စိတ္က်ေ၀ဒနာ ေျပာဆိုတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ

ေဒါက္တာ ဖူနမ္ခက္ထရာပယ္ဆင္း။ေဒါက္တာ ဖူနမ္ခက္ထရာပယ္ဆင္း။

စိတ္က်ေ၀ဒနာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

စိတ္က်ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) စိတ္က်ေ၀ဒနာ ခံစားရဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရသူမ်ားအဖို႔
အဆိုပါ ေခါင္းစဥ္ အစပ်ဳိးလိုက္သည္ႏွင့္ မိမိကို အျခားသူမ်ားက မည္သုိ႔ အျမင္ေျပာင္းသြားမည္
သို႔တည္းမဟုတ္ မိမိကိုယ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲ႐ႈျမင္သြားမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား
တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ႀကီးထြားလာတတ္ၾကသည္။

ေယာက်္ားပီသျခင္း၊ မိခင္စိတ္ဓာတ္ျပည့္၀ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားအတြက္ စိတ္က်ျခင္း
ဟူသည္ မေျပာအပ္ မဆိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာဟု နားလည္ထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္
စိတ္က်ေရာဂါအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ အလြန္အမင္း အတြင္းေရး ဆန္လြန္းေနတတ္သည္။

သို႔ရာတြင္ စိတ္က်ေ၀ဒနာမွာ ေဆြးေႏြးၾကားနာဖို႔ လိုအပ္ေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။

စိတ္က်ေရာဂါသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏
မိတ္ေဆြမ်ားထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရသူမ်ားကုိလည္းေကာင္း က်ေရာက္
ဖိစီးေစႏုိင္သည္။

သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖြဲ႕၊ အလုပ္အကိုင္၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားကို အေရာင္ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္။

မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ မည္သည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေစကာမူ စိတ္က်ေရာဂါသည္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္စီကိုယ္င အၿပီးျပည့္ဆံုးေသာ ဘ၀အဓိပၸာယ္ကို ခြ်တ္ယြင္းပ်က္စီးေစႏုိင္ေပသည္။

အမွန္တကယ္တြင္ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ႏုိင္ငံမေရြး၊ အသက္ၾကီးငယ္မေရြး စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားရႏိုင္သည္။
ကမၻာေပၚရွိ လူဦးေရ သန္း ၃၅၀ မွာ စိတ္က်ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ လူမသိ၊
သူမသိ တိတ္တဆိတ္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနၾကရျခင္းျဖစ္၏။

ေျပာဆိုတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္မီ စိတ္က်ေရာဂါအေၾကာင္း အတိအက် နားလည္ထားရန္
လိုအပ္သည္။

စိတ္က်ေ၀ဒနာ ဆုိသည္မွာ သာမန္အားျဖင့္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားကို
စိတ္မ၀င္စားေတာ့ျခင္း၊ မေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလတာရွည္စြာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနျခင္းမ်ား
အပါအ၀င္ ပံုမွန္ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။

အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု လိပ္ျပာမလံုျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုး မရွိသလို
ခံစားရျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း စသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ စိတ္က်ေ၀ဒနာ
ခံစားမႈကို ေဖာ္က်ဴး တတ္ၾကသည္။

အလားတူပင္ စိတ္လႈပ္ရွားလြန္ျခင္း၊ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း၊ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏုိင္မႈ
က်ဆင္းျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသလိုသည့္ အေတြးမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္း
စသည္တို႔သည္လည္း စိတ္က်ေ၀ဒနာႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

စိတ္က်ေ၀ဒနာသည္ အားနည္းခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေခ်။ စိတ္က်ေ၀ဒနာသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တေလးတစား
အေလးတယူ ဆက္ဆံရမည့္ စိတ္အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

သင့္တြင္ စိတ္က်ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသည္ဟု ယူဆပါက ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

သင္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူ တစ္ဦးဦးကို ေရြးခ်ယ္၍ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ မိမိကို ဂ႐ုစိုက္သူတစ္ဦးဦးႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လုိက္ ရသည့္အခါ လူအမ်ားအျပားမွာ ေ၀ဒနာ သက္သာသြားၾကသည္ကုိ
ေတြ႕ရသည္။ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္၏ အကူအညီကို ရယူႏုိင္သည္။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္
ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ ျပသကာ သင့္ေတာ္သည့္ ကုသမႈကို ခံယူႏုိင္သည္။

ထို႔ျပင္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းမွသည္ မိမိခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ေနျခင္းအထိ
ပါ၀င္ေသာ အျခားပြဲေတြ႕ကုထံုးမ်ားကိုလည္း စမ္းသပ္ၾကည့္ႏုိင္ေပသည္။

အရက္ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရ မည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ ထို႔အတူ စိတ္က်ေ၀ဒနာ
ျဖစ္ပြားေစၿပီး ကာယ၊ ဉာဏက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္
ရမည္။

တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္က်ေ၀ဒနာခံစားရသူမွာ မိမိကိုယ္တိုင္မဟုတ္ဘဲ မိမိႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးဦး
ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မိမိႏွင့္ သိကြ်မ္းခင္မင္ၿပီး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရသူ တစ္ဦးျဖစ္ ေနလွ်င္လည္း မိမိက
ကူညီေပးႏုိင္သည္။ ယင္းသို႔ ကူညီေပးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းေျမာက္ျမားစြာ ရွိ၏။

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ စိတ္က်ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူအတြက္ ကူညီရန္ မိမိ အဆင္သင့္ရိွေနသည့္
အခ်က္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သိေစျခင္းျဖစ္သည္။

မွားသည္၊ မွန္သည္ မေ၀ဖန္ဘဲ စိတ္က်ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသည့္ မိတ္ေဆြ၏ စကားမ်ားကို
နားေထာင္ေပးျခင္း၊ စိတ္က်ေ၀ဒနာအေၾကာင္း ပိုမို ေလ့လာ၍ ပိုမို စနစ္တက် အားေပးကူညီျခင္း
စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္။

ထို႔ျပင္ စားရန္၊ အိပ္ရန္ သတိေပးျခင္း၊ လမ္းအတူတူေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေယာဂက်င့္စဥ္ အတူတကြ
ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားျဖင့္ စိတ္က် ေ၀ဒနာရွင္ မိတ္ေဆြကို နိစၥဓူ၀ကိစၥမ်ားတြင္ ကူညီေပးႏုိင္ေသး၏။

မိမိကိုယ္ကို အႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္မည့္ အရိပ္အေယာင္ေတြ႕ရွိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ျပသျခင္း၊
စစ္ေဆးမႈ ခံယူျခင္းတို႔အျပင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အကူအညီ အလိုအပ္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ စိတ္က်ေ၀ဒနာရွင္
မိတ္ေဆြနံေဘး၌ မိမိက အတူရွိ ေနေပးႏိုင္သည္။

သို႔ရာတြင္ စိတ္က်ေ၀ဒနာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကိစၥမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔
ကိုင္တြယ္႐ံုမွ်ေလာက္ျဖင့္ ၿပီးစီးသြားမည္ မဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရးစနစ္အတြင္းရွိ ဆရာ၀န္မ်ား၊
ပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑က အဓိကက်လွသည္။

၀င္ေငြအလယ္အလတ္ႏွင့္ ၀င္ေငြနိမ့္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၌ပင္လွ်င္ စိတ္က်ေ၀ဒနာခံစားရမႈမ်ားအတြက္
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျပည္သူအမ်ား လက္လွမ္းမီလာၾကၿပီ ျဖစ္၏။

စိတ္က်ေ၀ဒနာလကၡဏာမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ သိရွိႏုိင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို
ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္သည္။ လူနာအမ်ားစုမွာ ေ၀ဒနာလကၡဏာကို သိရွိနားလည္ျခင္း မရွိသျဖင့္
ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိသည္။

ျမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ စိတ္က်န္းမာေရး
ကြန္ရက္မ်ားကို စုစည္းခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ပါက ေရာဂါလကၡဏာေပၚ မူတည္၍ ကုသမႈ ခံယူရမည့္
စိတ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနဆီသို႔ ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

စိတ္က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မွာ သတိမမူမိဘဲ ေမ့ေလ်ာ့ေလ့ရွိသျဖင့္ အထူး ဂ႐ုျပဳလ်က္
ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ ပိုမို ခြဲေ၀ခ်ထားရန္လည္း လိုအပ္သည္။

၀င္ေငြအလယ္အလတ္ႏွင့္ ၀င္ေငြနိမ့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ အစိုးရအသံုးစရိတ္
စုစုေပါင္း၏ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းကာ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။

၎ အခ်က္ကို အြန္လိုင္းတြင္ သတင္းျဖန္႔ေ၀ျခင္းအားျဖင့္ လူအမ်ားအာ႐ံုစိုက္မႈ ပိုမိုရရွိကာ
အသံုးစရိတ္ ပိုမိုခြဲေ၀ခ်ထားေရး ေဆြးေႏြးလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ အစိုးရမ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ စိတ္က်ေ၀ဒနာႏွင့္ အျခား စိတ္ေရာဂါမ်ားအတြက္
အရည္အေသြး ပိုျမင့္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ စိတ္က်ေ၀ဒနာသည္ အျခားေသာ နာတာရွည္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္
အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည့္ ေ၀ဒနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုးႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနသည့္ ေ၀ဒနာျဖစ္၏။
အလားတူပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ေပးႏုိင္သည့္ ေရာဂါေ၀ဒနာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ကမၻာ့ က်န္းမာေရးေန႔တြင္ စိတ္က်ေ၀ဒနာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရသည္မွာ အလြန္၀မ္းသာစရာ
ေကာင္းလွသည္။ စိတ္က်ေ၀ဒနာ ကုစားဖို႔၊ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေဇာ္ညြန္႔ ဘာသာျပန္သည္။


(ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အေရွ႕ေတာင္
အာရွေဒသဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ ဖူနမ္ခက္ထရာပယ္ဆင္း ေရးသားေပးပုိ႔လာေသာ
ေဆာင္းပါးကုိ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေဆာင္းပါး