိရွိၿပီးပါက
ကြ်ႏ္ုပ္ အေဆာတလ်င္ ျပဳလုပ္မည့္ အခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားအလိုက္ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္
၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေရြးႏုတ္ျပင္ဆင္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံက်သည့္ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈအက်ဳိး စီးပြားဘ၀မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္
ျဖစ္ပါသည္။

လူနည္းစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုမူ
ကြ်ႏ္ုပ္လက္ခံမည္မဟုတ္ေပ။

ေနာက္ ဒုတိယလုပ္မည့္လုပ္ငန္းမွာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ဆင္းၾကည့္ၿပီး
ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စစ္ေဆးၾကရမည့္ အလုပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

အဂတိတရားလိုက္စားၿပီး အပိုကုန္က်ေစမည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ဳိး၊ တင္ျပခ်က္မ်ဳိးမျဖစ္ ေပၚေစရန္
အလြန္ပင္အေရးႀကီးလွေပသည္။

ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းအႀကီးအမႉးမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား၏ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို
ျပန္လည္စိစစ္ကာ ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည့္ကိစၥ အ၀၀ကို
ကြ်ႏ္ုပ္တာ၀န္ယူသည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းတြင္ ေလွ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ပင္
ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ျပည္သူလူထု အေပၚ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္ေသာ ဌာနမ်ားအျဖစ္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု၏ သြားေရးလာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ စားေသာက္ ေနထိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားမွအစ အဆင္ေျပ
လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး မူ၀ါဒအသစ္မ်ားျပန္လည္ေရးဆြဲကာ ဖိအားေပး
ၾကပ္မတ္တိုက္တြန္းမည္ျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ
လူထုအၾကား အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ
နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ rule of law ျဖစ္ေအာင္ အခိုင္အမာ
တည္ေဆာက္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔မွသာ ႏိုင္ငံအတြင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ အျမစ္တြယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးစင္တာမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း
ေလ်ာ႔ပါးသြားေစမည္ ျဖစ္ေလသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲမ်ား အတြက္မူအထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို
တာ၀န္ယူေစကာအဆိုပါ စင္တာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ယခင္ဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းထားသည့္
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႕ျဖင့္ပင္ ထပ္မံေပါင္းစပ္
ထိန္းညိႇေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္မူ စတုထၳအခ်က္အေနျဖင့္ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္မည့္အခ်က္မွာ
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္အေရးတႀကီး ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ စစ္မွန္ေသာ ေပါင္းစပ္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို
ပံုေဖာ္ေရး၏ လမ္းစပင္ ျဖစ္ေပသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးျဖစ္သည့္
လႊတ္ေတာ္မ်ားအလိုက္ ၎တို႔တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ
အသစ္မ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾက ေစၿပီး တင္သြင္းေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၾကရမည္
ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကရမည့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမ်ားတြင္
ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ က်န္တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရး၊
ေနာက္ သယံဇာတမ်ား အခ်ဳိးတူ ေ၀မွ်သံုးစြဲေရး ဟူသည့္ အထူးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားကို
ထည့္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အျခားအျခားေသာ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ ၎တို႔
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္သာျဖစ္ၿပီး ျပည္ပ ေခ်းေငြ
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္လည္း အခ်ဳိးက် မွ်ေ၀ၿပီး တက္ညီလက္ညီ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကရမည္သာ
ျဖစ္ေလသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအပိုင္းကို ေျပာရပါလွ်င္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကိုလည္း
Professional ပီပီသသ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းစြာ ရပ္တည္ၿပီး
စြမ္းရည္ျမႇင္႔တင္ႏိုင္ေရး၊ စစ္သည္မ်ား ကိုယ့္ဂုဏ္ ကိုယ့္သိကၡာႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္
လိုက္ဖက္စြာ ေနထိုင္၀တ္ဆင္စားေသာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ေရးတို႔ကို တစ္စုိက္မတ္မတ္
အားေပးကူညီမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ့္သိကၡာႏွင့္အညီ အဂတိတရား
ကင္းကင္းရွင္းရွင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုက အမွန္တကယ္ေလးစားထိုက္သည့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား
ျဖစ္ေစေရး ကြ်ႏ္ုပ္ တတ္စြမ္းသမွ်အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔၏ လစာစရိတ္မ်ား ထိုက္တန္စြာရရွိေရးႏွင့္ ဘ၀လံုျခံဳမႈ ရွိေရး၊ ဘ၀အာမခံခ်က္ရရွိေရးတို႔အတြက္
ကိုလည္း စဥ္းစားတြက္ခ်က္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀အစစ္အမွန္ကို သိရွိေလ့လာၿပီး ျပင္ဆင္ထိုက္သည့္
ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားအျပင္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း
မိမိႏိုင္ငံအတြင္းမွာပင္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သက္သာသာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး၊
စပါးမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရးတို႔ကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အေျခခံ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊ ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ
အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္ ဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားစြာအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးကိစၥသည္လည္း
ကြ်ႏ္ုပ္ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒတြင္ ပါရွိေလသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ား၊ ကေလးသူငယ္
သက္ႀကီးဘိုးဘြားေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥမ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည့္
လုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ အရာအားလံုးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား အားလံုးသည္
ေန႔တြင္လည္း အားၾကရမည္ မဟုတ္၊ ညတြင္လည္း နားၾကရမည္ မဟုတ္ဘဲ ကြ်ႏ္ုပ္ခ်စ္ေသာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာသည့္ ျပဲေနေအာင္လုပ္ပါမွ တန္ကာက် မည္ဟူေသာ စကားကို
လက္ကိုင္ျပဳကာ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ အ႐ိုးေၾကေၾက
အေရခန္းခန္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

(စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္ ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပင္ပစာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္
ကေလာင္ခြဲအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရးသားေနသူ ျဖစ္သည္။)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး