''မဲဆႏၵရွင္စာရင္းလာၾကည့္တဲ့သူေတြက ေကာ္မရွင္ရဲ႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သုည ဒသမ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လာၾကည့္တယ္လုိ့ ေတြ႔ရပါတယ္။''

ယံုၾကည္ရေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE) က
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ
လကုန္ေနာက္ဆံုးထား၍ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၄၈ ဦးကို မံုရြာၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေခၚယူလ်က္ရွိသည္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ယံုၾကည္ရေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး
ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္းအား ျမန္မာတိုင္းမ္ေန႔စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ သတင္းေထာက္ သင့္ေတာ္(မံုရြာ)က
ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။

vote.jpg - 34.18 KBvote.jpg - 34.18 KB

PACE အဖြဲ႕အေနနဲ႔ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႔ ဘာေတြေဆာင္ရြက္
ထားတယ္၊
ဘာေတြေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ တာကုိ အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
ပထမအပိုင္းျဖစ္တဲ့ မဲစာရင္းျပဳစုတာကို လုိက္လံေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာထားပါတယ္။
ေကာ္မရွင္ေျပာတာက မဲစာရင္းကုိ တစ္အိမ္ တက္ဆင္း ျပဳစုတယ္ေျပာတယ္။ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္း
လုပ္သြားတယ္ဆိုတာကို မဲဆႏၵရွင္ ေတြရဲ႕ အိမ္ေတြကို လုိက္လံေမးျမန္း ေစာင့္ၾကည့္တာ
ေတြလုပ္ထားပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပသတာကို ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။
ျပသတဲ့အခါ ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္႐ံုးမွာျပသတာေတြဟာ လူျမင္သာတဲ့ ေနရာမွာျပသသလား။
ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုတာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ တတိယအေနနဲ႔ အမတ္ ေလာင္းေတြ
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ညီၫြတ္မႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္
သလုိအမတ္ေလာင္းေတြစည္း႐ံုး ေရးလုပ္တဲ့အခါ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြကုိ တုိက္ခိုက္တဲ့စကားလံုး
သံုးသလားဆုိတာကို လည္းေစာင့္ၾကည့္ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေငြေပးစည္း႐ံုးတာေတြရွိသလား
ဆိုတာကို အမတ္ေလာင္းေတြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတဲ့ေနရာ ေတြအထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ဧၿပီ ၁ရက္အတြက္ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ေနပါသလဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲေပးတာကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ မယ္။ အဲဒီလိုေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္အတြက္
၄၈ ေယာက္နဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါမယ္။ မဲ႐ံုေတြကို က်ပန္္းနည္းစနစ္နဲ႔ေစာင့္ၾကည့္မယ္။
အဲဒါကေတာ့ ဘယ္မဲ႐ံုကိုဘယ္သူေစာင့္ၾကည့္မယ္ဆုိတာ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္ထားပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ ေရြးခ်ယ္ထား တဲ့ ၄၈ ဦးက မဲ႐ံုေတြကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာမယ္။
ထုိင္ၾကည့္မယ္။ အဲဒီေန႔တစ္ေနကုန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကပါမယ္။ ျမင္သမွ် ေတြ႕ သမွ်ကို
မွတ္သားထားၿပီး အခ်က္အလက္ ေတြကို ျပဳစုၿပီးရင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ခ်ျပေပးသြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမွာ လူဦးေရ ၂ဝေလာက္နဲ႔
ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔မွာ ၄၈ ဦးနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ၄၈ ဦးနဲ႔
ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အဖြဲ႔မွာ ေလာေလာ ဆယ္ ၁၈ ဦးသာရွိေသးၿပီး ၃ဝလိုေနပါေသး တယ္။

လုိေနတဲ့ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြေခၚဖို႔ ဘယ္လို အခ်က္ေတြၾကည့္ၿပီး ခန္႔ထားမွာလဲ
ဆိုတာနဲ႔
ဘယ္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရမယ္ ဆိုတာကိုေျပာျပေပးပါဦး။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မဟုတ္သူျဖစ္ရမွာ ျဖစ္သလို
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ ပါတီရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ကူညီအားေပးတာဝန္ယူ
လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့သူမျဖစ္ရပါဘူး။ ၁၈ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးတဲ့မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့သူျဖစ္ရမယ့္အျပင္
ျမန္မာစာနဲ႔ျမန္မာစကားကို ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္၊ ေျပာတတ္သူျဖစ္ရ
ပါမယ္။ လူအမ်ားနဲ႔လည္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ဆက္ဆံေျပာဆိုတတ္သူျဖစ္ရပါမယ္။
မံုရြာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနရာေဒသမေရြး သြားလာ ႏုိင္ရမွာျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္တဲ့ေနရာမွာ
ဘက္လိုက္တာမရွိဘဲ တိတိက်က်နဲ႔ အခ်ိန္ မွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့သူလည္း ျဖစ္ရပါမယ္။
ကုိယ္တာဝန္က်တဲ့ေနရာမွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္သူလည္း ျဖစ္ရပါမယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့
သူေတြကို PACE အဖြဲ႕က မတ္လထဲမွာ ႏွစ္ရက္သင္ေပးမယ့္စစ္တမ္းေကာက္ယူနည္း
သင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ လုပ္အားေပး
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းၿပီးတဲ့ အထိ တက္ဖို႔လိုသလို စစ္တမ္းေကာက္တဲ့
ကာလအတြင္းမွာ PACE အဖြဲ႕က ေနထိုင္ သြားလာကုန္က်စရိတ္ကို ခရီးအကြာအေဝး
ေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ႏႈန္းထားေတြကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့
သူေတြဟာ ကုိေဇာ္သူရိန္ထြန္း ဖုန္း - ဝ၉၄ဝဝ၄၅၄၅၂၃ ကို ဆက္သြယ္
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားမႈ ဘယ္လို
ရွိပါသလဲ။

အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ တဲ့အဖြဲ႕ရဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ စိတ္ဝင္စားမႈ
အေတာ္ေလးအားနည္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ စစ္တမ္းအတြက္ ေမးခဲ့တဲ့အထဲမွာ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲကို သိရွိပါသလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္း ကိုေမးရာမွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့ လူအေရ
အတြက္ရဲ႕ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ သိရွိတယ္ လို႔ေျဖတာ ေကာက္ယူရရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းလာၾကည့္တဲ့သူကေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္မႈအရ သုည ဒသမ
၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လာၾကည့္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ အရင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြထက္ေတာ့
စိတ္ဝင္စားမႈ အေတာ္နည္းသြားတာေတြ႕ရ ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလည္းျဖစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီအေလ့အထေတြ အလြန္အားနည္းေသးတဲ့အတြက္ နည္းသြားတာ
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈန႔ဲ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီက အႏိုင္ရၿပီး
အစုိးရျဖစ္သြားၿပီဆိုေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ စိတ္ေအးသြားတာမ်ဳိးလည္းပါတာ
ေပါ့။ တစ္ဖက္ကလည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မဲဆြယ္စည္း
႐ံုးတာမရွိေတာ့ဘူး။ မဲဆႏၵနယ္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ့္ အမတ္ေလာင္းေတြဟာ ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္
မဲဆြယ္ရတာျဖစ္ၿပီး ပါတီေတြအေနနဲ႔လည္း အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔မဲဆြယ္တာေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ မရွိ ေတာ့
တဲ့အတြက္ လူေတြရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈက အရင္က အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေလာက္ စိတ္ဝင္စားမႈ
မရွိဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ အခုလို သိခ်င္တာေတြေျဖေပးတဲ့ အတြက္ ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္းကုိ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး