ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ

 

ဥေရာပသမဂၢတည္ေထာင္ရန္ ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးၾကစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - အီးယူဥေရာပသမဂၢတည္ေထာင္ရန္ ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးၾကစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - အီးယူ

ဥေရာပသမဂၢ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ေပးခဲ့သည့္ ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာ ဥေရာပသမဂၢသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ ၆ဝ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ဥေရာပသမဂၢ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တုိင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္
ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ မၾကံဳဘူးေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စည္ပင္ဝေျပာျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳမႈကို
ဆယ္စုႏွစ္ ၆ဝ တိုင္ အတူတကြ ခံစားခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ကာလသည္ ၂ဝ ရာစု ပထမပိုင္းထက္သာလြန္သည္ကို ေျပာဖြယ္မရွိပါ။ ၁၉၁၄ ႏွင့္
၁၉၄၅ ခုႏွစ္မ်ားအၾကား ဥေရာပ တိုက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကမၻာစစ္ႀကီး ႏွစ္ခုသည္
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေသေက်ေစခဲ့ၿပီး တိုက္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို အလံုးစံုပ်က္စီးေစခဲ့သည္။
ကာလ ၾကာျမင့္စြာ စစ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔ ဥေရာပေပါင္းစည္းေရးသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏
သမုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအရရွိဆံုးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစီမံခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤသမုိင္းဝင္
ဆြတ္ခူးရရွိမႈအတြက္သာမက ကမၻာတစ္ဝန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု
ခ်ီးျမင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုတြင္ အသံတစ္သံတည္းျဖင့္ အတူတကြ ကျပခဲ့ျခင္း
အားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာတစ္လႊား မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ခုိင္မာေသာ
ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္သာမက အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္
တစ္ေသြးတစ္သားတည္း ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔တြင္အတူ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ လြတ္လပ္ မႈ၊ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား၊ က်န္းမာေပ်ာ္ ရႊင္မႈႏွင့္
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအတြက္ ေနရာ တစ္ေနရာျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ စည္ပင္
ဝေျပာမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ရပ္တည္ေနသည္ျဖစ္ရာ ဥေရာပ သမဂၢသည္
ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေစ်းကြက္သာမက ဒုတိယအႀကီးဆံုးစီးပြားေရးေဒသျဖစ္လာၿပီး ကမၻာ့ေနရာ
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဓိက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ျဖစ္လာေနသည္။

သို႔ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခန္႔မွန္းရခက္ခဲသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္ ျဖစ္ရာ
ဥေရာပဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒ၏ ႏွစ္ ၆ဝ ျပည့္ အခါသမယတြင္ ဥေရာပဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ကို
အုတ္ျမစ္ခ်ထားသည့္ တန္ဖိုး မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္၍ အားသစ္ေလာင္း
ရမည္ျဖစ္သလို လက္ေတြ႕ က်ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္း
ရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ဥေရာပေပါင္းစည္းေရး စီမံခ်က္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသာမက ၄င္းတို႔ကို ေက်ာ္လြန္သည့္
ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး စီမံ ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း သည္အတိုင္း ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
ဥေရာပ သမဂၢသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္
အကူအညီမ်ားေပးေရးတြင္ အျခားေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးေပါင္းထက္ သာလြန္သည္။
ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းမွ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၅ဝ သို႔ ေပးခဲ့ၿပီး
ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးေနရာမ်ားကို ပို၍ဦးစားေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၂ဝ ကာလတြင္ ဥေရာပသမဂၢ
အေထာက္အပံ့၏ ၇၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းခန္႔ကို သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ား ခံရသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္
စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိင္းျပည္မ်ားသို႔ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ အေရးေပၚ
အေျခအေန ၾကံဳေတြ႕ေနသည့္ တိုင္းျပည္မ်ား အားလံုးသို႔ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ တစ္ခ်ိန္
တည္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားၿပီး ေဒသတြင္း ပိုင္ဆုိင္မႈကို
အားေပးသြားမည္။

ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ မွန္ကန္မႈ မရွိႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္း ေရး စတင္ခ်ိန္တြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခုိင္မာေသာ
ႏိုင္ငံေရး အေထာက္အပံ့ကို အနီးကပ္ေပးခဲ့သည့္အျပင္က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္သန္းခြဲ (ယူ႐ိုသန္း
တစ္ေထာင္)ေထာက္ပံ့သည့္ အေရးပါေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္
ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေရွ႕ဆက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပ့ံေပး ခဲ့သည့္အျပင္ အေရးပါေသာ ဌာနမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား
ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ပညာေရး ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အနာဂတ္တြင္ စည္ပင္ဝေျပာ ၾကေစရန္
ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ
အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းရွိခဲ့သျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ႏိုင္ငံတစ္လႊားၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ဆက္လက္အားေပးေနမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္အသစ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ
ရန္ပံုေငြမ်ားကို ေအာက္ေျခမွသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင့္ဆံုးအဆင့္အထိ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီ လိုအပ္မည့္ အေသအေပ်ာက္
မ်ားမည့္ အေရးေပၚ အေျခ အေနမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ျဖစ္ရာ ဥေရာပသမဂၢသည္
သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားႏွင့္ လူသားတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေဘးဒဏ္မ်ားကို ကူညီရန္အဆင္သင့္
ရွိေနမည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ယူ႐ိုေငြ တစ္ဘီလ်ံခြဲ တန္ဖိုးရွိ
အစားအေသာက္၊ ေနစရာ၊ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈတို႔ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈ဝ ေက်ာ္မွ လူဦးေရး သန္း ၁၂ဝ ကို ကယ္ဆယ္
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မည္သည့္အတြက္ ရပ္တည္ေနသည္ကို
သိရွိၾကသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ ဆက္ဆံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ရပ္တည္သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။  ဓာတ္ပုံ - အီးယူဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။  ဓာတ္ပုံ - အီးယူ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ အားလံုးပါဝင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊
ပညာေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိသည္မ်ား
အားလံုးကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းတို႔ အတြက္ ရပ္တည္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဤအရာတို႔သည္
ပရဟိတမဟုတ္။ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးတို႔အတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ဆုိင္ သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ တရားဥပေဒမ်ား အတြက္
ရပ္တည္သည္။ လူသားမ်ားအား အႏိုင္အထက္ျပဳသည္မ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးသည့္
ဥပေဒမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျဖန္႔ၾကက္ေပးၿပီး အဆင့္အတန္းမ်ားကို ျမႇင့္ တင္ေပးသည့္
ဥပေဒမ်ား။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ပဲရစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးဆုိင္ရာ အဒစၥအဘာဘာ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ စသည္တို႔တြင္
ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ အာဏာျပၾကသည့္
ႏိုင္ငံေရးျပန္လည္ေပၚ ထြက္လာသည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ပို၍ အေရးပါသည့္
အခန္းမွ ရပ္တည္ေနမည္။ တရားဥပေဒ အေျချပဳႏိုင္ငံတကာ တည္ၿငိမ္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား
မၾကာခဏေမးခြန္းထုတ္ျခင္း ခံေနရသည္။ ပို၍ ထိရွလြယ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနက
ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေတာင္းဆိုေနသည္။ သည့္ အတြက္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာ့ကုလ
သမဂၢကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ကူညီသြား မည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္သည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ ျခင္း၊
သံတမံဆုိင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ား၊ လူ႔ အခြင့္အေရး၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးႏွင့္
ရာဇဝတ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ ပါဝင္ သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ေဒသတြင္းရွိ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား
အတြက္ အင္အားေတာင့္ တင္းၿပီး တက္ၾကြေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္သည္
ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၄ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဥေရာပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္
က်င္းပမည့္ အာရွဥေရာပဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည္
ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္အခမ္းအနား မ်ားရွိသည္ျဖစ္ပါေစ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္ တစ္ခုမွာ
ဥေရာပသမဂၢသည္ ၄င္း၏ ႏိုင္ငံ ျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၏ အလယ္တြင္
ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးျမႇင့္တင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကုိ
တုံ႔ျပန္ျခင္းကို ဆက္လက္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ မုန္တုိင္း ထန္သည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္
ခိုင္ခံ့ေသာ ေက်ာက္ဆူးလိုစျမဲျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာတြင္လိုအပ္ေနသည့္
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္း အားျဖည့္ေပးမည့္ ပိုမို၍အေရးပါသည့္ အင္အား
တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး